Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų srities, farmacijos arba medicinos studijų krypties, arba socialinių mokslų srities, teisės krypties, išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę bei farmacijos specialistų veiklą, taip pat sveikatos apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai;

3. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4. mokėti vokiečių, prancūzų arba anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. renka, sistemina, ir apdoroja informaciją, reikalingą valstybės tarnautojams, rengiantiems Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) raštų bei dokumentų, teisės aktų projektus, reglamentuojančius naikintinų vaistinių preparatų surinkimą iš gyventojų ir tvarkymo procesus;

2. analizuoja ataskaitas apie naikintinų vaistinių preparatų tvarkymą;

3. dalyvauja rengiant, tikslinant dokumentus, susijusius su naikintinų vaistinių preparatų, surinktų iš gyventojų, tvarkymo paslaugos pirkimo organizavimu;

4. dalyvauja rengiant, tikslinant dokumentus, susijusius su 2 formos specialiųjų receptų blankų saugojimo organizavimu;

5. dalyvauja rengiant, tikslinant dokumentus, susijusius su UAB „Universiteto vaistinė“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditu;

6. vykdo analizes, apklausas farmacinės veiklos ir farmacijos specialistų veiklos srityse;

7. renka, kaupia ir sistemina informaciją, reikalingą skyriaus funkcijai dėl valstybės valdomų įmonių (vaistinių) veiklos koordinavimo atlikti;

8. organizuoja Farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinimo komisijos ir Vaistininko, vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos darbą ir protokoluoja jos posėdžius;

9. rengia administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaitas;

10. pagal poreikį organizuoja ministerijos darbo grupių ir komisijų posėdžius, protokoluoja departamento rengiamus posėdžius, kuriuose nėra paskirtas kitas posėdžio sekretorius;

11. organizuoja renginius skyriaus veiklos klausimais;

12. pagal kompetenciją rengia informacinius dokumentus, pranešimus spaudai;

13. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

14. tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

15. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

16. laiku ir kokybiškai vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant strateginių ministerijos tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

17. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, departamento ir skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu;

18. pavaduoja kitą skyriaus specialistą jo nesant darbe, skyriaus vedėjui pavedus;

19. vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, skyriaus vedėjo pavedimus.