Pareigų aprašymas Spausdinti

FARMACIJOS DEPARTAMENTO FARMACINĖS VEIKLOS SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Farmacijos departamento (toliau – departamentas) Farmacinės veiklos skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 16.

II.    PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė skirta efektyviai planuoti ir organizuoti skyriaus darbą, siekiant užtikrinti nacionalinės farmacijos teisės derinimą su ES farmacijos teisės reikalavimais laisvo prekių judėjimo apimtyje, įgyvendinti tarptautinius įsipareigojimus, susijusius su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, Lietuvos Respublikos farmacinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir vykdyti ministerijos vaistų politiką.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – farmacinės veiklos reglamentavime laisvo prekių judėjimo ir tarptautinių įsipareigojimų, susijusių su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, apimtyje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, farmacijos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 5 metų farmacinio darbo patirtį;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, reglamentuojančius vaistinius preparatus, tiriamuosius vaistinius preparatus, veikliąsias ir kitas vaistines medžiagas, tarptautines konvencijas dėl veiklos su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis;
6.5. mokėti ne mažiau kaip vieną Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) pažengusio vartotojo B2 lygiu;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
6.7. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus darbuotojų veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vadovauja skyriui, planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja ir atsako už skyriaus veiklą, įgyvendindamas skyriui pavestas funkcijas, bei derina skyriaus darbą su departamento direktoriumi, ministerijos vadovybe ir ministerijos struktūrinių padalinių vadovais;
7.2. užtikrina efektyvų skyriaus darbą, skyriaus nuostatuose numatytų funkcijų vykdymą;
7.3. rengia ir/ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektus:
7.3.1. įteisinančius ES antrinės teisės nuostatas, reguliuojančias vaistinių preparatų tiekimą rinkai (rinkodaros teisės suteikimą, registraciją, rinkodaros sąlygų keitimą, pakuočių ženklinimą, pakuotės lapelių rengimą, rinkodaros teisės perleidimą), pramoninę gamybą, didmeninį platinimą, farmakologinį budrumą, reklamą, farmacinę informaciją, tiriamųjų vaistinių preparatų gamybą ir klinikinius tyrimus, veikliųjų ir kitų vaistinių medžiagų gamybą ir didmeninį platinimą, valstybinę šių veiklų ir vaistų rinkos kontrolę;
7.3.2. įgyvendinančius tarptautinėmis sutartimis prisiimtus įsipareigojimus dėl veiklos, susijusios su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis licencijavimo, importo ir eksporto reguliavimo;
7.3.3. reglamentuojančius neharmonizuotas veiklos sritis, susijusias su vaistinių preparatų tiekimu (lygiagretų importą, neregistruotų vaistinių preparatų teikimą ir kitus).
7.4. nagrinėja naujus ES farmacijos teisės aktus (laisvo prekių judėjimo apimtyje), ir teikia siūlymus dėl jų nuostatų perkėlimo į Lietuvos Respublikos teisę;
7.5. pagal kompetenciją rengia, derina, pristato Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir teikia pastabas bei siūlymus Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja Europos Tarybos Farmacijos produktų ir medicinos prietaisų darbo grupės, Europos Komisijos Farmacijos komiteto ir kituose ES institucijų posėdžiuose;
7.6. vizuoja ir užtikrina, kad ministerijos rengiami įsakymai ir tvarkomieji dokumentai bei nagrinėjami norminiai aktai ir jų projektai neprieštarautų ES teisės aktams ir ministerijos vykdomai vaistų politikai laisvo prekių judėjimo apimtyje;
7.7. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijos interesams valstybės valdžios ir valdymo institucijų posėdžiuose, pasitarimuose;
7.8. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;
7.9. nuolat bendradarbiauja su kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir institucijų atstovais, analizuoja užsienio šalių patirtį farmacijos srityje ir teikia siūlymus nacionalinei teisei tobulinti;

7.9-1. koordinuoja sveikatos sistemos aprūpinimą etilo alkoholiu be akcizų, kasmet rengia asmenų, kurie turi teisę be akcizų įsigyti etilo alkoholio sveikatos priežiūros ir farmacinės veiklos tikslams arba valstybinę farmacijos produktų kontrolę atliekančių institucijų funkcijoms įgyvendinti sąrašo projektą, organizuoją jo derinimą ir tvirtinimą, teikia siūlymus dėl etilo alkoholio tiekimo tvarkos tobulinimo;

7.10. kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje įvertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą teisės aktų nustatyta tvarka ir atlieka darbuotojų mokymo ir tobulinimosi poreikių analizę, siekdamas užtikrinti Valstybės tarnybos įstatymo nuostatų įgyvendinimą;
7.11. analizuoja skyriaus darbą, rengia skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;
7.12. laiku ir kokybiškai vykdo departamento direktoriaus, ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu. Asmeniškai atsako už pavestų darbų ir pavedimų atlikimą;
7.13. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai;
7.14. savo darbe vadovaujasi galiojančiais teisės aktais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, departamento nuostatais, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.               
________________________________