Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės bakalauro ir teisės magistro arba vientisųjų teisės studijų krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos sveikatos sistemos veiklą bei struktūrą, valstybės tarnybos bei sutartinius darbo santykius, viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos teismų sistemą, civilinį ir administracinį procesus;

4. mokėti rengti ir vertinti teisės aktų projektus;

5. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;

7. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. atstovauja ministerijai teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse;

2. rengia procesinius dokumentus;

3. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudarytose komisijose bei darbo grupėse;

4. pagal kompetenciją rengia atsakymų į gyventojų, įmonių, įstaigų ar organizacijų skundus, prašymus, paklausimus projektus;

5. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus;

6. vertina ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos parengtus raštus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, Europos Sąjungos institucijoms, kitoms įstaigoms bei institucijoms, fiziniams bei juridiniams asmenims;

7. rengia, analizuoja, teikia išvadas bei siūlymus dėl sutarčių ir kitų dokumentų projektų;

8. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų administravimu;

9. teikia ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos vadovams ir kitiems darbuotojams konsultacijas atstovavimo ir teisės aktų taikymo klausimais;

10. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja įgyvendinant ministerijai pavaldžių asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų administracinės veiklos priežiūrą;

11. tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

12. bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai Lietuvoje ir užsienyje;

13. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

14. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais bei šiuo pareigybės aprašymu;

15. pavaduoja skyriaus vedėją skyriaus vedėjo nedarbingumo, atostogų, komandiruočių metu, kvalifikacijos tobulinimo metu ar laikinai jo nesant kitais įstatymų numatytais pagrindais;

16. laiku ir kokybiškai vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant strateginių ministerijos tikslų įgyvendinimo, bei asmeniškai atsako už pavestų darbų atlikimą;

17. teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos efektyvumo gerinimo.