Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį komunikacijos ar žiniasklaidos srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, viešųjų pirkimų vykdymą, sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, visuomenės informavimą, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklą;

4. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6. sugebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;

7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirenkant problemų sprendimo būdus bei darbo metodus.

Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas:

1. dalyvauja įgyvendinant visuomenės informavimą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus sveikatos politikos viešinime;

2. dalyvauja užtikrinant atvirą ir efektyvią ministro valdymo srities strateginės plėtros, Vyriausybės programos įgyvendinimo bei perspektyvaus valstybės politikos raidos planavimo sveikatos sistemoje viešinimo sklaidą;

3. dalyvauja organizuojant viešinimo, informacinius, konsultacinius renginius žiniasklaidai;

4. dalyvauja rengiant informacinius ir konsultacinius leidinius;

5. pagal kompetenciją administruoja ministerijos interneto svetainę ir paskyras socialiniuose tinkluose;

6. tvarko tarnybos dokumentaciją;

7. prižiūri tarnybos veiklai reikalingų paslaugų sutarčių įgyvendinimą;

8. pagal kompetenciją bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis sveikatos politikos komunikacijos klausimais;

9. dalyvauja planuojant lėšų poreikį ir rengiant dokumentus viešiesiems pirkimams, reikalingiems ministerijos viešinimo priemonėms įgyvendinti;

10. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose ir posėdžiuose; 

11. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos administracijos padalinių darbuotojus;

12. rengia ir teikia informaciją apie ministerijos vykdomą sveikatos politiką ir jos įgyvendinimą, pagal kompetenciją nagrinėja klausimus, susijusius su ministerijos vykdoma sveikatos politika ir jos įgyvendinimu;

13. laiku ir kokybiškai vykdo su tarnybos funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės, tarnybos vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

14. tarnybos vedėjo pavedimu pavaduoja kitus tarnybos darbuotojus.