Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šiuos pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų srities farmacijos krypties išsilavinimą;

2. turėti 3 metų darbo patirtį sveikatos priežiūros ar farmacijos srityje;

3. turėti 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

4. labai gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę veiklą, Europos Sąjungos antrinę teisę farmacinės veiklos srityje;

5. išmanyti valstybės tarnybos sandarą ir santykius;

6. mokėti ne mažiau kaip vieną Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;

9. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir departamento veiklą, pasirenkant problemų sprendimo būdus bei darbo metodus;

10. išmanyti tarnybinį protokolą;

11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. vadovauja departamentui, planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja ir atsako už departamento veiklą, įgyvendinant departamentui pavestas funkcijas bei derina departamento veiklą su ministerijos vadovybe ir ministerijos struktūrinių padalinių vadovais;

2. užtikrina efektyvų departamento darbą, departamento nuostatuose numatytų funkcijų ir užduočių vykdymą;

3.koordinuoja departamento skyrių vykdomą veiklą, inicijuoja, apibendrina ir vertina departamento skyrių teikiamus pasiūlymus dėl departamento kompetencijai priskirtinų teisės aktų, tobulinimo ir projektų rengimo;

4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos strateginius veiklos planus, sudarant ministerijos veiklos priemonių planus numatytiems tikslams pasiekti bei įgyvendinant ministerijos veiklos plano priemones departamento kompetencijai priskirtose srityse;

5. organizuoja ir dalyvauja formuojant ministerijos politiką farmacinės veiklos su vaistais ir kitais farmacijos produktais bei vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir kainodaros srityse, koordinuoja jos įgyvendinimą ir vykdo jos įgyvendinimo stebėseną;

6. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginio plano priemonės „Nacionalinė vaistų politika“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemonių ir metinių departamento darbo planų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kontroliuojamų pavedimų vykdymą, atlieka jų vykdymo stebėseną;

7. pagal kompetenciją dalyvauja tarpžinybinių ir žinybinių komisijų bei darbo grupių darbe;

8. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijos interesams valstybės valdžios ir valdymo institucijų posėdžiuose, pasitarimuose;

9. bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai Lietuvoje ir užsienyje;

10. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

11. kasmet analizuoja departamento darbą, rengia departamento veiklos planus ir ataskaitas;

12. kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje įvertina departamento skyrių vedėjų tarnybinę veiklą teisės aktų nustatyta tvarka ir atlieka darbuotojų mokymo ir tobulinimosi poreikių analizę, siekdamas užtikrinti Valstybės tarnybos įstatymo nuostatų įgyvendinimą;

13. laiku ir kokybiškai vykdo ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu. Asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

14. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai;

15. savo darbe vadovaujasi galiojančiais teisės aktais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, departamento nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu.