Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų srities, farmacijos studijų krypties, arba socialinių mokslų srities, teisės krypties, išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį farmacinės veiklos teisinio reglamentavimo srityje;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę veiklą laisvo prekių ir asmenų judėjimo apimtyje;

4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, dirbti kolektyve;

5. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. koordinuoja, rengia, dalyvauja rengiant ir vertina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektus:

1.1. įteisinančius ES antrinės teisės nuostatas, reguliuojančias informaciją apie vaistinius preparatus (farmacinę informaciją ir reklamą), vaistinių preparatų pardavimą (išdavimą) gyventojams naudojantis informacinės visuomenės paslaugomis, kitose ES valstybėse išrašytų receptų pripažinimą, farmacijos specialistų profesinių kvalifikacijų, įgytų ES valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse, Šveicarijos Konfederacijoje, pripažinimą ir vertinimą, valstybinę šių veiklų priežiūrą;

1.2. reglamentuojančius neharmonizuotas veiklos sritis, susijusias su vaistininko praktikos licencijų išdavimu ir vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) įrašymu į sąrąšą, farmacijos specialistų teisių ir pareigų paskirstymą, vaistininkų ir vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) trečioje šalyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimą ir vertinimą; vaistinių ir kitų mažmeninės prekybos vietų, kuriose vykdoma veikla su vaistiniais preparatais, veikla, receptų rašymas ir vaistinių preparatų pardavimas ir (ar) išdavimas gyventojams ir kitiems galutiniams vartotojams; farmacinės ir kitų paslaugų teikimą, priemonių, siekiant užtikrinti skaidrų farmacijos kompanijų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų bei farmacijos ir sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimą, taikymą, farmacijos kompanijų reklamai skiriamų išlaidų deklaravimą, gyventojų aprūpinimą vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas, vaistinių preparatų įvežimą (išvežimą) į (iš) Lietuvos Respubliką fizinio asmens reikmėms;

2. koordinuoja dokumentų, susijusių su 2 formos receptų pirkimo ir saugojimo organizavimu ir auditu, rengimą ir tikslinimą;

3. koordinuoja dokumentų, susijusių su naikintinų vaistinių preparatų, surinktų iš gyventojų, tvarkymo paslaugos pirkimo organizavimu, rengimą ir tikslinimą;

4. nagrinėja naujus ES farmacijos teisės aktus (laisvo prekių ir asmenų judėjimo apimtyje), ir teikia siūlymus dėl jų nuostatų perkėlimo į Lietuvos Respublikos teisės aktus;

5. pagal kompetenciją rengia, derina, pristato Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir teikia pastabas bei siūlymus ES institucijose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja Europos Tarybos Farmacijos produktų ir medicinos prietaisų darbo grupės, Europos Komisijos Farmacijos komiteto ir kituose ES institucijų posėdžiuose;

6. bendradarbiauja su kitų ES valstybių narių ir institucijų atstovais;

7. pagal kompetenciją atstovauja ministeriją institucijose, įstaigose ar įmonėse, pagal kompetenciją atstovauja skyrių ministerijos administracijos padaliniuose bei ministerijai pavaldžiose įstaigose;

8. pavaduoja skyriaus vedėją, tai yra, vadovauja skyriui, organizuoja ir koordinuoja skyriaus veiklą, įgyvendinant skyriui pavestas funkcijas, bei atsako už tinkamą skyriaus funkcijų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus skyriaus vedėjo nedarbingumo, atostogų, komandiruočių, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, taip pat, skyriaus vedėjo nurodymu, pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ar nedarbingumo metu;

9. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

10. nuolat bendradarbiauja su kitų ES valstybių narių ir institucijų atstovais, analizuoja užsienio šalių patirtį farmacijos srityje ir teikia siūlymus nacionalinei teisei tobulinti;

11. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

12. laiku ir kokybiškai vykdo vedėjo, departamento direktoriaus, ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu. Asmeniškai atsako už pavestų darbų ir pavedimų atlikimą;

13. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai;

14. savo darbe vadovaujasi galiojančiais teisės aktais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, departamento nuostatais, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu.