Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygstantį socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį strateginių veiklos planų rengimo sveikatos srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, sveikatos priežiūros sistemos plėtros kryptis, tikslus ir uždavinius, išmanyti valstybės tarnybą bei viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus;

4. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti problemų sprendimo būdus bei darbo metodus;

6. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisė aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas, Stebėsenos informacinė sistema (SIS)).

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. inicijuoja, rengia (tikslina) ministerijos strateginio veiklos plano projektus, koordinuoja įstaigų, turinčių asignavimų valdytojo statusą, strateginių veiklos planų projektų rengimą;

2. organizuoja ir tikslina ministerijos strateginį veiklos planą;

3. stebi ir vertina ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimą, rengia ministerijos metinę veiklos ataskaitą;

4. organizuoja ir kartu su ministerijos struktūriniais padaliniais rengia ministerijos metinio veiklos plano projektą, tikslina, stebi ir vertina jų įgyvendinimą;

5. vertina planavimo dokumentų suderinamumą su strateginiu veiklos planu, metiniais veiklos planais;

6. teikia duomenis į Stebėsenos informacinę sistemą (SIS) ir kt. informacines sistemas;

7. rengia, tikslina ir vertina teisės aktų projektus, susijusius su strateginio planavimo procesu, jo įgyvendinimo kontrole ir strateginių dokumentų įgyvendinimu;

8. pavaduoja skyriaus vedėją, tai yra vadovauja skyriui, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, įgyvendinant skyriui pavestas funkcijas bei atsako už tinkamą skyriaus funkcijų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus skyriaus vedėjo nedarbingumo, kasmetinių atostogų, komandiruočių metu, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, taip pat, skyriaus vedėjo nurodymu, pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ar nedarbingumo metu;

9. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pateikdamas nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais bei atstovaudamas ministerijai, kad būtų įgyvendintos šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluotos užduotys;

10. teikia konsultacijas pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais, rengia atsakymus į paklausimus;

11. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė tarnybos klausimais neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

12. tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

13 savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, departamento ir skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu;

14. laiku bei kokybiškai vykdo ir kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo, departamento direktoriaus bei ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant strateginių ministerijos tikslų įgyvendinimo.