Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.

2. turėti ne mažesnę negu 3 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos apsaugos sistemos srityje;

3. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, dokumentų rengimo, teisės aktų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, elektroninių dokumentų valdymo taisyklių reikalavimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriaus veiklą;

4. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, prognozuoti rezultatus ir savarankiškai planuoti darbą;

5. mokėti dirbti savarankiškai ir komandoje, efektyviai planuoti ir valdyti laiką, kūrybiškai mąstyti;

6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. administruoja ministerijos dokumentų valdymo sistemą, vykdo jos nuolatinę stebėseną, teikia siūlymus ministerijos vadovybei ir (ar) skyriaus vedėjui dėl jos tobulinimo;

2. prižiūri ministerijos dokumentų valdymo procesą: gautų, siunčiamų ir vidaus dokumentų, vidaus teisės aktų, sutarčių laiku atliktą ir teisingą registravimą, pateikimą vadovybei ir ministerijos padalinių  darbuotojams pagal paskirtį;

3. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ministerijos dokumentacijos plano ir su juo susijusių dokumentų rengimą bei pateikimą per EAIS Lietuvos Valstybės naujajam archyvui; 

4. teikia pasiūlymus dėl ministerijos vidaus procesų tobulinimo ir efektyvinimo;

5. atlieka su kokybės vadyba susijusių skyriui priskirtų procesų stebėseną, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo, veiksmingumo gerinimo;

6. pagal kompetenciją dalyvauja planuojant lėšų poreikį ir rengia dokumentus, reikalingus tinkamam dokumentų valdymo sistemos įgyvendinimui;

7. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai jai pavaldžiose įstaigose ir kitose institucijose, dalyvauja tarpinstitucinėse ir ministerijos darbo grupėse ir komisijose;

8. laiku ir kokybiškai vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius kitus, nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo, ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.