Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslo studijų srities, farmacijos studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį farmacijos srityje;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę veiklą laisvo prekių ir asmenų judėjimo apimtyje ir farmacijos specialistus bei vaistinių veiklą;

4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, dirbti kolektyve;

5. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektus, reglamentuojančius:

1.1. kitose ES valstybėse išrašytų vaistų receptų pripažinimą, vaistinių preparatų receptų rašymą, vaistinių preparatų išdavimą (pardavimą) gyventojams;

1.2. vaistininko praktikos licencijų išdavimą ir vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) įrašymą į sąrašą;

1.3. vaistininkų ir vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) teorinių žinių ir profesinės kompetencijos vertinimą;

1.4. vaistininkų ir vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) trečioje šalyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimą ir vertinimą;

1.5. vaistinės veiklos licencijavimą;

1.6. mažmeninę vaistinių preparatų prekybą;

1.7. vaistinių prekių laikymą ir prekybą vaistinėje;

1.8. gyventojų aprūpinimą vaistiniais preparatais per kaimo gyvenamojoje vietovėje esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas, vaistinių pasiūlymus tiekti vaistinius preparatus gyventojams per kaimo pirminės sveikatos priežiūros įstaigas vertinimo tvarką;

1.9. ligoninių vaistinių vykdomą vaistinių preparatų pardavimą (išdavimą) stacionare gydomiems pacientams;

1.10. ekstemporaliųjų vaistinių preparatų gamybą;

2. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja ES ir kitų valstybių patirtį farmacijos srityje laisvo prekių ir asmenų judėjimo apimtyje bei teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų tobulinimo;

3. pagal kompetenciją rengia, derina, pristato Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir teikia pastabas bei siūlymus ES institucijose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja Europos Tarybos Farmacijos produktų ir medicinos prietaisų darbo grupės, Europos Komisijos Farmacijos komiteto ir kituose ES institucijų posėdžiuose;

4. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja kitų ministerijos struktūrinių padalinių ir kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus;

5. organizuoja pasitarimus, seminarus farmacijos įmonių, farmacijos visuomeninių organizacijų atstovams ir farmacijos specialistams;

6. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai pavadžiose įstaigose ir kitose institucijose, dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose;

7. pagal kompetenciją konsultuoja valstybės institucijas, farmacijos specialistus ir kitus suinteresuotus asmenis;

8. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus; ministro įsakymu ar kanclerio potvarkiu paskyrus pavaduoja skyriaus vedėją;

9. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

10. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

11. laiku ir kokybiškai vykdo skyriaus vedėjo, departamento direktoriaus, ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu. Asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

12. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai;

13. savo darbe vadovaujasi galiojančiais teisės aktais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, departamento nuostatais, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu.