Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities lietuvių filologijos krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį redagavimo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, valstybinės kalbos vartojimą, informacijos teikimą;

4. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;

6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti problemų sprendimo būdus ir darbo metodus;

7. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. pagal kompetenciją sprendžia teisės aktų, ministerijos sudaromų sutarčių ir kitų ministerijos darbuotojų rengiamų dokumentų projektų redagavimo klausimus;

2. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, priskirtų skyriaus veiklos sričiai, projektus;

3. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos darbuotojus dokumentų rengimo, bendrinės lietuvių kalbos normų ir kalbos kultūros klausimais;

4. bendradarbiauja su dokumentų rengėjais, prisideda prie raštų projektų rengimo;

5. redaguoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų, įsakymais tvirtinamų nuostatų, įstatų, medicinos ir higienos normų, reglamentų, metodikų, taisyklių, ministerijos kanclerio potvarkių, ministerijos vadovybės pasirašomų į kitas institucijas siunčiamų raštų projektus, viešas kalbas, griežtai laikydamasis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų, lietuvių kalbos taisyklių ir teisės aktais nustatytų dokumentų rengimo reikalavimų;

6. pagal kompetenciją nagrinėja skyriui nukreiptus dokumentus, raštus ir teisės aktų projektus;

7. vizuoja tinkamai parengtų dokumentų projektus;

8. užtikrina tinkamą dokumentų valdymą (apskaitą, saugumą, tvarkymą) naudodamas kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą;

9. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

10. esant poreikiui vadovybės pavedimu pavaduoja skyriaus vedėją ir skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;

11. esant poreikiui protokoluoja ministerijos vadovybės ir skyriaus organizuojamus posėdžius;

12. dalyvauja darbo grupių veikloje;

13. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, darbo reglamentu, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu;

14. tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

15. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

16. laiku ir kokybiškai vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus raštu ir žodžiu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo, bei asmeniškai atsako už pavestų darbų ir pavedimų atlikimą.