Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų srities, farmacijos studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį farmacijos srityje;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę veiklą laisvo prekių judėjimo apimtyje, tarptautines konvencijas dėl veiklos su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis;

4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, dirbti kolektyve;

5. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;

7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. koordinuoja, rengia, dalyvauja rengiant ir vertina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektus:

1.1. įteisinančius ES antrinės teisės nuostatas, reguliuojančias vaistinių preparatų tiekimą rinkai (registraciją, registracijos sąlygų keitimą, teisės į vaistinio preparato registraciją perleidimą), pakuočių ženklinimą, pakuotės lapelių rengimą, pramoninę vaistinių preparatų gamybą ir importą iš trečiųjų šalių, vaistinių preparatų didmeninį platinimą, vaistinių preparatų prekybos tarpininkavimą, farmakologinio budrumo sistemą ir veiklą, poregistracinius saugumo ir veiksmingumo tyrimus, keitimąsi informacija su kitomis EEE valstybėmis ir ES institucijomis, pakuočių apsaugos priemonių siekiant išvengti falsifikuotų vaistinių preparatų patekimo į teisėtą tiekimo tinklą, taikymą, žmogaus kraujo plazmos, naudojamos kaip pradinė medžiaga kraujo preparatams gaminti, ruošimą, tiriamųjų vaistinių preparatų gamybą, veikliųjų ir kitų vaistinių medžiagų gamybą ir platinimą, valstybinę šių veiklų priežiūrą;

1.2. įgyvendinančius tarptautinėmis sutartimis prisiimtus įsipareigojimus dėl veiklos, susijusios su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis licencijavimo, importo ir eksporto reguliavimo;

1.3. reglamentuojančius neharmonizuotas veiklos sritis, susijusias su vaistinių preparatų tiekimu (lygiagretų importą, gyventojų aprūpinimą reikalingais neregistruotais vaistiniais preparatais, reikiamo vaistinių preparatų tiekimo užtikrinimą);

2. koordinuoja sveikatos sistemos aprūpinimą etilo alkoholiu be akcizų, koordinuoja ir kontroliuoja asmenų, kurie turi teisę be akcizų įsigyti etilo alkoholio sveikatos priežiūros ir farmacinės veiklos tikslams arba valstybinę farmacijos produktų kontrolę atliekančių institucijų funkcijoms įgyvendinti, sąrašo projekto rengimą ir jo derinimą bei tvirtinimą, teikia siūlymus dėl etilo alkoholio tiekimo tvarkos tobulinimo;

3. nagrinėja naujus ES farmacijos teisės aktus (laisvo prekių judėjimo apimtyje), ir teikia siūlymus dėl jų nuostatų perkėlimo į Lietuvos Respublikos teisės aktus;

4. pagal kompetenciją rengia, derina, pristato Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir teikia pastabas bei siūlymus Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja Europos Tarybos Farmacijos produktų ir medicinos prietaisų darbo grupės, Europos Komisijos Farmacijos komiteto ir kituose ES institucijų posėdžiuose;

5. bendradarbiauja su kitų ES valstybių narių ir institucijų atstovais;

6. pagal kompetenciją atstovauja ministeriją institucijose, įstaigose ar įmonėse, pagal kompetenciją atstovauja skyrių ministerijos administracijos padaliniuose bei ministerijai pavaldžiose įstaigose;

7. pavaduoja skyriaus vedėją, tai yra, vadovauja skyriui, organizuoja ir koordinuoja skyriaus veiklą, įgyvendinant skyriui pavestas funkcijas bei atsako už tinkamą skyriaus funkcijų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus skyriaus vedėjo nedarbingumo, atostogų, komandiruočių metu, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, taip pat, skyriaus vedėjo nurodymu, pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ar nedarbingumo metu;

8. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

9. nuolat bendradarbiauja su kitų ES valstybių narių ir institucijų atstovais, analizuoja užsienio šalių patirtį farmacijos srityje ir teikia siūlymus nacionalinei teisei tobulinti;

10. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

11. laiku ir kokybiškai vykdo vedėjo, departamento direktoriaus, ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu. Asmeniškai atsako už pavestų darbų ir pavedimų atlikimą;

12. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai;

13. savo darbe vadovaujasi galiojančiais teisės aktais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, departamento nuostatais, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu.