Pareigų aprašymas Spausdinti

FARMACIJOS DEPARTAMENTO FARMACINĖS VEIKLOS SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Farmacijos departamento (toliau – departamentas) Farmacinės veiklos skyriaus (toliau – skyrius) specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). 2. Pareigybės lygis – A2. II SKYRIUS PASKIRTIS 3. Specialisto pareigybė skirta dalyvauti įgyvendinant Lietuvos Respublikos farmacinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus, organizuoti departamento ir jo skyrių dokumentų valdymą (tvarkymą, apskaitą, saugojimą ir kt.). III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS 4. Šias pareigas einantis specialistas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas farmacinės veiklos reglamentavimo srityje (nagrinėjant klausimus dėl sveikatos sistemos subjektų aprūpinimo etilo alkoholiu) ir bendrosios veiklos srities funkcijas departamento ir jo skyrių dokumentų valdyme (tvarkymas, apskaita, saugojimas ir kt.). IV SKYRIUS SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais farmacinę veiklą, dokumentų rengimo organizavimą, dokumentų valdymą; 5.4. mokėti vokiečių, prancūzų arba anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu; 5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 5.6. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office“ programinis paketas, internetas, elektroninis paštas); 5.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 6.1. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektus; 6.2. nagrinėja sveikatos sistemos subjektų paraiškas įsigyti etilo alkoholio be akcizų, dalyvauja rengiant asmenų, kurie turi teisę be akcizų įsigyti etilo alkoholio sveikatos priežiūros ir farmacinės veiklos tikslams arba valstybinę farmacijos produktų kontrolę atliekančių institucijų funkcijoms įgyvendinti sąrašo ir jo pakeitimų projektus bei nustatyta tvarka teikia juos derinti bei tvirtinti, dalyvauja nagrinėjant klausimus dėl sveikatos sistemos subjektų aprūpinimo etilo alkoholiu; 6.3. užtikrina departamento ir jo skyrių dokumentacijos valdymą (apskaitą, saugumą, tvarkymą), panaudojant kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą, teisės aktų nustatyta tvarka laiku perduoda skyriuose kaupiamus dokumentus į archyvą; 6.4. rengia bylų nomenklatūrą, derina ją su Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyriumi; 6.5. sistemina vidinius raštus, gaunamus dokumentus ir informaciją, ją perduoda vykdytojams, kontroliuoja pavedimų vykdymo terminų laikymąsi; 6.6. pagal kompetenciją rengia informacinius ir kitus dokumentus; 6.7. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai (toliau – ministerija) kitose institucijose, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, esant poreikiui protokoluoja posėdžius; 6.8. tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose; 6.9. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo; 6.10. laiku ir kokybiškai vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant strateginių ministerijos tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą; 6.11. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, departamento ir skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu; 6.12. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS 7. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. ___________________