Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį ryšių su visuomene srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, sveikatos sistemos plėtros kryptis, tikslus ir uždavinius, visuomenės informavimą;

4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6. sugebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;

7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą savarankiškai pasirenkant problemų sprendimo būdus bei darbo metodus.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja tarnybos darbą – paskirsto užduotis tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, (toliau kartu – darbuotojai) kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir atsako už tarnybai priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

2. kuria ir palaiko ryšius su žiniasklaida, Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, kitų šalių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, siekiant didinti informacijos sklaidą per visuomenės informavimo priemones apie sveikatos apsaugos sistemą, sveikatos apsaugos politikos sprendimų priėmimą;

3. užtikrina visuomenės informavimą per žiniasklaidos priemones apie sveikatos apsaugos politiką bei ministerijos veiklą;

4. konsultuoja ministerijos vadovybę, darbuotojus ryšių su žiniasklaida klausimais;

5. rengia ministerijos veiklos viešinimo strategiją, ilgalaikius ir trumpalaikius visuomenės informavimo planus formuojant pozityvų ministerijos įvaizdį viešojoje erdvėje bei koordinuoja jų įgyvendinimą;

6. koordinuoja informacijos rengimą apie ministerijos vykdomą sveikatos politiką ir jos įgyvendinimą bei teikia ją žiniasklaidai;

7. koordinuoja skyriaus darbuotojų komentarų rengimą žiniasklaidai, atsakymus į žiniasklaidos paklausimus, organizuoja ministerijos vadovybės ir kitų ministerijos darbuotojų interviu, dalyvavimą televizijos ir radijo laidose;

8. užtikrina aktualios informacijos publikavimą ministerijos internetinėje svetainėje ir socialinių tinklų paskyrose;

9. inicijuoja bei dalyvauja organizuojant informacinių leidinių, garso ir vaizdo medžiagos, kitos informacijos rengimą, leidybą, platinimą;

10. inicijuoja ir organizuoja visuomenės informavimo, socialinės reklamos kampanijas, visuomenės nuomonės apklausas, tyrimus;

11. koordinuoja spaudos konferencijų ir kitų renginių žiniasklaidai organizavimą;

12. inicijuoja informacinėms priemonėms įgyvendinti reikalingus viešuosius pirkimus.

13. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų darbo grupėse, komisijose, rengiamuose pasitarimuose, posėdžiuose bei renginiuose;

14. bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis sveikatos politikos komunikacijos klausimais;

15. koordinuoja ministerijos ryšius su pavaldžiomis įstaigomis, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais partneriais kuriant ir organizuojant viešinimo priemonių įgyvendinimą;

16. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei ministro valdymo srities strateginės plėtros, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo bei perspektyvaus valstybės politikos raidos planavimo sveikatos sistemoje komunikacijos klausimais;

17. laiku ir kokybiškai vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

18. užtikrina visuomenės informavimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų sveikatos politikos viešinime įgyvendinimą.