Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vaistų kompensavimo ir kainodaros teisinio reglamentavimo srityje;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę veiklą, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimą ir kainodarą.

4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, dirbti kolektyve;

5. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. koordinuoja, rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, reglamentuojančius vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimą, kompensuojamųjų ir nekompensuojamųjų vaistų kainodarą;

2. nagrinėja naujus Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, susijusius su vaistų kompensavimu ir kainodara, teikia siūlymus dėl jų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę terminų ir rengia atitinkamų teisės aktų projektus;

3. pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja vertinimą ir nagrinėja kitų ministerijos struktūrinių padalinių ir kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei siūlymus;

4. nagrinėja teisės, tarp jų – ES, taikymo ir aiškinimo praktiką, vaistų kompensavimo ir kainodaros srityje, teikia siūlymus dėl teisės aktų keitimo, naujų rengimo ir rengia atitinkamus teisės aktų projektus;

5. analizuoja kitų šalių patirtį vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kainodaros ir kompensavimo srityse ir šioje srityje bendradarbiauja su kitų ES valstybių narių ir jų institucijų atstovais;

6. pagal kompetenciją dalyvauja derybose dėl vaistų kainų nustatymo ir teikia deryboms reikalingą informaciją;

7. pagal kompetenciją rengia, derina, pristato Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir teikia pastabas bei siūlymus ES institucijose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja Europos Tarybos Farmacijos produktų ir medicinos prietaisų darbo grupės, Europos Komisijos Skaidrumo komiteto ir kituose ES institucijų posėdžiuose;

8. bendradarbiauja su kitų ES valstybių narių ir institucijų atstovais;

9. pagal kompetenciją atstovauja ministeriją institucijose, įstaigose ar įmonėse, pagal kompetenciją atstovauja skyrių ministerijos administracijos padaliniuose bei ministerijai pavaldžiose įstaigose;

10. pavaduoja skyriaus vedėją: vadovauja skyriui, organizuoja ir koordinuoja skyriaus veiklą, įgyvendinant skyriui pavestas funkcijas, bei atsako už tinkamą skyriaus funkcijų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus skyriaus vedėjo nedarbingumo, atostogų, komandiruočių, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, taip pat, skyriaus vedėjo nurodymu, pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ar nedarbingumo metu;

11. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

12. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo; 

13. laiku ir kokybiškai vykdo vedėjo, departamento direktoriaus, ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu. Asmeniškai atsako už pavestų darbų ir pavedimų atlikimą; 

14. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai;

15. savo darbe vadovaujasi galiojančiais teisės aktais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, departamento nuostatais, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu.