Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų srities, farmacijos studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį farmacijos srityje;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę veiklą laisvo prekių judėjimo apimtyje, tarptautines konvencijas dėl veiklos su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis;

4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, dirbti kolektyve;

5. mokėti vokiečių, prancūzų arba anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektus, reglamentuojančius:

1.1. pramoninę vaistinių preparatų gamybą ir importą iš trečiųjų šalių;

1.2. vaistinių preparatų didmeninį platinimą ir vaistinių preparatų prekybos tarpininkavimą;

1.3. veikliųjų medžiagų gamybą, importą iš trečiųjų šalių ir platinimą;

1.4. tiriamųjų vaistinių preparatų gamybą;

1.5. vaistinių preparatų pakuočių apsaugos priemonių siekiant išvengti falsifikuotų vaistinių preparatų patekimo į teisėtą tiekimo tinklą, taikymą;

1.6. gyventojų aprūpinimą reikalingais neregistruotais vaistiniais preparatais;

1.7. vaistinių preparatų laikymą ir apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose;

1.8. tarptautinėmis sutartimis prisiimtų įsipareigojimų dėl veiklos, susijusios su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, licencijavimo, importo ir eksporto reguliavimo įgyvendinimą;

2. nagrinėja naujus ES farmacijos teisės aktus (laisvo prekių judėjimo apimtyje), Farmacijos inspekcijos konvencijos ir bendradarbiavimo schemos (PIC/S), Tarptautinės harmonizavimo konferencijos (ICH) dokumentus ir rekomendacijas ir tarptautinius dokumentus dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų keitimo;

3. analizuoja ES ir kitų valstybių teisės aktus ir patirtį farmacijos ir veiklos, susijusios su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, srityse, Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių narių bei tarptautinių teismų jurisprudenciją ir teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų tobulinimo;

4. nagrinėja ES rengiamų teisės aktų projektus ir teikia siūlymus jiems tobulinti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta tvarka;

5. pagal kompetenciją rengia, derina, pristato Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir teikia pastabas bei siūlymus ES institucijose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja Europos Tarybos Farmacijos produktų ir medicinos prietaisų darbo grupės, Europos Komisijos Farmacijos komiteto ir kituose ES institucijų posėdžiuose;

6. bendradarbiauja su kitų ES valstybių narių ir institucijų atstovais;

7. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja kitų ministerijos struktūrinių padalinių ir kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus;

8. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai pavaldžiose įstaigose ir kitose institucijose, dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose;

9. pagal kompetenciją konsultuoja valstybės institucijas, farmacijos specialistus ir kitus suinteresuotus asmenis;

10. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus; ministro įsakymu ar kanclerio potvarkiu paskyrus pavaduoja skyriaus vedėją;

11. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

12. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

13. laiku ir kokybiškai vykdo skyriaus vedėjo, departamento direktoriaus, ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu. Asmeniškai atsako už pavestų darbų ir pavedimų atlikimą;

14. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai;

15. savo darbe vadovaujasi galiojančiais teisės aktais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, departamento nuostatais, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu.