Konkursas į Sveikatos apsaugos ministerijos Antikorupcijos ir atitikties skyriaus patarėjo pareigas (Pareiginės algos koef. - 9,2)

 

KONKURSO APRAŠYMAS

Skelbimo Nr.: 42733
Skelbimo data: 2019-10-29
   
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Pareigos: Antikorupcijos ir atitikties skyriaus patarėjas (pareiginės algos koeficientas - 9,2) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS ANTIKORUPCIJOS IR ATITIKTIES SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Antikorupcijos ir atitikties skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas (toliau – patarėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Korupcijos prevencijos patarėjo pareigybė skirta dalyvauti formuojant sveikatos sistemos antikorupcinę politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – vykdyti antikorupcinę kontrolę ir koordinuoti jos vykdymą sveikatos sistemos įstaigose.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės studijų krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos sveikatos sistemos veiklą bei struktūrą, viešąjį administravimą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybos ir sutartinius darbo santykius;
4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas, išmanyti teisės aktų rengimo reikalavimus, mokėti rengti teisės aktų projektus;
4.5. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis („MS Office” programinis paketas, internetas, elektroninis paštas);
4.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirenkant problemų sprendimo būdus bei darbo metodus.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – ministras) ar jo įgalioto asmens pavedimu atlieka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių nusižengimų ar darbo pareigų pažeidimų tyrimus, teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui tyrimų išvadas;
5.2. ministro ar jo įgalioto asmens pavedimu atlieka ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų tarnybinių nusižengimų ar darbo pareigų pažeidimų tyrimus, teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui tyrimų išvadas;
5.3. vykdo ministerijai pavaldžių įstaigų veiklos vertinimą, patikrinimą, veiklos atitiktį teisės aktų reikalavimams;
5.4. prižiūri, kad ministerijos valstybės tarnautojų ir ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų privačių interesų deklaracijos būtų pateiktos tinkamai ir laiku;
5.5. rengia rašytinių išankstinių rekomendacijų projektus dėl priemonių, kurių ministerijos valstybės tarnautojai, ministerijai pavaldžių įstaigų vadovai, turi imtis, kad savo tarnybinę veiklą suderintų su Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatomis;
5.6. vykdo kontrolę, kad ministerijai pavaldžių įstaigų vadovai bei kiti sveikatos priežiūros specialistai (gydytojai, odontologai ir farmacijos specialistai), laikytųsi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų;
5.7. pagal kompetenciją konsultuoja privačių interesų deklaravimo klausimais;
5.8. ministro pavedimu atlieka galimų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimų tyrimus;
5.9. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatyta tvarka registruojasi PIDTIS ir tvarko duomenis šioje sistemoje;
5.10. koordinuoja ir kontroliuoja korupcijos prevencijos ir kontrolės sveikatos sistemoje programos įgyvendinimą sveikatos sistemos įstaigose;
5.11. nagrinėja gyventojų, įstaigų, įmonių ar organizacijų pareiškimus, pranešimus ir skundus, rengia atsakymų į skundus, prašymus, paklausimus projektus;
5.12. dalyvauja rengiant ir rengia korupcijos prevencijos ir kontrolės srities teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
5.13. atlieka ministerijos teisės aktų, reglamentuojančių visuomeninius santykius, nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, projektų antikorupcinį vertinimą;
5.14. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose ir posėdžiuose;
5.15. pagal kompetenciją atstovauja ministeriją tarptautinėse kovos su korupcija organizacijose, konferencijose ir kitose iniciatyvose;
5.16. gavęs informaciją apie korupcinio pobūdžio veikas, nedelsiant apie tai informuoja skyriaus vedėją;
5.17. pagal kompetenciją bendradarbiauja su ministerijos administracijos padalinių, kitų įstaigų darbuotojais, konsultuojasi su reikiamais specialistais;
5.18. organizuoja antikorupcinį švietimą, moko darbuotojus korupcijos prevencijos klausimais.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Telefonas: (8-5) 271 8216
El. paštas: jovita.rupsyte@vtd.lt
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-29