Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybos bei sutartinius darbo santykius, dokumentacijos valdymą;

4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

7. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinių informacinių technologijų priemonėmis (MS Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas).

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. registruoja faksu ir elektroniniu paštu gautus dokumentus kompiuterinėje dokumentų valdymo sistemoje, juos susieja, nustato užduočių vykdymo terminus, skenuoja ir teikia vadovybei, struktūriniams padaliniams, nepasirašytus raštus arba raštų priedus persiunčia pagal paskirtį;

2. teikia TAR Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro priimtus norminius teisės aktus;

3. tikrina TAR teikiamų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro priimtų norminių teisės aktų elektroninių dokumentų (ADOC) atitiktį nustatytiems reikalavimams;

4. konsultuoja ministerijos bei pavaldžių įstaigų darbuotojus TAR klausimais;

5. tvarko paskelbtų TAR Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro priimtų norminių teisės aktų apskaitą;

6. kiekvieną savaitę rengia ir teikia skyriaus vedėjui informaciją apie gautus dokumentus;

7. seka Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikiamą informaciją ir iš DIVIS serverio persiunčia Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimų bei posėdžių medžiagą;

8. rengia sveikatos priežiūros įstaigų (pagal savivaldybes ir apskritis), ministerijai pavaldžių įstaigų adresų bei telefonų sąrašus ir skelbia ministerijos interneto svetainėje, rengia ministerijos darbuotojų telefonų sąrašus, dokumentų valdymo sistemoje pildo įstaigų kontaktinius duomenis;

9. rengia ir sistemina ministerijos darbuotojų, paskirtų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais į tarpžinybines darbo grupes bei komisijas, sąrašus;

10. rengia ir spausdina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių, atsakymų į institucijų ar piliečių raštus ir paklausimus, kitų dokumentų projektus, derina juos su ministerijos darbuotojais;

11. esant poreikiui protokoluoja skyriaus organizuojamus posėdžius;

12. tvarko ir sistemina ministerijos gaunamus leidinius;

13. užtikrina dokumentacijos tinkamą tvarkymą, naudodamasis kompiuterine dokumentų valdymo sistema;

14. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;

15. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

16. laiku ir kokybiškai vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius kitus, nenuolatinio pobūdžio, skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.