Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį tam tikroje srityje;

3. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos sveikatos sistemos veiklą bei struktūrą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybos ir sutartinius darbo santykius;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;

6. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas).

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir nustatyti prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti sveikatos sistemos strateginės plėtros, valstybės politikos raidos, žmogiškųjų išteklių valdymo, teisėkūros ir teisinio vertinimo bei atstovavimo ministerijos interesams teismuose, kitose valstybės institucijose ir įstaigose bei teisinio taikymo srityse ir koordinuoja bei kontroliuoja jų vykdymą;

2. prižiūri, ar ministerijos rengiami teisės aktų projektai atitinka ministro politines nuostatas jam pavestoje valdymo srityje;

3. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus;

4. koordinuoja ir kontroliuoja sveikatos sistemos plėtros dokumentų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo ministro valdymo srities prioritetinių priemonių projektų rengimą, jų įgyvendinimą;

5. koordinuoja ministerijos ir ministerijai pavaldžių institucijų ir įstaigų valdymo tobulinimo veiklą;

6. koordinuoja ministerijos personalo konkursų ir atrankos procedūras bei ministro valdymo srities įstaigų vadovų konkursų procedūras;

7. teikia ministrui siūlymus bei padeda priimti sprendimus dėl ministerijos administracijos struktūros tobulinimo;

8. ministro pavedimu atstovauja ministerijos interesams valstybės institucijose ir įstaigose;

9. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, mokslo ir studijų institucijomis, ugdymo įstaigomis, sveikatos priežiūros specialistų profesinėmis sąjungomis bei draugijomis, sprendžiant klausimus sveikatos sistemos teisinio reguliavimo srityje;

10. ministro pavedimu vadovauja ar dalyvauja darbo grupių, komisijų, komitetų, tarybų veikloje;

11. pagal kompetenciją perduoda ministro pavedimus ministerijos administracijos padaliniams ir pavaldžioms institucijoms, koordinuoja ir kontroliuoja jų vykdomas užduotis;

12. pagal kompetenciją informuoja ministrą apie pavedimų vykdymo eigą, teikia siūlymus dėl jų vykdymo;

13. pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo komitetų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, kitų ministerijų ar kitų valstybės institucijų organizuojamuose pasitarimuose;

14. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

15. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, ministro įsakymais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, šiuo pareigybės aprašymu;

16. laiku ir kokybiškai vykdo kitus ministro pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.