Konkursas į Sveikatos apsaugos ministerijos Veiklos administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (Pareigybės lygis - A2) (Pareiginės algos koeficiento dydis: 6,7-7,3; Darbo užmokesčio dydis: nuo 1159 iki 1263 Eur (bruto)

Skelbimo Nr.: 61452
Skelbimo data: 2019-11-07
   
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Pareigos: Veiklos administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (Pareiginės algos koeficiento dydis: 6,7-7,3; Darbo užmokesčio dydis: nuo 1159 iki 1263 Eur (bruto)
Pareigybės aprašymas:

VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Veiklos administravimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) (specialistų grupės pareigybė).
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Skyriaus specialisto pareigybė skirta Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) tarnybinio transporto priemonėms saugiai ir racionaliai eksploatuoti, jų priežiūrai ir remontui organizuoti, su ministerijos tarnybinio transporto priemonių naudojimu susijusiai dokumentacijai tvarkyti, ministerijos ūkio veiklai ir priežiūrai atlikti.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, transporto panaudojimo bei materialinių vertybių apskaitą;
5.3. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vairuotojo darbo patirtį (vairuotojo pažymėjimas B kategorijai) ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį įstaigų ūkio koordinavimo ir (ar) valdymo srityje;
5.4. išmanyti transporto priemonių konstrukcijos ypatumus, pagrindinius techninius parametrus, priežiūros ir eksploatavimo reikalavimus;
5.5. sugebėti užtikrinti tinkamą ministerijos turto priežiūrą bei administravimą;
5.6. sugebėti rengti ministerijos vidiniams ūkio ir bendriesiems poreikiams tenkinti perkamų prekių, paslaugų, darbų technines specifikacijas;
5.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu, naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis;
5.8. mokėti kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas, pagal kompetenciją priimti sprendimus, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. vairuoja ministerijos tarnybines transporto priemones ministerijos vadovybės atstovų tarnybos reikmėms;
6.2. organizuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, aprūpinimą tarnybinio transporto priemonėmis atliekant tarnybines funkcijas;
6.3. užtikrina, kad tarnybinės transporto priemonės būtų naudojamos tik su ministerijos funkcijomis susijusiai veiklai vykdyti;
6.4. rengia su ministerijos tarnybinio transporto priemonių eksploatacija susijusių materialinių išlaidų suvestines ir teikia skyriaus vedėjui;
6.5. dalyvauja ministerijos tarnybinio transporto priemonių, jų priedų bei kitų materialinių vertybių metinėse inventorizacijose, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl susidėvėjusio ar netinkamo eksploatuoti ministerijos turto nurašymo;
6.6. inicijuoja, koordinuoja ir rengia ministerijos vidaus tvarkų pakeitimus susijusius su tarnybinio transporto priemonių naudojimu ir ministerijos ūkio dalies veikla;
6.7. rengia ir pildo ministerijos tarnybinio transporto priemonių naudojimo kelionės lapus, sunaudotų degalų ataskaitas, teikia skyriaus vedėjui tvirtinti ir siunčia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui;
6.8. laiku tvirtina gautas sąskaitas skirtas tarnybinio transporto priemonių aptarnavimo paslaugų bei ūkio dalies paslaugų apmokėjimui, jas tikrina ir teikia skyriaus vedėjui;
6.9. nagrinėja ir rengia raštus, susijusius su ministerijos turto naudojimu, perdavimu bei priėmimu, tikrina pateiktų peržiūrėti dokumentų ir sąskaitų turto valdymo ir disponavimo klausimais pagrįstumą;
6.10. dalyvauja tarnybinių administracinės paskirties automobilių parko valdymo konsolidavimo procese, atstovauja ministeriją tarpinstitucinėse darbo grupėse;
6.11. rūpinasi ir atlieka tarnybinio transporto priemonių kasdieninę ir periodinę techninę priežiūrą, paruošia automobilius žiemos ir vasaros sezonui, užtikrina automobilių švarą ir saugų eksploatavimą;
6.12. analizuoja materialinių ir techninių priemonių poreikį, ir teikia su tuo susijusius pasiūlymus skyriaus vedėjui, inicijuoja ministerijos veiklai reikiamų priemonių, prekių, organizacinės įrangos pirkimą, rengia ministerijai perkamų materialinių vertybių pirkimo paraiškas ir technines specifikacijas;
6.13. bendrauja su ministerijos pastatus administruojančia įmone, taip pat ir kitomis įvairias paslaugas teikiančiomis įmonėmis, koordinuoja atliekamus įvairius su ūkine veikla susijusius procesus;
6.14. vykdo ir kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
Telefonas: (8 5) 205 3375
El. paštas: ieva.valivonyte@sam.lt
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-08