Konkursai į SAM valstybės tarnautojų pareigas

KONKURSO APRAŠYMAS

Skelbimo Nr.:

43487

Skelbimo data:

2020-01-21

Konkursą inicijuojanti įstaiga:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos:

Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas:

8.00

Pareigybės aprašymas:

TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) politiką sveikatos srityje, rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus bei vertinant teisės aktų ir kitų dokumentų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos įstatymams, Europos Sąjungos teisės aktams ir kitiems teisės aktams.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – dalyvavimo pagal kompetenciją formuojant ir įgyvendinant ministerijos politiką sveikatos srityje ir bendrosios veiklos srities funkcijas – teisėkūros ir teisinio vertinimo srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai) ar vientisųjų studijų (magistro kvalifikacinis laipsnis) teisės studijų krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos sveikatos sistemos veiklą bei struktūrą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, sutartinius darbo santykius, teisėkūrą;
4.4. mokėti rengti ir vertinti teisės aktų projektus;
4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;
4.6. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;
5.2. vertina, ar ministerijos bei ministerijai pavaldžių įstaigų parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Europos Sąjungos teisės aktus ir kitus teisės aktus bei juridinės technikos reikalavimus, teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų ir kitų dokumentų, ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka juos vizuoja;
5.3. nagrinėja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pateiktus derinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus;
5.4. vertina ministerijos administracijos padalinių ir ministerijai pavaldžių įstaigų parengtus raštus, skirtus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims, teisės aktų projektų rengimo ir kitais klausimais pagal skyriaus kompetenciją;
5.5. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudarytose komisijose bei darbo grupėse;
5.6. organizuoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos Seimo plenariniuose posėdžiuose ir Lietuvos Respublikos Seimo komitetų (pakomitečių), komisijų posėdžiuose svarstomų teisės aktų projektų ir kitų šiuose posėdžiuose svarstomų klausimų pristatymų (pažymų) parengimą bei šių pristatymų (pažymų) ir kitos su svarstomais teisės aktų projektais ir kitais klausimais susijusios medžiagos pateikimą posėdžiuose dalyvaujantiems ministerijos atstovams;
5.7. organizuoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose svarstomų teisės aktų projektų ir kitų šiuose posėdžiuose svarstomų klausimų pristatymų (pažymų) parengimą bei šių pristatymų (pažymų) ir kitos su svarstomais teisės aktų projektais ir kitais klausimais susijusios medžiagos pateikimą posėdžiuose dalyvaujantiems ministerijos atstovams;
5.8. organizuoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybėje vykstančiuose tarpinstituciniuose pasitarimuose svarstomų teisės aktų projektų ir kitų tarpinstituciniuose pasitarimuose svarstomų klausimų pristatymų (pažymų) parengimą bei šių pristatymų (pažymų) ir kitos su svarstomais teisės aktų projektais ir kitais klausimais susijusios medžiagos pateikimą tarpinstituciniuose pasitarimuose dalyvaujančiam sveikatos apsaugos ministerijos kancleriui ar jį pavaduojančiam kitam ministerijos atstovui;
5.9. dalyvauja nagrinėjant ir teikia pasiūlymus, išvadas Europos Sąjungos direktyvų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę klausimais;
5.10. teikia teisines konsultacijas ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padalinių ir ministerijai pavaldžių įstaigų vadovams ir kitiems valstybės tarnautojams bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, teisės aktų projektų rengimo ir kitais klausimais pagal skyriaus kompetenciją;
5.11. pagal kompetenciją atstovauja ministeriją institucijose, įstaigose ar įmonėse, pagal kompetenciją atstovauja skyrių ministerijos administracijos padaliniuose bei ministerijai pavaldžiose įstaigose;
5.12. pagal kompetenciją rengia atsakymų į institucijų, įmonių įstaigų ar organizacijų paklausimus projektus;
5.13. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus;
5.14. pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ar nedarbingumo metu;
5.15. teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;
5.16. vykdo ir kitus su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
_______________________

Informacija apie įstaigą:

 

Vertinimo metodai:

Nenustatyta

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos:

Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė:

Taurinta Komarovskė

Telefonas:

8 5 2196819

El. paštas:

taurinta.komarovske@vtd.lt

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

 

KONKURSO APRAŠYMAS

Skelbimo Nr.:

43488

Skelbimo data:

2020-01-21

Konkursą inicijuojanti įstaiga:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos:

Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas:

8.50

Pareigybės aprašymas:

TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė skirta dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - ministerija) politiką sveikatos srityje, rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus bei vertinant teisės aktų ir kitų dokumentų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos įstatymams, Europos Sąjungos teisės aktams ir kitiems teisės aktams.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – dalyvavimo pagal kompetenciją formuojant ir įgyvendinant ministerijos politiką sveikatos srityje ir bendrosios veiklos srities funkcijas – teisėkūros ir teisinio vertinimo srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai) ar vientisųjų studijų (magistro kvalifikacinis laipsnis) teisės studijų krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos sveikatos sistemos veiklą bei struktūrą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, sutartinius darbo santykius;
4.4. mokėti rengti ir vertinti teisės aktų projektus;
4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;
4.6. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;
5.2 vertina, ar ministerijos bei ministerijai pavaldžių įstaigų parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Europos Sąjungos teisės aktus ir kitus teisės aktus bei juridinės technikos reikalavimus, teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų ir kitų dokumentų, ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka juos vizuoja;
5.3. nagrinėja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pateiktus derinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus;
5.4. vertina ministerijos administracijos padalinių ir ministerijai pavaldžių įstaigų parengtus raštus, skirtus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims, teisės aktų projektų rengimo ir kitais klausimais pagal skyriaus kompetenciją;
5.5. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudarytose komisijose bei darbo grupėse;
5.6. pagal kompetenciją rengia atsakymų į institucijų, įmonių, įstaigų ar organizacijų paklausimus projektus;
5.7. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus;
5.8. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse, pagal kompetenciją atstovauja skyrių ministerijos administracijos padaliniuose bei ministerijai pavaldžiose įstaigose;
5.9. teikia teisines konsultacijas ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padalinių ir ministerijai pavaldžių įstaigų vadovams ir kitiems valstybės tarnautojams bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, teisės aktų projektų rengimo ir kitais klausimais pagal skyriaus kompetenciją;
5.10. organizuoja, koordinuoja, vykdo teisės aktų stebėseną ministerijoje;
5.11. dalyvauja nagrinėjant ir teikia pasiūlymus, išvadas Europos Sąjungos direktyvų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę teisės klausimais;
5.12. pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ar nedarbingumo metu;
5.13. teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;
5.14. vykdo ir kitus su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
____________________

Informacija apie įstaigą:

 

Vertinimo metodai:

Nenustatyta

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos:

Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė:

Taurinta Komarovskė

Telefonas:

8 5 2196819

El. paštas:

taurinta.komarovske@vtd.lt

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-09