Pareigų aprašymas Spausdinti


FARMACIJOS DEPARTAMENTO FARMACINĖS VEIKLOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Farmacijos departamento (toliau – departamentas) Farmacinės veiklos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta užtikrinti nacionalinės farmacijos teisės derinimą su ES farmacijos teisės reikalavimais laisvo prekių judėjimo apimtyje, įgyvendinti Lietuvos Respublikos farmacinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir vykdyti ministerijos vaistų politiką.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – farmacinės veiklos reglamentavime laisvo prekių judėjimo apimtyje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, farmacijos krypties arba socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių teismų bei tarptautinių teismų jurisprudencija, susijusia su vaistiniais preparatais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, reglamentuojančius veiklą su vaistiniais preparatais;
6.3. mokėti ne mažiau kaip vieną Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo B2 lygiu;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, dirbti kolektyve;
6.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia ir/ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektus:
7.1.1. įteisinančius ES antrinės teisės nuostatas, reguliuojančias vaistinių preparatų tiekimą rinkai (rinkodaros teisės suteikimą, registraciją, rinkodaros sąlygų keitimą, pakuočių ženklinimą, pakuotės lapelių rengimą, rinkodaros teisės perleidimą), informaciją apie vaistinius preparatus (farmacinę informaciją ir reklamą);
7.1.2. rengia teisės aktų, reglamentuojančių lygiagretų vaistinių preparatų importą, gyventojų aprūpinimą reikalingais neregistruotais vaistiniais preparatais, projektus.
7.2. nagrinėja naujus ES farmacijos teisės aktus (laisvo prekių judėjimo apimtyje), Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių bei tarptautinių teismų jurisprudenciją ir teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos teisės keitimo;
7.3. analizuoja ES ir kitų valstybių teisės aktus ir patirtį farmacijos srityje ir teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos teisės tobulinimo;
7.4. nagrinėja ES rengiamų teisės aktų projektus ir teikia siūlymus jiems tobulinti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
7.5. bendradarbiauja su kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir institucijų atstovais;
7.6. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai pavaldžiose įstaigose ir kitose institucijose, dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose;
7.7. atlieka kitų institucijų rengiamų teisės aktų, susijusių su farmacine veikla, ekspertizę, teikia siūlymus ir pastabas;
7.8. pagal kompetenciją konsultuoja farmacijos specialistus ir kitus suinteresuotus asmenis;
7.9. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;
7.10. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;
7.11. laiku ir kokybiškai vykdo skyriaus vedėjo, departamento direktoriaus, ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu. Asmeniškai atsako už pavestų darbų ir pavedimų atlikimą;
7.12. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai;
7.13. savo darbe vadovaujasi galiojančiais teisės aktais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, departamento nuostatais, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnybos tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
______________________________________