Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo ar darbo su archyvų valdymu srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybos bei sutartinius darbo santykius, dokumentų valdymą ir apskaitą;

4. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programinis paketas, interneto naršyklės, elektroninis paštas);

7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus gauti leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. kasmet rengia suvestinį ministerijos dokumentacijos planą, atsižvelgdamas į ministerijos administracinių padalinių pateiktus dokumentacijos plano projektus, kurio duomenis, suderinus su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu, pateikia į Lietuvos vyriausiojo archyvaro Elektroninę archyvo informacinę sistemą (toliau – EAIS);

2. rengia ministerijos dokumentų registrų sąrašą ir dokumentacijos plano papildymą, suderinus su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu, pateikia į Lietuvos vyriausiojo archyvaro Elektroninę archyvo informacinę sistemą (toliau – EAIS);

3. patikrina ir priima į ministerijos archyvą ministerijos administracinių padalinių ar atskirų darbuotojų sudarytas ir sutvarkytas trumpo ir nuolatinio saugojimo bylas (dokumentus);

4. atsižvelgiant į sudarytų bylų kiekį ir formą, nustato bylų (dokumentų) apyrašų sąrašą, kurį suderinus su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu, pateikia į EAIS;

5. atlieka dokumentų vertės ekspertizę;

6. sudaro ilgai ir nuolat saugomų bylų apyrašus, kuriuos suderinus su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu, pateikia į EAIS;

7. sistemina, tvarko ir aprašo archyve esančius dokumentus, kuria ir tobulina informacijos paieškos priemones;

8. sudaro metinę ataskaitą apie ministerijos fondų dokumentų sudėties pakitimus;

9. rengia ministerijos veiklos istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažymą;

10. užtikrina dokumentų ir bylų apskaitos tvarkymą, naudodamas kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą;

11. nuolat žymi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų bei ministerijos kanclerio potvarkių registruose pakeitimus;

12. išduoda laikinai naudoti ministerijos darbuotojams archyve esančius dokumentus bei tvarko jų apskaitą;

13. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus išduoti dokumentus, patvirtinančius juridinius faktus;

14. pagal poreikį teikia informaciją telefonu fiziniams ir juridiniams asmenims apie archyve turimus dokumentus;

15. archyvo dokumentų pagrindu rengia oficialius ministerijos dokumentus;

16. pagal kompetenciją vykdo teisės aktuose nustatytą dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo reikalavimų priežiūrą priskirtose įstaigose, kuriose savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija;

17. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos ir pavaldžių įstaigų darbuotojus dokumentų paieškos ir valdymo klausimais;

18. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų bei ministerijos kanclerio potvarkių, atsakymų į institucijų raštus ir piliečių paklausimus, bendro informacinio pobūdžio raštų bei lydraščių projektus;

19. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;

20. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

21. laiku ir kokybiškai vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius kitus, nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo, ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.