Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos apsaugos sistemos srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, bendrųjų ir įslaptintų dokumentų valdymą, asmenų pareiškimų, prašymų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimo tvarką, išmanyti valstybės tarnybą bei viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus;

4. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

5. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinių informacinių technologijų priemonėmis (MS Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas);

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;

7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti problemų sprendimo būdus ir darbo metodus;

8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus gauti leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, asmens patikimumo pažymėjimui.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. vadovauja skyriui, planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja ir atsako už jo veiklą, įgyvendinant skyriui pavestas funkcijas;

2. užtikrina efektyvų skyriaus darbą, jo nuostatuose numatytų funkcijų ir užduočių vykdymą;

3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos strateginius veiklos planus;

4. inicijuoja bei organizuoja bendrųjų ir įslaptintų dokumentų valdymą, archyvų darbą reglamentuojančių teisės aktų rengimą;

5. koordinuoja vėluojančių kontroliuojamų pavedimų suvestinių rengimą, jų teikimą vadovybei, ministerijos struktūriniams padaliniams bei pavaldžioms įstaigoms;

6. pagal kompetenciją rengia bei vertina teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;

7. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai pavaldžiose įstaigose ir kitose institucijose;

8. vykdo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių registraciją, užtikrina jų pateikimą ministerijos administracijos padaliniams ir pavaldžioms sveikatos priežiūros įstaigoms bei kitoms organizacijoms, koordinuoja sutarčių registraciją;

9. dalyvauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;

10. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, mokslo ir mokymo įstaigomis, sveikatos priežiūros specialistų profesinėmis sąjungomis bei specialybių draugijomis, sprendžiant norminių teisės aktų rengimo, dokumentų apskaitos ir naudojimo, archyvų darbo, pavedimų kontrolės, asmenų priėmimo ir aptarnavimo ministerijoje klausimus;

11. pagal kompetenciją bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai Lietuvoje ir užsienyje;

12. tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

13. kasmet analizuoja skyriaus darbą, rengia skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;

14. užtikrina efektyvų dokumentų valdymą ministerijoje panaudojant informacines dokumentų valdymo technologijas;

15. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

16. užtikrina tinkamą ministerijoje naudojamos dokumentų valdymo elektroninės sistemos administravimą;

17. pasirašytinai supažindina ministerijos darbuotojus ir pavaldžių įstaigų vadovus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais jų priėmimo į darbą, atleidimo iš jo, perkėlimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir kitais įstatymuose numatytais klausimais;

18. užtikrina asmenų priėmimo ir aptarnavimo ministerijoje organizavimą;

19. užtikrina ministerijoje gautų asmenų pareiškimų, prašymų ir skundų administravimą bei informacijos šiais klausimais teikimą;

20. užtikrina ministerijoje parengtų dokumentų redagavimą;

21. kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje įvertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą teisės aktų nustatyta tvarka ir atlieka darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo poreikių analizę;

22. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu;

23. laiku ir kokybiškai vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos kanclerio ir ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo, bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.