Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį sveikatos sistemos srityje;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimą ir kainodarą;

4. mokėti vokiečių, prancūzų arba anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas);

7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas:

1. analizuoja klinikinių tyrimų rezultatus, vertinant naujai siūlomų įrašyti ar jau įrašytų vaistinių preparatų į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų sąrašus klinikinio efektyvumo vertinimą;

2. kartu su kitomis institucijomis dalyvauja derybose ir teikia informaciją rengiant derybines pozicijas apie naujai į rinką atėjusius ar ateinančius vaistinius preparatus, kurie galėtų keisti vaistinį preparatą, kurio atžvilgiu vykdomos derybos, ir šio vaistinio preparato teikiamą pridėtinę terapinę naudą;

3 pagal kompetenciją teikia informaciją apie į rinką ateinančius vaistinius preparatus ir jų teikiamą terapinę naudą bei klinikinių tyrimų rezultatus;

4. pagal kompetenciją periodiškai teikia informaciją apie gerąsias kitų šalių praktikas, kurios padėtų patobulinti vaistų kompensavimo ir kainodaros sistemas ir atlikti analizę kaip šios praktikos įgyvendinimas pagerintų vaistų prieinamumą ar sumažintų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ir pacientų išlaidas vaistų kompensavimui;

5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant gydymo kompensuojamaisiais vaistiniais preparatais tvarkos aprašus ir vertina parengtų gydymo kompensuojamaisiais vaistiniais preparatais tvarkos aprašų projektų atitikimą racionalaus vaistų vartojimo principams;

6. pagal kompetenciją koordinuoja ,,Išmintingo vaistų sąrašo“ (angl. ,,Wise list“) sudarymo veiksmų plano įgyvendinimą ir dalyvauja jį įgyvendinant;

7. Analizuoja E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) veikimą, analizuoja poreikį tobulinti ESPBI IS, sistemina gautus siūlymus dėl ESPBI IS tobulinimo ir teikia siūlymus;

8. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir pristato Lietuvos Respublikos poziciją ir siūlymus ES institucijų komitetų ir darbo grupių veikloje, įvairiuose tarptautiniuose projektuose ir programose;

9. pagal kompetenciją teikia informaciją kitiems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padaliniams, pavaldžioms įstaigoms, gydytojams specialistams ir kitiems suinteresuotiems asmenims;

10. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus;

11. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, prireikus, rengia joms medžiagą. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

12. laiku ir kokybiškai vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant strateginių ministerijos tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

13. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, departamento ir skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu;

14. pavaduoja skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį.