Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos sistemos srityje;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimą ir kainodarą;

4. mokėti vokiečių, prancūzų arba anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas);

7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas:

1. įvertina paraiškose ir dokumentuose įrašyti ligas, vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti sąrašą, Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą ar Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą (toliau – Kompensavimo sąrašai) pateiktos informacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams;

2. pagal kompetenciją teikia Kompensavimo komisijai reikalingą informaciją, susijusią su paraiškų ir dokumentų nagrinėjimu ir sprendimų priėmimu;

2-1. vertina klinikiniuose tyrimuose, tarptautinėse gairėse, Sveikatos technologijų vertinimo agentūrų pateiktuose vertinimuose pateiktus duomenis apie siūlomus kompensuoti vaistinius preparatus;

2-2. vertina siūlomų nustatyti vaistinių preparatų kompensavimo sąlygų atitiktį informacijai, pateikiamai klinikiniuose tyrimuose, tarptautinėse gydymo gairėse, nepriklausomų institucijų atliktuose sveikatos technologijų vertinimuose;

3. pagal kompetencija dalyvauja paraiškų įrašyti vaistinį preparatą, ligą ar medicinos pagalbos priemonę į Kompensavimo sąrašus nagrinėjime;

4. analizuoja Europos Sąjungos valstybių narių patirtį vaistinių preparatų kompensavimo klausimais;

5. pagal kompetenciją teikia informaciją kitiems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padaliniams, pavaldžioms įstaigoms, gydytojams specialistams ir kitiems suinteresuotiems asmenims;

6. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus;

7. tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

8. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

9. laiku ir kokybiškai vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant strateginių ministerijos tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

10. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, departamento ir skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu;

11. pavaduoja skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį.