Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ar žurnalistikos krypties arba humanitarinių mokslų studijų srities lietuvių filologijos krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ryšių su visuomene srityje;

3. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, visuomenės informavimą, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklą;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;

6. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos strateginius veiklos planus, sudaro ministerijos veiklos priemonių planus numatytiems tikslams pasiekti bei koordinuoja ir įgyvendina ministerijos strateginio veiklos plano priemones visuomenės informavimo srityje, rengia veiklos ataskaitas;

2. dalyvauja užtikrinant atvirą ir efektyvią ministro valdymo srities strateginės plėtros, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo bei perspektyvaus valstybės politikos raidos planavimo sveikatos sistemoje viešinimo sklaidą bei rengia ir vertina teisės aktų, kitų dokumentų visuomenės informavimo klausimais projektus;

3. pagal kompetenciją kuria ir palaiko ryšius su ministerijos administracijos padaliniais, ministerijai pavaldžiomis įstaigomis, valstybinėmis institucijomis, organizacijomis, siekiant formuoti pozityvią nuomonę apie sveikatos apsaugos sistemą, užtikrinant aktyvų bendradarbiavimą įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą;

4. dalyvauja organizuojant ir užtikrinant visuomenės informavimą apie sveikatos apsaugos politiką, ministerijos, jos administracijos padalinių ir jai pavaldžių įstaigų, kitų sveikatos apsaugos sistemos dalyvių veiklą;

5. įgyvendina visuomenės informavimą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;

6. stebi ir analizuoja visuomenės informavimo sveikatos apsaugos srityje plėtrą, organizuoja visuomenės nuomonės apklausas, tyrimus ir pan.;

7. dalyvauja planuojant lėšų poreikį ir rengia dokumentus viešiesiems pirkimams, reikalingiems ministerijos komunikacijos priemonėms įgyvendinti;

8. pavaduoja tarnybos vedėją, tai yra vadovauja skyriui, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą įgyvendinant skyriui pavestas funkcijas bei atsako už tinkamą skyriaus funkcijų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus skyriaus vedėjo nedarbingumo, atostogų, komandiruočių, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais;

9. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei ministro valdymo srities strateginės plėtros, Vyriausybė programos įgyvendinimo bei perspektyvaus valstybės politikos raidos planavimo sveikatos sistemoje komunikacijos klausimais;

10. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

11. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, šiuo pareigybės aprašymu;

12. laiku ir kokybiškai vykdo kitus ministerijos vadovybės bei tarnybos vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

13. kelia ir tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje.