Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybos bei sutartinius darbo santykius, viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos teismų sistemą, civilinį ir administracinį procesus;

4. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;

6. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas).

Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas:

1. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai teismuose ir kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse;

2. rengia procesinius dokumentus;

3. pagal kompetenciją rengia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijos vadovybei, kitoms suinteresuotoms institucijoms ir įstaigoms;

4. pagal kompetenciją rengia atsakymų į gyventojų, įmonių, įstaigų ar organizacijų skundus, prašymus, paklausimus projektus;

5. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus;

6. vertina ministerijos struktūrinių padalinių ir įstaigų prie ministerijos parengtus raštus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, Europos Sąjungos institucijoms, kitoms įstaigoms bei institucijoms, fiziniams bei juridiniams asmenims;

7. teikia ministerijos struktūrinių padalinių ir įstaigų prie ministerijos vadovams ir kitiems darbuotojams konsultacijas teisės aktų taikymo klausimais;

8. dalyvauja rengiant teisės aktų, ministerijos raštų bei kitų dokumentų projektus;

9. pagal kompetenciją analizuoja sutartis ir kitus dokumentus bei teikia išvadas bei siūlymus dėl jų rengimo;

10. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudarytose komisijose bei darbo grupėse;

11. nuolat tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

12. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

13. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais bei šiuo pareigybės aprašymu;

14. laiku ir kokybiškai vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

15. analizuoja savo veiklos rezultatus, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos efektyvumo gerinimo.