Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę ir farmacijos specialistų veiklą, dokumentų rengimo organizavimą, dokumentų valdymą taip pat sveikatos apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, kiek jie susiję su šios pareigybės vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai;

3. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4. mokėti vokiečių, prancūzų arba anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. apdoroja sveikatos sistemos subjektų paraiškose įsigyti etilo alkoholio be akcizų pateiktą informaciją, teikia ją valstybės tarnautojams, rengiantiems asmenų, kurie turi teisę be akcizų įsigyti etilo alkoholio sveikatos priežiūros ir farmacinės veiklos tikslams arba valstybinę farmacijos produktų kontrolę atliekančių institucijų funkcijoms įgyvendinti sąrašo ir jo pakeitimų projektus, renka ir sistemina informaciją, reikalingą klausimų dėl sveikatos sistemos subjektų aprūpinimo etilo alkoholiu nagrinėjimui;

2. dalyvauja rengiant Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) strateginio plano priemonės „Nacionalinė vaistų politika“ projektus, rengia ir teikia informaciją apie šios priemonės vykdymą teikia kitiems ministerijos padaliniams;

3. vykdo kaimo gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per pirmines sveikatos priežiūros įstaigas stebėseną ir užtikrina teisės aktuose nustatytos informacijos paskelbimą ministerijos svetainėje;

4. nagrinėja 2 formos specialiųjų receptų blankų poreikį ir dalyvauja rengiant, tikslinant dokumentus, susijusius su šių blankų pirkimo organizavimu;

5. vykdo departamentui pavestų Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemonių vykdymo stebėseną, rengia ir teikia informaciją kitiems ministerijos padaliniams;

6. rengia metinių departamento darbo planų projektus, rengia ir teikia informaciją apie planų vykdymą kitiems ministerijos padaliniams;

7. rengia ir teikia informaciją apie planuojamas departamento komandiruotes kitiems ministerijos padaliniams, rengiantiems sveikatos apsaugos ministro įsakymu tvirtinamus metinius komandiruočių planų projektus, rengia ir teikia informaciją apie įvykusias komandiruotes kitiems ministerijos padaliniams;

8. rengia administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaitas;

9. užtikrina departamento ir jo skyrių dokumentacijos valdymą (tvarkymą, apskaitą, saugojimą), panaudojant kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą, teisės aktų nustatyta tvarka laiku perduoda skyriuose kaupiamus dokumentus į archyvą;

10. rengia bylų nomenklatūrą, derina ją su Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyriumi;

11. sistemina vidinius raštus, gaunamus dokumentus ir informaciją, ją perduoda vykdytojams, koordinuoja pavedimų vykdymo terminų laikymąsi;

12. tvarko viešai skelbiamą informaciją skyriaus veiklos klausimais ministerijos interneto svetainėje;

13. pagal kompetenciją rengia informacinius dokumentus, pranešimus spaudai;

14. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

15. tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

16. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

17. laiku ir kokybiškai vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant strateginių ministerijos tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

18. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, departamento ir skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu; 

19. pavaduoja kitą skyriaus specialistą jo nesant darbe, skyriaus vedėjui pavedus;

20. vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, skyriaus vedėjo pavedimus.

.