Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainodaros ir kompensavimo srityje;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimą ir kainodarą;

4. mokėti vokiečių, prancūzų arba anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas);

7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. koordinuoja gyventojų ir sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimą vaistiniais preparatais;

2. pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus bei rengia į juos atsakymus;

3. pagal kompetenciją teikia informaciją Ministerijos administracijos padalinių ir Ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojams, pareiškėjams bei kitiems suinteresuotiems asmenims;

4. renka ir analizuoja informaciją apie vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainas Europos Sąjungos šalyse;

5. pagal kompetenciją rengia medžiagą Derybų, Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir kitoms komisijoms, kurių veikla susijusi su vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimu bei kainodara;

6. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

7. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai Ministerijos pozicijai;

8. laiku ir kokybiškai vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant strateginių Ministerijos tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

9. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Ministerijos kanclerio potvarkiais, Ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, departamento ir skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu.