Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybos bei sutartinius darbo santykius, informacijos teikimą, dokumentų valdymą;

4. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;

6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti problemų sprendimo būdus ir darbo metodus;

7. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programinis paketas, interneto naršyklės, elektroninis paštas);

8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus gauti leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. atlieka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių, vadovybės pavedimų užduočių vykdymo stebėseną, sistemina duomenis;

2. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektus, rengia kitų dokumentų, atsakymų į institucijų ar asmenų raštus ir paklausimus projektus, derina juos su ministerijos darbuotojais;

3. užtikrina tinkamą dokumentų valdymą (registraciją, apskaitą, saugumą, tvarkymą), naudodamas kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą, daro Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių kopijas, jas skenuoja;

4. pagal kompetenciją konsultuoja, teikia informaciją vietoje ir telefonu apie dokumentus, jų užduočių vykdymo kontrolę;

5. kiekvieną savaitę rengia ir teikia ministerijos darbuotojams ir pavaldžioms įstaigoms Vyriausybės kontroliuojamų neįvykdytų pavedimų stebėsenos bei Vyriausybės kontroliuojamų neįvykdytų pavedimų pokyčių lenteles;

6. atlieka ketvirčių, pusmečių bei metų ministerijoje gautų ir kontroliuojamų pavedimų vykdymo analizę;

7. protokoluoja ministerijos padalinių vadovų ir kitų valstybės tarnautojų ar darbuotojų pasitarimus jiems pavestų Vyriausybės kontroliuojamų pavedimų vykdymo kontrolės klausimais bei skyriaus organizuojamus posėdžius;

8. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;

9. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

10. registruoja ir skenuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir potvarkius, supažindina su jais ministerijos darbuotojus ir formuoja jų bylas;

11. registruoja ir skenuoja prašymus personalo klausimais, sutartis ir perdavimo priėmimo aktus;

12. laiku ir kokybiškai vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius kitus, nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo, ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.