• Vadovybė
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Aurelijus Veryga
  Sveikatos apsaugos ministras
  316
  315
  Lina Jaruševičienė
  317
  Kristina Garuolienė
  321
  Algirdas Šešelgis
  319
  Igoris Baikovskis
  211
  Audrius Daunoravičius
  211
  Vilma Srogė
  305
  Lina Šriubėnė
  318
  Diana Smaliukaitė
  201
 • Spaudos tarnyba
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Valda Dirginčienė
  311
  Gabrielė Banaitytė
  300
  Neringa Mikėnaitė
  300
  Kamilė Katkutė
  300
  Justina Petravičienė
  300

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  SPAUDOS TARNYBOS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Spaudos tarnybos (toliau – Spaudos tarnyba) nuostatai nustato Spaudos tarnybos uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką, darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę.
  2. Spaudos tarnybos darbuotojai: vedėjas, patarėjai ir vyriausieji specialistai. 
  3. Spaudos tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.
  4. Spaudos tarnyba yra ministerijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministrui.
  5. Spaudos tarnybos darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  II SKYRIUS

  SPAUDOS TARNYBOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  1. Spaudos tarnybos uždaviniai:       

  6.1. kurti ir palaikyti ryšius su žiniasklaida, Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, kitų šalių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, siekiant didinti informacijos sklaidą per visuomenės informavimo priemones apie sveikatos apsaugos sistemą, sveikatos apsaugos politikos sprendimų priėmimą;

  6.2. užtikrinti visuomenės informavimą per žiniasklaidos priemones apie sveikatos apsaugos politiką bei ministerijos veiklą;

  6.3. plėtoti bendradarbiavimą komunikacijos srityje su šalies ir tarptautinėmis sveikatos srityje veikiančiomis institucijomis bei organizacijomis, dalyvauti komunikacijos darbo grupių, komisijų, tinklų veikloje;

  6.4. konsultuoti ministerijos vadovybę, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį (toliau kartu – darbuotojai), ryšių su žiniasklaida klausimais;

  6.5. formuoti ir palaikyti pozityvų ministerijos įvaizdį viešojoje erdvėje;

  6.6. dalyvauti koordinuojant ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ryšių su žiniasklaida veiklą.

  7. Spaudos tarnyba, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. rengia ministerijos veiklos viešinimo strategiją, ilgalaikius ir trumpalaikius visuomenės informavimo planus formuojant pozityvų ministerijos įvaizdį viešojoje erdvėje bei koordinuoja jų įgyvendinimą;

  7.2. rengia ir teikia informaciją apie ministerijos vykdomą sveikatos politiką ir jos įgyvendinimą, pagal kompetenciją nagrinėja klausimus, susijusius su ministerijos vykdoma sveikatos politika ir jos įgyvendinimu;

  7.3. esant poreikiui teisės aktų nustatyta tvarka kreipiasi į žurnalistų etikos inspektorių bei Visuomenės informavimo etikos komisiją;

  7.4. pagal kompetenciją rengia komentarus žiniasklaidai, atsakymus į žiniasklaidos paklausimus, organizuoja ministerijos vadovybės ir kitų ministerijos darbuotojų interviu, dalyvavimą televizijos ir radijo laidose;

  7.5. pagal kompetenciją užtikrina aktualios informacijos publikavimą ministerijos internetinėje svetainėje ir socialinių tinklų paskyrose;

  7.6. pagal kompetenciją inicijuoja bei dalyvauja organizuojant informacinių leidinių, garso ir vaizdo medžiagos, kitos informacijos rengimą, leidybą, platinimą;

  7.7. organizuoja visuomenės informavimo, socialinės reklamos kampanijas;

  7.8. organizuoja spaudos konferencijas ir kitus renginius žiniasklaidai;

  7.9. organizuoja visuomenės nuomonės apklausas, tyrimus;

  7.10. inicijuoja informacinėms priemonėms įgyvendinti reikalingus viešuosius pirkimus;

  7.11. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų darbo grupėse, komisijose, rengiamuose pasitarimuose, posėdžiuose bei renginiuose;

  7.12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis sveikatos politikos komunikacijos klausimais;

  7.13. koordinuoja ministerijos ryšius su pavaldžiomis įstaigomis, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais partneriais kuriant ir organizuojant viešinimo priemonių įgyvendinimą.

   

  III SKYRIUS

  SPAUDOS TARNYBOS DARBUOTOJŲ TEISĖS

   

  8. Spaudos tarnybos darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

  8.1. atstovauti ministerijai skyriaus kompetencijos klausimais;

  8.2. susipažinti ir gauti Spaudos tarnybos veiklai reikiamą informaciją – ministro įsakymų bei kitų teisės aktų nuorašus, medžiagą iš ministerijos struktūrinių padalinių bei įstaigų, priklausančių ministerijos veiklos reguliavimo sričiai, dėl tokios informacijos gavimo kreiptis į kitų šalies ir užsienio institucijų ir organizacijų atitinkamus padalinius, jeigu tai reikalinga skyriaus funkcijų vykdymui;

  8.3. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos gerinimo;

  8.4. teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

  8.5. suderinus su ministerijos vadovybe, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ar visuomeninių organizacijų vadovais, pasitelkti jų specialistus Spaudos tarnybos nuostatose numatytiems klausimams spręsti;

  8.6. tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;

  8.7. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   

  IV SKYRIUS

  SPAUDOS TARNYBOS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

   

  9. Spaudos tarnybos darbuotojai privalo:

  9.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, ministerijos darbo reglamentu, Spaudos tarnybos nuostatais, savo pareigybių aprašymais bei kitais teisės aktais;

  9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;

  9.3. laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos ir profesinės etikos principų.

   

  V SKYRIUS

  SPAUDOS TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  10. Spaudos tarnybai vadovauja vedėjas. Jis priimamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  11. Spaudos tarnybos vedėjas:

  11.1. planuoja Spaudos tarnybos veiklą ir sprendžia Spaudos tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus;

  11.2. organizuoja Spaudos tarnybos darbą – paskirsto užduotis darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už Spaudos tarnybai priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  11.3. pagal kompetenciją vykdo Spaudos tarnybos darbuotojų metinės veiklos vertinimą, teikia siūlymus ministrui skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, kitais su Spaudos tarnybos veiklos tobulinimu susijusiais klausimais;

  11.4. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo darbuotojams ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;

  11.5. vykdo kitus su Spaudos tarnyba ir jos funkcijomis susijusius vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

  12.  Spaudos tarnybos vedėjo nesant darbe dėl atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo Spaudos tarnybos patarėjas.

   

  VI SKYRIUS

  SPAUDOS TARNYBOS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   

  13. Už pareigų bei funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą Spaudos tarnybos darbuotojai asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  14. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Spaudos tarnybos darbuotojai.

  15. Spaudos tarnybos nuostatai gali būti keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar ministerijos darbo organizavimo tvarkai. 

   

  _________________

 • Antikorupcijos ir atitikties skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Eglė Tamošiūnienė
  224
  Neringa Lipskienė
  224
  Snieguolė Reklaitienė
  212

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  ANTIKORUPCIJOS IR ATITIKTIES SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Antikorupcijos ir atitikties skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau kartu – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu bei šiais nuostatais.

  3. Skyrius yra ministerijos administracijos padalinys, pavaldus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui (toliau – ministras).

  4. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, patarėjai, vyriausieji specialistai ir specialistai.

  5. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Pagrindinis skyriaus uždavinys yra vykdyti korupcijos prevencijos ir kontrolės priemones ministerijos veiklos srityje.

  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.1. atlieka ministerijos rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

  7.2. pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme numatytus kriterijus, nustato ministerijos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, atlieka jos analizę ir vertinimą, teikia pasiūlymus dėl analizės metu nustatytų rizikos veiksnių neigiamos įtakos sumažinimo ar panaikinimo;

  7.3. rengia ir teikia tvirtinti korupcijos prevencijos ir kontrolės sveikatos sistemoje programą, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą sveikatos sistemos įstaigose, prireikus teikia siūlymus dėl jos tikslinimo;

  7.4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos strateginį veiklos planą, teikia jo įgyvendinimo ataskaitas;

  7.5. pagal kompetenciją nagrinėja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus ir skundus dėl korupcijos atvejų bei pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos;

  7.6. organizuoja darbus, susijusius su projektų korupcijos prevencijos ir kontrolės srityje planavimu, įgyvendinimu, rezultatų stebėsena ir poveikio vertinimu;

  7.7. teikia siūlymus ministrui dėl būdų ir priemonių korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti;

  7.8. viešina informaciją apie skyriaus vykdomą veiklą bei analizuoja ir, esant reikalui suderinus su ministru, viešina nustatytus korupcijos atvejus;

  7.9. ministro ar jo įgalioto asmens pavedimu atlieka ministerijos darbuotojų, ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų tarnybinių nusižengimų, darbo pareigų pažeidimų ir tarnybinės veiklos tyrimus, teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui tyrimų išvadas;

  7.10. pagal kompetenciją identifikuoja, tikrina, analizuoja ir sistemina ministerijai kylančias rizikas ir teikia ministrui pasiūlymus, kaip jas sumažinti ar panaikinti;

  7.11. pagal kompetenciją organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis korupcijos prevencijos srityje, atstovauja ministeriją Europos Sąjungos ir kitų šalių institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

  7.12. organizuoja antikorupcinį švietimą, pagal skyriaus kompetenciją konsultuoja ministerijos darbuotojus, institucijas, įstaigas ir organizacijas;

  7.13. gavus informaciją apie korupcinio pobūdžio veikas, nedelsiant apie tai informuoja ministrą;

  7.14. kontroliuoja, kaip ministerijos darbuotojai ir ministerijai pavaldžių įstaigų vadovai vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;

  7.15. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudaromų darbo, derybų ir kitų grupių ar komisijų veikloje, taip pat pasitarimuose;

  7.16. bendradarbiauja su valstybės institucijomis, savivaldybėmis, visuomeninėmis organizacijomis, kitomis institucijomis;

  7.17. tvarko skyriaus dokumentaciją;

  7.18. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus, sprendžiant skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

  8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

  8.1. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų;

  8.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti;

  8.3. dalyvauti ir teikti pasiūlymus korupcijos prevencijos įgyvendinimo klausimais ministerijos posėdžiuose ir pasitarimuose, svarstant sveikatos sistemos reformos perspektyvas ir eigą, ministerijos strateginius planus, jos padalinių darbo planus, tarpžinybinio bendradarbiavimo, taip pat kitus klausimus bei teikti šiais klausimais pasiūlymus;

  8.4. dalyvauti ministerijos Kolegijos posėdžiuose;

  8.5. tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

  8.6. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti ministerijai pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

  8.7. naudotis ministerijos transporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

  9. Skyriaus darbuotojai privalo:

  9.1. vadovautis skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

  9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;

  9.3. suderinus su ministerijos Spaudos tarnybos darbuotojais, pagal kompetenciją teikti informaciją žiniasklaidai raštu arba žodžiu.

  V SKYRIUS

  DARBO ORGANIZAVIMAS

  10. Skyriui vadovauja vedėjas. Skyriaus vedėjas priimamas į valstybės tarnybą ir atleidžiamas iš jos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  11. Skyriaus vedėjas:

  11.1. planuoja skyriaus veiklą ir sprendžia skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  11.2. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  11.3. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo darbuotojams ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;

  11.4. teikia ministrui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo;

  11.5. ministro, viceministro, ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministeriją kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse;

  11.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus ministerijos vadovybės pavedimus.

  12. Skyriaus vedėjo nesant darbe dėl atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo kitas sveikatos apsaugos ministro įsakymu ar ministerijos kanclerio potvarkiu paskirtas valstybės tarnautojas.

  VI SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  13. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VII SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  14. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

  15. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar ministerijos darbo organizavimo tvarkai.

   

  ______________

   

 • Asmens sveikatos departamentas
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Odeta Vitkūnienė
  313

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  ASMENS SVEIKATOS DEPARTAMENTO

  NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Asmens sveikatos departamento (toliau – departamentas) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio departamento uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau kartu – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.

  2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais bei šiais nuostatais.

  3. Departamentas yra ministerijos administracijos padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

  4. Departamentas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui pagal kuravimo sritį.

  5. Departamentą sudaro:

  5.1. Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyrius;

  5.2. Specializuotos sveikatos priežiūros skyrius.

  6. Departamento darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  II SKYRIUS

  DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  7. Departamentas vykdo šiuos svarbiausius uždavinius:

  7.1. įgyvendina valstybės politiką asmens sveikatos priežiūros srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą;

  7.2. rengia asmens sveikatos priežiūros srities Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;

  7.3. įstatymų numatytais atvejais nustato asmens sveikatos priežiūros veiklos poreikius, sveikatos priežiūros išteklius, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) reikalavimus;

  7.4. kontroliuoja, kaip įgyvendinama valstybės politika asmens sveikatos priežiūros srityje ministerijai pavaldžiose įstaigose;

  7.5. dalyvauja koordinuojant asmens sveikatos priežiūros licencijavimą;

  7.6. dalyvauja rengiant asmens sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimą ir kvalifikacijos tobulinimą.

  8. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  8.1. nustato asmens sveikatos priežiūros apimtis, mastą ir tvarką, atsižvelgiant į sveikatos priežiūros kokybės, prieinamumo, priimtinumo, teisumo ir tinkamumo principus bei sveikatos technologijų pažangą;

  8.2. numato bendrus asmens sveikatos priežiūros organizavimo gyventojams principus;

  8.3. prognozuoja tolesnį asmens sveikatos priežiūros vystymą šalyje;

  8.4. sprendžia klausimus, susijusius su ministerijos formuojama asmens sveikatos priežiūros organizavimo, koordinavimo ir įgyvendinimo kontrolės politika;

  8.5. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, profesinėmis, visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, sveikatos priežiūros įstaigomis ir kitomis institucijomis;

  8.6. ministerijos vadovybei pavedus, pagal savo kompetenciją, dalyvauja ministerijos sudarytų darbo grupių ir komisijų bei tarpžinybinių darbo grupių darbe;

  8.7. dalyvauja konferencijose ir seminaruose, susijusiuose su sveikatos sistemos problemomis bei sveikatos apsaugos sistemos procesų pokyčiais;

  8.8. ministerijos vadovybei pavedus, pagal kompetenciją teikia svarstyti klausimus ministerijos Kolegijai, Privalomojo sveikatos draudimo tarybai;

  8.9. nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, prašymus ir skundus, konsultuoja įstaigas, įmones ir organizacijas, bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis;

  8.10. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su  departamentui pavestų funkcijų įgyvendinimu, projektus;

  8.11. ministerijos vadovybės pavedimu atlieka kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų vertinimą, pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus;

  8.12. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauja ministeriją pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

  8.13. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

  III SKYRIUS

  DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ TEISĖS

  9. Departamento darbuotojai, vykdydami pavestas funkcijas, turi teisę:

  9.1. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir ministerijos kitų padalinių išvadas pagal kompetenciją dėl departamento rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;

  9.2. pasitelkti ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir kitų ministerijos padalinių atstovus ir darbuotojus, susitarus su jų vadovais, ministerijos sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas (darbo grupes) įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektams rengti;

  9.3. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir kitų ministerijos padalinių duomenis ir informaciją departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

  9.4. pagal kompetenciją analizuoti sveikatos priežiūros įstaigų, pavaldžių ministerijai, veiklą, vertinti veiklos ataskaitas ir prireikus teikti joms metodinius nurodymus;

  9.5. susipažinti ir gauti ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių nuorašus. Su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę departamento darbuotojai;

  9.6. dalyvauti ministerijos posėdžiuose, svarstant klausimus dėl departamentui pavestų funkcijų reglamentavimo, ministerijos darbo plano, strategijos, sveikatos reformos krypčių bei teikti pasiūlymus ir paaiškinimus šiais klausimais;

  9.7. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdžiuose;

  9.8. tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

  9.9. teikti ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos, darbo reglamento tobulinimo;

  9.10. naudotis ministerijos informacijos technologijomis, transporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais;

  9.11. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV SKYRIUS

  DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ PAREIGOS

  10. Departamento darbuotojai privalo:

  10.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, departamento ir skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

  10.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavestus darbus;

  10.3. valstybės tarnautojai privalo laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų vykdant savo funkcijas;

  10.4. suderinus su Ministerijos Spaudos tarnybos darbuotojais, pagal kompetenciją teikti informaciją žiniasklaidai raštu arba žodžiu.

  V SKYRIUS

  DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

  11. Departamento veikla organizuojama vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro patvirtintais ministerijos strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais strateginio planavimo dokumentais, ministerijos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais ir departamento skyrių nuostatais ir departamento darbuotojų pareigybių aprašymais.

  12. Departamentui vadovauja direktorius, o jam nesant departamento direktoriaus paskirtas departamento padalinio vadovas ar kitas padalinio darbuotojas.

  13. Departamento direktorius yra atsakingas už jam pavestą asmens sveikatos priežiūros  valdymo sritį, kurią nustato Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas ir kiti įstatymai.

  14. Departamento direktorius:

  14.1. vadovauja departamentui, sprendžia departamento kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir kasmetinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetų bei planuojamų pasiekti rezultatų jam pavestoje asmens sveikatos priežiūros valdymo srityje įgyvendinimą;

  14.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų asmens sveikatos priežiūros srityje rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus;

  14.3. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant ministro, viceministro, kanclerio pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą, vadovaudamasis strateginiu veiklos planu ir kitais strateginio planavimo dokumentais, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą asmens sveikatos priežiūros srityje;

  14.4. organizuoja departamento darbą, paskirsto užduotis departamento skyrių vedėjams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už departamentui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  14.5. koordinuoja ir kontroliuoja departamento padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

  14.6. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;

  14.7. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl departamento darbuotojų skatinimo ar kitų darbuotojų motyvacijos priemonių taikymo;

  14.8. ministro, viceministro ar ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai, pristatydami ir aptardami ministerijos sveikatos politikos nuostatas bei sprendimus visuomenei ir institucijose;

  14.9. vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus ar pavestas funkcijas.

  VI SKYRIUS

  DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  15. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, departamento darbuotojai asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VII SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  16. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi departamento darbuotojai.

  17. Departamento nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

  __________________

  • Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rasa Biekšienė
   222
   Viktorija Buzytė
   225
   Gitana Ratkienė
   216
   Kristina Jokimaitė
   214
   Elita Radkevič
   222
   Ilona Šakienė
   222
   Artūras Šimkus
   222
   Ramunė Andriušaitienė
   216
   Virginija Karaliūtė Žulienė
   225
   Diana Prochorova
   214

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

   ASMENS SVEIKATOS DEPARTAMENTO

   PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SLAUGOS SKYRIAUS

   NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   Bendrosios nuostatos

    

   1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Asmens sveikatos departamento (toliau – departamentas) Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau kartu – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.

   2. Skyrius yra departamento administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   3. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, patarėjas, vyriausieji specialistai.

   4. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

    

   II SKYRIUS

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   6. Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra šie:

   6.1. dalyvauti formuojant, organizuoti, koordinuoti valstybės politiką ir kontroliuoti jos įgyvendinimą asmens sveikatos priežiūros srityje – pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityje, kuri apima: šeimos medicinos, profilaktinių sveikatos tikrinimų, odontologijos, veido ir žandikaulių chirurgijos, greitosios medicinos pagalbos, skubiosios ir būtinosios medicinos pagalbos, bendrosios slaugos praktikos, specialiosios slaugos praktikos, sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos, išplėstinės slaugos praktikos, palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos, slaugos paslaugų namuose, neįgaliųjų sveikatos priežiūros, vidaus ligų, medicininės reabilitacijos, geriatrijos, socialinių paslaugų koordinavimo, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, sritis;

   6.2. rengia pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srities Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir  kitų teisės aktų projektus;

   6.3. įstatymų numatytais atvejais nustato pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos poreikius, sveikatos priežiūros išteklius, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) reikalavimus;

   6.4. kontroliuoja, kaip įgyvendinama valstybės politika pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityje sveikatos priežiūros įstaigose, kurios pavaldžios ministerijai.;

   6.5. dalyvauja koordinuojant pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos licencijavimą;

   6.6. dalyvauja rengiant pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityje dirbančių specialistų poreikio planavimą ir kvalifikacijos tobulinimą.

   7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   7.1. nustato pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos mastą ir tvarką, atsižvelgiant į sveikatos priežiūros kokybės, prieinamumo, priimtinumo, teisumo ir tinkamumo principus bei sveikatos technologijų pažangą;

   7.2. numato bendrus pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos organizavimo gyventojams principus;

   7.3. prognozuoja tolesnį pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos vystymą šalyje;

   7.4. sprendžia klausimus, susijusius su ministerijos formuojama pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos organizavimo, koordinavimo ir įgyvendinimo kontrolės politika;

   7.5 pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, profesinėmis, visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, sveikatos priežiūros įstaigomis ir kitomis institucijomis;

   7.6. ministerijos vadovybei pavedus, pagal savo kompetenciją, dalyvauja ministerijos sudarytų darbo grupių ir komisijų bei tarpžinybinių darbo grupių veikloje;

   7.7. dalyvauja konferencijose ir seminaruose, susijusiuose su sveikatos sistemos problemomis bei sveikatos apsaugos sistemos procesų pokyčiais;

   7.8. ministerijos vadovybei pavedus, pagal kompetenciją teikia svarstyti klausimus ministerijos Kolegijai, Privalomojo sveikatos draudimo tarybai;

   7.9. nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, prašymus ir skundus, konsultuoja įstaigas, įmones ir organizacijas, bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis;

   7.10. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su skyriui pavestų funkcijų įgyvendinimu, projektus;

   7.11. ministerijos vadovybės pavedimu atlieka kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų vertinimą, pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus;

   7.12. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauja ministeriją Lietuvoje ir užsienyje skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   7.13. dalyvauja ES  Tarybos ir Komisijos komitetų bei darbo grupių veikloje;

   7.14. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus pavedimus.

   III SKYRIUS

   DARBUOTOJŲ TEISĖS

   8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami skyriui pavestas funkcijas, turi teisę:

   8.1. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir ministerijos kitų padalinių išvadas pagal kompetenciją dėl skyriaus rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;

   8.2. pasitelkti ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir kitų ministerijos padalinių atstovus ir specialistus, susitarus su jų vadovais, ministerijos sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas (darbo grupes) įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektams rengti;

   8.3. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir kitų ministerijos padalinių duomenis ir informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   8.4. pagal kompetenciją analizuoti sveikatos priežiūros įstaigų, pavaldžių ministerijai, veiklą, vertinti veiklos ataskaitas ir prireikus teikti joms metodinius nurodymus;

   8.5. susipažinti ir gauti ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių nuorašus. Su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę skyriaus darbuotojai;

   8.6. dalyvauti ministerijos posėdžiuose, svarstant klausimus dėl skyriui pavestų funkcijų reglamentavimo, ministerijos darbo plano, strategijos, sveikatos reformos krypčių bei teikti informaciją, duomenis, pasiūlymus ir paaiškinimus šiais klausimais;

   8.7. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdžiuose;

   8.8. tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

   8.9. teikti departamento direktoriui, skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos, darbo reglamento tobulinimo;

   8.10. naudotis ministerijos informacijos technologijomis, transporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis veiklos klausimais;

   8.11. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   IV SKYRIUS

   DARBUOTOJŲ PAREIGOS

   9. Skyriaus darbuotojai privalo:

   9.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, departamento ir skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

   9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavestus darbus;

   9.3. ministerijos vadovybės, kanclerio, departamento direktoriaus, vedėjo pavedimu dalyvauti posėdžiuose klausimais, susijusiais su specializuotos sveikatos priežiūra;

   9.4. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti ministerijai pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

   9.5. laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų vykdant skyriaus funkcijas;

   9.6. suderinus su Ministerijos Spaudos tarnybos darbuotojais, pagal kompetenciją teikti informaciją žiniasklaidai raštu arba žodžiu.

   V SKYRIUS

   DARBO ORGANIZAVIMAS

   10. Skyriaus veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro patvirtintais ministerijos strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais strateginio planavimo dokumentais, ministerijos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais nuostatais ir departamento darbuotojų pareigybių aprašymais.

   11. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Jis priimamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   12. Skyriaus vedėjas yra atsakingas už jam pavestą pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos valdymo sritį, kurią nustato Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas ir kiti įstatymai.

   13. Skyriaus vedėjas:

   13.1. vadovauja skyriui, sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir kasmetinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetų bei planuojamų pasiekti rezultatų jam pavestoje pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityje įgyvendinimą;

   13.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityje rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus;

   13.3. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant ministro, viceministro, kanclerio pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą, vadovaudamasis strateginiu veiklos planu ir kitais strateginio planavimo dokumentais, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityje;

   13.4. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyrių darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   13.5. koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

   13.6. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo darbuotojams ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;

   13.7. teikia ministerijos vadovybei, departamento direktoriui pasiūlymus dėl departamento darbuotojų skatinimo ar kitų darbuotojų motyvacijos priemonių taikymo;

   13.8. ministro, viceministro, ministerijos kanclerio ar departamento direktoriaus pavedimu atstovauja ministerijai, pristatydami ir aptardami ministerijos sveikatos politikos įgyvendinimo nuostatas bei sprendimus visuomenei ir institucijose;

   13.9. vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus ar pavestas funkcijas.

   VI SKYRIUS

   DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   14. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   VII SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   15. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

   16. Skyriaus nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

   ____________________

  • Specializuotos sveikatos priežiūros skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Inga Cechanovičienė
   217
   Anželika Balčiūnienė
   205
   Asta Einikienė
   217
   Genovaitė Klimienė
   209
   Alvyda Naujokaitė
   225
   Egidijus Banys
   206
   Arvydas Gabrilavičius
   209
   Inga Laniauskienė
   206
   Loreta Vasiljevienė
   206
   Jadvyga Miceikaitė
   226
   Aurimas Morkūnas
   226

    

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

   ASMENS SVEIKATOS DEPARTAMENTO

   SPECIALIZUOTOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

   NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   Bendrosios nuostatos

    

   1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Asmens sveikatos departamento (toliau – departamentas) Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.

   2. Skyrius yra departamento administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   3. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, patarėjas, vyriausieji specialistai.

   4. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   5. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

    

   II SKYRIUS

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   6. Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra šie:

   6.1. įgyvendina valstybės politiką nustatytoje asmens sveikatos priežiūros srityje – specializuotoje sveikatos priežiūros srityje, apimančių ambulatorinių ir stacionarinių antrinės ir tretinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, teikiančių gydytojų specialistų, vaikams ir suaugusiesiems pagal nustatytus Ministerijos veiklos prioritetus (kardiologijos, onkologijos, chirurgijos, akušerijos ir ginekologijos, vaikų sveikatos priežiūros ir kt.);

   6.2. rengia specializuotos sveikatos priežiūros srities Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

   6.3. įstatymų numatytais atvejais nustato specializuotos sveikatos priežiūros veiklos poreikius, sveikatos priežiūros išteklius, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) reikalavimus;

   6.4. kontroliuoja, kaip įgyvendinama valstybės politika specializuotos sveikatos priežiūros srityje sveikatos priežiūros įstaigose, kurios pavaldžios ministerijai.;

   6.5. dalyvauja koordinuojant specializuotos sveikatos priežiūros licencijavimą;

   6.6. dalyvauja rengiant specializuotos sveikatos priežiūros srityje dirbančių specialistų poreikio planavimą ir kvalifikacijos tobulinimą.

   7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   7.1. nustato specializuotos sveikatos priežiūros apimtis, mastą ir tvarką, atsižvelgiant į sveikatos priežiūros kokybės, prieinamumo, priimtinumo, teisumo ir tinkamumo principus bei sveikatos technologijų pažangą;

   7.2. numato bendrus specializuotos sveikatos priežiūros organizavimo gyventojams principus;

   7.3. prognozuoja tolesnį specializuotos sveikatos priežiūros vystymą šalyje;

   7.4. sprendžia klausimus, susijusius su ministerijos formuojama specializuotos sveikatos priežiūros organizavimo, koordinavimo ir įgyvendinimo kontrolės politika;

   7.5 pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, profesinėmis, visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, sveikatos priežiūros įstaigomis ir kitomis institucijomis;

   7.6. ministerijos vadovybei pavedus, pagal savo kompetenciją, dalyvauja ministerijos sudarytų darbo grupių ir komisijų bei tarpžinybinių darbo grupių veikloje;

   7.7. dalyvauja konferencijose ir seminaruose, susijusiuose su sveikatos sistemos problemomis bei sveikatos apsaugos sistemos procesų pokyčiais;

   7.8. ministerijos vadovybei pavedus, pagal kompetenciją teikia svarstyti klausimus ministerijos Kolegijai, Privalomojo sveikatos draudimo tarybai;

   7.9. nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, prašymus ir skundus, konsultuoja įstaigas, įmones ir organizacijas, bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis;

   7.10. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su skyriui pavestų funkcijų įgyvendinimu, projektus;

   7.11. ministerijos vadovybės pavedimu atlieka kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų vertinimą, pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus;

   7.12. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauja ministeriją pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

   7.13. dalyvauja ES Tarybos ir Komisijos komitetų bei darbo grupių darbe;

   7.14. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus pavedimus.

    

   III SKYRIUS

   DARBUOTOJŲ TEISĖS

    

   8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami skyriui pavestas funkcijas, turi teisę:

   8.1. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir ministerijos kitų padalinių išvadas pagal kompetenciją dėl skyriaus rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;

   8.2. pasitelkti ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir kitų ministerijos padalinių atstovus ir darbuotojus, susitarus su jų vadovais, ministerijos sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas (darbo grupes) įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektams rengti;

   8.3. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų ir kitų ministerijos padalinių duomenis ir informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   8.4. pagal kompetenciją analizuoti sveikatos priežiūros įstaigų, pavaldžių ministerijai, veiklą, vertinti veiklos ataskaitas ir prireikus teikti joms metodinius nurodymus;

   8.5. susipažinti ir gauti ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių nuorašus. Su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę skyriaus darbuotojai;

   8.6. dalyvauti ministerijos posėdžiuose, svarstant klausimus dėl skyriui pavestų funkcijų reglamentavimo, ministerijos darbo plano, strategijos, sveikatos reformos krypčių bei teikti informaciją, duomenis, pasiūlymus ir paaiškinimus šiais klausimais;

   8.7. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdžiuose;

   8.8. tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

   8.9. teikti  departamento direktoriui, skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos, darbo reglamento tobulinimo;

   8.10. naudotis ministerijos informacijos technologijomis, transporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis veiklos klausimais;

   8.11. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

    

   IV SKYRIUS

   DARBUOTOJŲ PAREIGOS

    

   9. Skyriaus darbuotojai privalo:

   9.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, departamento ir skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

   9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavestus darbus;

   9.3. ministerijos vadovybės, kanclerio, departamento direktoriaus, vedėjo pavedimu dalyvauti posėdžiuose klausimais, susijusiais su specializuotos sveikatos priežiūra;

   9.4. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti ministerijai pagal savo kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;

   9.5. laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų vykdant skyriaus funkcijas;

   9.6. suderinus su Ministerijos Spaudos tarnybos darbuotojais, pagal kompetenciją teikti informaciją žiniasklaidai raštu arba žodžiu.

    

   V SKYRIUS

   DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   11. Skyriaus veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro patvirtintais ministerijos strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais strateginio planavimo dokumentais, ministerijos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais nuostatais ir departamento darbuotojų pareigybių aprašymais.

   12. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Jis priimamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   13. Skyriaus vedėjas yra atsakingas už jam pavestą specializuotos sveikatos priežiūros valdymo sritį, kurią nustato Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas ir kiti įstatymai.

   14. Skyriaus vedėjas:

   14.1. vadovauja skyriui, sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir kasmetinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetų bei planuojamų pasiekti rezultatų jam pavestoje specializuotos sveikatos priežiūros srityje įgyvendinimą;

   14.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų specializuotos sveikatos priežiūros srityje rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus;

   14.3. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant ministro, viceministro, kanclerio pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą, vadovaudamasis strateginiu veiklos planu ir kitais strateginio planavimo dokumentais, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą specializuotos sveikatos priežiūros srityje;

   14.4. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyrių darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   14.5. koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

   14.6. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo darbuotojams ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;

   14.7. teikia ministerijos vadovybei, departamento direktoriui pasiūlymus dėl departamento darbuotojų skatinimo ar kitų darbuotojų motyvacijos priemonių taikymo;

   14.8. ministro, viceministro, ministerijos kanclerio ar  departamento direktoriaus pavedimu atstovauja ministerijai, pristatydami ir aptardami ministerijos sveikatos politikos įgyvendinimo nuostatas bei sprendimus visuomenei ir institucijose;

   14.9. vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus ar pavestas funkcijas.

    

    

   Vi SKYRIUS

   DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

    

   15. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

    

   VII SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   16. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

   17. Skyriaus nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

    

    

   ________________________

    

 • Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Nijolė Armalytė
  308
  Vita Korsakienė
  308
  Rasida Krinickienė
  priimamasis
  Andrius Lukminas
  310
  Regina Pažereckienė
  310
  Rima Rybakova
  310
  Lina Simonaitytė
  priimamasis
  Rasa Sinkevičiūtė
  308
  Sigita Umbražūnienė
  priimamasis

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  DOKUMENTŲ VALDYMO IR ASMENŲ PRIĖMIMO SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.

  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

  3. Skyrius yra ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministerijos kancleriui.

  4. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, vyriausieji specialistai.

  5. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  II SKYRIUS

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  6. Skyriaus uždaviniai:

  6.1. organizuoti ministerijos dokumentų valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

  6.2. kontroliuoti privalomojo vykdymo ir kitų dokumentų užduočių vykdymą (išskyrus vadovybės pavedimus);

  6.3. užtikrinti archyvinių dokumentų saugojimą, apskaitą ir naudojimą;

  6.4. užtikrinti ministerijoje parengtų dokumentų projektų redagavimą;

  6.5. užtikrinti tinkamą asmenų konsultavimą, priėmimą ir aptarnavimą ministerijoje;

  6.6. užtikrinti ministerijoje gautų asmenų prašymų ir skundų administravimą;

  6.7. užtikrinti teisės aktų teikimą TAR.

  7. Įgyvendindamas šiuos uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

  7.1. peržiūri gautą korespondenciją, registruoja ją, pažymi kontrolės laiką, esant poreikiui skenuoja ir atiduoda pagal paskirtį arba (su vadovybės rezoliucija) vykdytojams;

  7.2. rengia kontroliuojamų bei vėluojamų pavedimų sąrašus, vėluojamų pavedimų suvestines, teikia ministerijos vadovybei ir struktūrinių padalinių vadovams;

  7.3. tvarko siunčiamą korespondenciją: registruoja, pažymi apie pavedimo įvykdymą, tikrina, ar teisingai įforminta, rūšiuoja ir išsiunčia adresatams;

  7.4. priima ir siunčia dokumentus elektroniniu paštu ir faksu;

  7.5. tvarko ministerijos rengiamus norminius teisės aktus ir teikia TAR;

  7.6. rengia ministerijos blankus;

  7.7. registruoja sveikatos apsaugos ministro įsakymus, ministerijos kanclerio potvarkius, formuoja jų bylas;

  7.8. registruoja, skenuoja ūkines finansines sutartis;

  7.9. rengia ministerijos dokumentacijos planą, kurio duomenis, per Elektroninę archyvo informacinę sistemą derina su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu ir pagal jį kontroliuoja formuojamas bylas administracijos padaliniuose;

  7.10. sudaro ministerijos dokumentų registrų sąrašą, kurio duomenis per Elektroninę archyvo informacinę sistemą derina su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu;

  7.11. rengia ministerijai pavaldžių sveikatos priežiūros įstaigų, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų adresų ir telefonų, ministerijos darbuotojų telefonų sąrašus;

  7.12. konsultuoja ministerijos vadovybę, administracijos padalinius dokumentų valdymo klausimais;

  7.13. kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių rengiamų dokumentų įforminimą;

  7.14. priima ministerijos administracijos padalinių ar atskirų darbuotojų sudarytas ir sutvarkytas bylas;

  7.15. sudaro ilgai ir nuolat saugomų dokumentų apyrašus, kurių duomenis per Elektroninę archyvo informacinę sistemą derina su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu;

  7.16. nustatyta tvarka išduoda iš archyvo dokumentus laikinai naudotis;

  7.17. archyvo dokumentų pagrindu rengia oficialius ministerijos dokumentus;

  7.18. organizuoja pažymų išdavimą interesantams pagal ministerijos kompetenciją;

  7.19. vykdo ministerijos interesantų priėmimą;

  7.20. organizuoja ir koordinuoja besikreipiančių į ministeriją priėmimą ir aptarnavimą telefonu;

  7.21. atlieka ministerijos interesantų srautų analizę;

  7.22. registruoja asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus, kontroliuoja, kaip laikomasi asmenų prašymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimo ministerijoje ir atsakymų išsiuntimo terminų, esant poreikiui informuoja pareiškėją apie gautą laišką, persiunčia asmenų prašymus, pareiškimus, skundus institucijoms, jei keliamos problemos nepriklauso ministerijos kompetencijai;

  7.23. pagal kompetenciją dalyvauja sveikatos priežiūros įstaigų tikrinimuose, teikia išvadas ir siūlymus dokumentų valdymo, piliečių ir kitų asmenų priėmimo ir aptarnavimo klausimais;

  7.24. dalyvauja ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų komisijų, darbo grupių darbe;

  7.25. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;

  7.26. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus;

  7.27. pagal kompetenciją nagrinėja kitų valstybės valdymo institucijų pateiktų derinimui teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus, nustatyta tvarka dalyvauja rengiant bendrus su kitomis valstybės valdymo institucijomis teisės aktų projektus.

   

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

   

  8. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

  8.1. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių bei nevyriausybinių organizacijų;

  8.2. teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

  8.3. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti; pasinaudoti Lietuvos Respublikos ir užsienio specialistų konsultacijomis;

  8.4. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;

  8.5. teikti ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos;

  8.6. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos ir kituose posėdžiuose bei renginiuose;

  8.7. naudotis ministerijos autotransporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais;

  8.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis;

  8.9. nepriimti į archyvą netvarkingai sudarytų bylų;

  8.10. nepriimti siųsti netvarkingai parengtų, netinkamai įformintų dokumentų;

  8.11. ministerijos vadovybės pavedimu tikrinti, kaip ministerijos administracijos padaliniuose, sveikatos priežiūros įstaigose valdomi dokumentai ir formuojamos bylos.

   

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

   

  9. Skyriaus darbuotojai privalo:

  9.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

  9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavestus darbus.

   

  V SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  10. Skyriui vadovauja vedėjas.

  11. Skyriaus vedėjas:

  11.1. planuoja skyriaus veiklą ir sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus;

  11.2. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  11.3. teikia ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo;

  11.4. ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai institucijose, įstaigose ar įmonėse;

  11.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus ministerijos vadovybės pavedimus.

  12. Skyriaus vedėjo nesant darbe dėl atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo kitas sveikatos apsaugos ministro įsakymu ar ministerijos kanclerio potvarkiu paskirtas darbuotojas.

   

  VI SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   

  13. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  VII SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  14. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

  15. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar ministerijos darbo organizavimo tvarkai.

   

  _____________________________

   

 • Elektroninės sveikatos sistemos ir informacinių išteklių skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 16, LT-01119 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vilma Telyčėnienė
  211
  Simona Gricienė
  211
  Raimonda Paškevičienė
  213
  Simona Cirtautaitė-Kaminskienė
  213
  Lukas Galkus
  213
  Vytautas Gavėnavičius
  212
 • Europos Sąjungos paramos skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 35, LT-01119 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Edita Laurinavičienė
  Ramunė Abromavičienė
  Sandra Jarašiūnienė
  Virginija Karalevičiūtė
  Dalia Lasiauskienė
  Paulius Raugalas
  Agnė Raukštienė
  Asta Suveizdienė
  Ramunė Aukštakalnytė
  Joana Kulingauskaitė
  Almina Blažienė
 • Farmacijos departamentas
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Anželika Oraitė
  Farmacinės veiklos skyriaus vyriausiojo specialistė, laikinai vykdanti Farmacijos departamento direktoriaus funkcijas
  219

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS FARMACIJOS DEPARTAMENTO NUOSTATAI


  L BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - ministerija) Farmacijos departamento   (toliau —   departamentas)  nuostatai nustato   šio  departamento  uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimo tvarką ir valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau - darbuotojai) atsakomybę.
  2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, sveikatos  apsaugos   ministro  įsakymais,   ministerijos  kanclerio  potvarkiais,  ministerijos
  nuostatais, darbo reglamentu bei šiais nuostatais.
  3. Departamentas yra ministerijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui pagal kuravimo sritį.
  4. Departamentą sudaro: Farmacinės veiklos skyrius, Vaistinių ir farmacijos specialistų skyrius, Farmakoekonomikos ir vaistų kainodaros skyrius.
  5. Departamento darbuotojai: departamento direktorius, skyrių vedėjai, vyriausieji specialistai. Departamento darbuotojai į darbą
  priimami konkurso būdu Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  II. DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Departamento uždaviniai:
  6.1. užtikrinti  Europos  Sąjungos reikalavimus ir nacionalinius poreikius atitinkančią farmacijos sektoriaus teisinę aplinką;
  6.2. tobulinti vaistinių preparatų kainodarą ir kompensavimo sistemą;
  6.3. gerinti gyventojų aprūpinimą vaistiniais preparatais ir farmacinės paslaugos kokybę.
  7. Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, departamentas vykdo šias funkcijas:
  7.1. rengia ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos  Vyriausybės   nutarimų,  Lietuvos  Respublikos   sveikatos  apsaugos  ministro įsakymų projektus:
  7.1.1. įteisinančius Europos Sąjungos antrinės teisės nuostatas, reguliuojančias veiklą, susijusią su vaistiniais preparatais, tiriamaisiais vaistiniais preparatais, veikliosiomis ir kitomis vaistinėm, mcd'iagoi n s, farmacijos profesinių kvalifikacijų, pripažinimu, vaistinių preparatų kainodara ;
  7.1.3. reglamentuojančius  neharmonizuotas   farmacinės  veiklos  ir  kitas   sritis  pagal kompetenciją;
  7.2. pagal kompetenciją nagrinėja Europos Sąjungos teisės taikymo ir aiškinimo Europos Sąjungos institucijose, įskaitant Europos Bendrijų Teisingumo Teismą, praktiką, atitinkamai teikia siūlymus dėl farmacinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų keitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios, jei jie neatitinka Europos Sąjungos reikalavimų;
  7.3. pagal kompetenciją atlieka kitų Lietuvos Respublikos valstybės ir Europos Sąjungos institucijų rengiamų teisės aktų, reglamentuojančių farmacijos sritį, projektų ekspertizę, ir nustatyta tvarka teikia pastabas bei pasiūlymus;
  7.4. dalyvauja reguliuojant vaistinių preparatų platinimo tinklo veiklą, siekdamas užtikrinti gyventojų ir sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimą vaistiniais preparatais;
  7.5. atlieka pateiktos farmakoekonominės vaistinių preparatų analizės vertinimą ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia išvadas;
  7.6. renka ir analizuoja informaciją apie vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemones kainas Europos Sąjungoje bei kitose šalyse; kaupia ir analizuoja informaciją apie vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainodarą ir kompensavimą kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse;   teikia pasiūlymus dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo tvarkos ir kompensavimo sistemos tobulinimo;
  7.7. inicijuoja derybas ir kartu su kitomis institucijomis dalyvauja derybose su vaistinių preparatų ir medicinos   pagalbos priemonių gamintojais dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų;
  7.8. rengia Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainynų ir jų pakeitimų projektus, teikia juos tvirtinti sveikatos apsaugos ministrui;
  7.9. organizuoja  farmacijos   diplomų,   pažymėjimų  ir  kitų  profesinės   kvalifikacijos dokumentų, įgytų ne Lietuvos Respublikoje pripažinimą, pagal kompetenciją bendradarbiauja su Europos Sąjungos institucijomis farmacijos diplomų ir profesinės kvalifikacijos pripažinimo srityje;
  7.10. organizuoja pažymų, patvirtinančių farmacijos specialisto turimo diplomo ir kitų formalios profesinės kvalifikacijos įgijimą įrodančių dokumentų atitiktį Europos Tarybos direktyvų reikalavimams, ir pažymų, patvirtinančių farmacijos specialisto esamą profesinės veiklos būklę, išdavimą;
  7.11. vykdo gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas stebėseną;
  7.13. dalyvauja reguliuojant vaistinių preparatų paramos importą į Lietuvos Respubliką, organizuoja leidimų importuoti paramai skirtus vaistinius preparatus išdavimą;
  7.14. koordinuoja valstybės įmonių vaistinių veiklą;

  7.14-1. koordinuoja sveikatos sistemos aprūpinimą etilo alkoholiu be akcizų, rengia asmenų, kurie turi teisę be akcizų įsigyti etilo
  alkoholio
  sveikatos priežiūros ir farmacinės veiklos tikslams arba valstybinę farmacijos produktų kontrolę atliekančių institucijų funkcijoms įgyvendinti
  sąrašo ir jo pakeitimų projektus, organizuoja jų derinimą ir tvirtinimą, teikia siūlymus dėl etilo alkoholio tiekimo tvarkos tobulinimo;

  7.15. pagal kompetenciją rengia, derina, pristato Lietuvos Respublikos poziciją ir teikia pastabas bei siūlymus Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja Europos Sąjungos institucijų komitetų ir darbo grupių veikloje; bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis   bei tarptautinėmis organizacijomis, gavęs įgaliojimus, atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse organizacijose farmacijos klausimais;
  7.16. kaupia ir sistemina informaciją, kurios reikia tinkamai reguliuoti Lietuvos farmacijos sektorių, informuoja visuomenę jo kompetencijai priskirtais klausimais;
  7.17. pagal kompetenciją nagrinėja ministerijų, institucijų, įmonių ir piliečių paklausimus, prašymus, skundus ir pranešimus;
  7.18. konsultuoja ministerijos darbuotojus, ministerijai pavaldžias įstaigas, taip pat kitas institucijas arįstaigas departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
  7.19. dalyvauja ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų ir tarpžinybinių komisijų, darbo grupių darbe;

  7.19-1. dalyvauja nagrinėjant paraiškas įrašyti vaistinį preparatą, ligą ar medicinos pagalbos priemonę į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti ar Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašus, paraiškas įrašyti vaistinį preparatą ar medicinos pagalbos priemonę į Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą;
  7.20. vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.

  III. DEPARTAMENTO TEISĖS
  8. Departamento darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:
  8.1. susipažinti ir gauti visų ministro įsakymų bei kitų ministerijos norminių dokumentų nuorašus (su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti turi tik teisės aktų  nustatyta tvarka įgiję tokią teisę departamento darbuotojai);
  8.2. gauti informaciją, reikalingą departamentui pavestoms funkcijoms vykdyti, iš kitų ministerijos struktūrinių padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, apskričių administracijų,   savivaldybių,   kitų   valstybės   institucijų   ir   įstaigų   bei   nevyriausybinių organizacijų; teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;
  8.3. pagal kompetenciją teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos;
  8.4. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos ir kituose posėdžiuose bei renginiuose;
  8.5. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;
  8.6. naudotis ministerijos autotransporto priemonėmis vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais;
  8.7. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV. PAREIGOS

  9. Departamento darbuotojai privalo:
  9.1. vadovautis departamento ir skyrių nuostatais, savo pareigybių aprašymais bei kitais teisės aktais;
  9.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;
  9.3. departamento valstybės tarnautojai privalo laikytis valstybės tarnautojo etikos ir profesinės etikos principų vykdant departamentui pavestas funkcijas.

  V. DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

  10. Departamentui vadovauja direktorius, kuris skiriamas ir atleidžiamas įgaliotas asmuo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui.
  11. Departamento direktorius:
  11.1. planuoja ir organizuoja departamento darbą - paskirsto skyrių vedėjams užduotis, atitinkančias jų pareigybių aprašymus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už departamentui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  11.2. teikia pasiūlymus dėl departamento darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skydmo;
  11.3. pagai kompetenciją teikia viceministrai pasiūlymus departamento veiklos klausimais;
  11.4. atstovauja   departamentui  ministerijos   struktūriniuose  padaliniuose  ir,   ministro, viceministro   ministerijos   kanclerio   pavedimu,   ministerijos   interesams   -  valstybės    įstaigose ir organizacijose, Europos Sąjungos ir užsienio valstybių;
  11.5. atsiskaito už departamento darbą;
  11.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus;
  12. Departamento direktoriaus nesant, jo funkcijas atlieka ministerijos kanclerio paskirtas departamento valstybės tarnautojas;
  13. Departamento bei jo skyrių raštvedybą bei kontroliuojamu navedimų vykdymą tvarko departamento direktorius paskirtas skyriaus darbuotojas.

  VI. ATSAKOMYBĖ

  14. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą departamento darbuotojai asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  15. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi departamento darbuotojai.
  16. Departamento  nuostatai keičiami  ar papildomi  keičiantis  Lietuvos  Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.
   

  • Farmacinės veiklos skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Gita Krukienė
   Patarėja, laikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas
   208
   Miglė Domeikienė
   Patarėja
   202
   Asta Zlatkienė
   Patarėja
   202
   Rasa Balserienė
   Vyriausioji specialistė
   207
   Lina Liubinaitė-Kadišienė
   Vyriausioji specialistė
   207
   Rima Markuvienė
   Vyriausioji specialistė
   210
   Gražina Bobelienė
   Vyriausioji specialistė
   210
   Monika Dabulė
   Vyriausioji specialistė
   207
   Justas Mačinskas
   Vyriausiasis specialistas
   207
   Regina Pakštaitienė
   Vyriausioji specialistė
   210

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS FARMACIJOS DEPARTAMENTO FARMACINĖS VEIKLOS SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos  Respublikos   sveikatos  apsaugos  ministerijos   (toliau  - ministerija) Farmacijos departamento (toliau — departamentas) Farmacinės veiklos skyriaus (toliau - skyrius)  nuostatai  nustato   šio   skyriaus  uždavinius,   funkcijas,   teises,  pareigas,   darbo organizavimo tvarką ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau - darbuotojai) atsakomybę.
   2. Skyrius savo   veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu bei šiais nuostatais.
   3. Skyrius yra  ministerijos  departamento struktūrinis padalinys,  sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.
   4. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.
   5. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, vyriausieji specialistai.
   6. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   II.  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   7. Pagrindinis skyriaus uždavinys - užtikrinti Europos Sąjungos (toliau ~ ES) reikalavimus ir nacionalinius poreikius atitinkančią farmacijos sektoriaus teisinę aplinką laisvo prekių judėjimo apimtyje ir atsižvelgiant į tarptautinėmis sutartimis prisiimtus įsipareigojimus dėl veiklos, susijusios su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis.
   8. Įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, skyrius vykdo šias funkcijas:
   8.1. rengia teisės aktų, įteisinančių ES antrinės teisės nuostatas, reguliuojančias veiklą, susijusią   su   vaistiniais   preparatais,   tiriamaisiais   vaistiniais   preparatais,   veikliosiomis medžiagomis, kitomis vaistinėmis medžiagomis, taip pat įgyvendinančius tarptautinėmis sutartimis prisiimtus įsipareigojimus dėl veiklos, susijusios su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, projektus ir nustatyta tvarka teikia juos tvirtinti;

   8.2. nagrinėja naujus ES teisės aktus, susijusius su farmacijos produktais bei teikia siūlymus dėl jų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę terminų;
   8.3. nagrinėja ES institucijų, Farmacijos inspekcijos konvencijos ir bendradarbiavimo schemos strateginius ir rekomendacinio pobūdžio dokumentus, taip pat Tarptautinės harmonizavimo konferencijos dokumentus, atsižvelgdamas į juos teikia siūlymus dėl iduuaciįos sektoriaus veaidos touuimiūio ir atitikimo E3 reikalavimams užtikrinimo, rengia atitinkamų teisės aktų projektus;
   8.4. pagal skyriaus kompetenciją atlieka kitų Lietuvos Respublikos valstybės ir ES institucijų rengiamų teisės aktų projektų ekspertizę, ir nustatyta tvarka teikia pastabas bei pasiūlymus;
   8.5. nagrinėja teisės, tarp jų - ES, taikymo ir aiškinimo praktiką, farmacijos produktų reguliavimo srityje, rengia atitinkamus teisės aktus;
   8.6. dalyvauja reguliuojant vaistinių preparatų platinimo tinklo veiklą, siekdamas užtikrinti gyventojų ir sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimą vaistiniais preparatais;
   8.7.koordinuoja sveikatos sistemos aprūpinimą etilo alkoholiu be akcizų, rengia asmenų, kurie turi teisę be akcizų įsigyti etilo alkoholio sveikatos priežiūros ir farmacinės veiklos tikslams arba valstybinę farmacijos produktų kontrolę atliekančių institucijų funkcijoms įgyvendinti sąrašo ir jo pakeitimų projektus, organizuoja jų derinimą ir tvirtinimą, teikia siūlymus dėl etilo alkoholio tiekimo tvarkos tobulinimo;

   8.9. pagal skyriaus kompetenciją rengia, derina, pristato Lietuvos Respublikos poziciją ir teikia pastabas bei siūlymus ES institucijose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja ES institucijų  komitetų  ir   darbo   grupių  veikloje,  įvairiuose  tarptautiniuose  projektuose  ir programose;
   8.10. kaupia ir  sistemina informaciją, kurios reikia Lietuvos farmacijos sektoriui tinkamai reguliuoti;
   8.11. nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus, prašymus pagal skyriaus kompetenciją;
   8.12. dalyvauja Lietuvoje ir kitose šalyse vykstančiose konferencijose, seminaruose, kituose renginiuose, kuriuose svarstomi farmacijos produktų reguliavimo ir laisvo prekių judėjimo teisės klausimai;
   8.13. bendradarbiauja su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais, ministerijai pavaldžiomis įstaigomis, kitomis valstybės institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, kitomis institucijomis;
   8.14. ministerijos ir departamento vadovybės pavedimu pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ir tarpžinybinių komisijų ir darbo grupių veikloje;
   8.15. vykdo ir kitus su skyriaus ir jo funkcijomis susijusių nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

   III.TEISĖS

   9. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:
   9.1. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos  struktūrinių   padalinių,   ministerijai   pavaldžių   įstaigų   bei   nevyriausybinių organizacijų (su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę skyriaus darbuotojai); teikti tarnybinę pagalba kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo išstatyta tvarka;
   9.2. gauti informaciją iš kitų asmenų reikalingą skyriui pavestiems uždaviniams bei funkcijoms įgyvendinti;
   9.3. dalyvauti ministerijos ir kitų institucijų sudaromose darbo, derybų ir kitose  rupėse ar komisijose, o taip pat pasitarimuose, kuliuose reikalinga konsultacija farmacinės veiklos klausimais;
   9.4. dalyvauti rengiamuose seminaruose ir mokymuose ar kitaip kelti kvalifikaciją
   9.5. ministerijos vadovybei pavedus atstovauti ministerijai savo kompetencijai priskirtais klausimais kitose įstaigose Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;
   9.6. pasitelkti ministerijos struktūrinių padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti; pasinaudoti Lietuvos Respublikos ir užsienio specialistų konsultacijomis;
   9.7. teikti ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui, departamento direktoriui siūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos;
   9.8. dalyvauti ministerijos posėdžiuose ir pasitarimuose, svarstant sveikatos apsaugos reformos perspektyvas ir eigą, ministerijos strateginius veiklos planus, jos padalinių darbo planus, tarpžinybinio bendradarbiavimo, ES klausimus ir teikti pasiūlymus pagal skyriaus kompetenciją;
   9.9. dalyvauti   ministerijos   Kolegijos,   Privalomojo   sveikatos   draudimo   tarybos posėdžiuose;
   9.10. gauti Lietuvos Respublikos  ir ES mokslinius leidinius bei kompiuterines programas, būtinus skyriaus darbui;
   9.11. naudotis ministerijos autotransporto priemonėmis, vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais;
   9.12. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   IV. PAREIGOS

   10. Skyriaus darbuotojai privalo:
   10.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais departamento ir skyriaus nuostatais, savo pareigybių aprašymais;
   10.2. ministerijos   vadovybei   pavedus,   atstovauti   ministeriją   pagal   skyriaus kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje;
   10.3. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;
   10.4. skyriaus valstybės tarnautojai privalo laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų, įgyvendinant skyriui pavestus uždavinius bei priskirtas funkcijas.


   V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS
   11. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.
   12. Skyriaus vedėjas:
   12.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą - paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą., vizuoja dokumentų projektus, užtikrina darbuotojų darbo drausmę bei atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
   12.3. teikia siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo;
   12.4. pagal kompetenciją teikia ministerijos vadovybei siūlymus dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla;
   12.5. ministrui,   viceministrams,  ministerijos  kancleriui,  departamento  direktoriui pavedus atstovauja, skyriui minidterijos struktūriniuose padaliniuose ir ministerijai - valstybės valdymo institucijose, įstaigose, užsienyje;
   12.6. atsiskaito už skyriaus darbą;
   12.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.
   13. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka ministerijos kanclerio ar departamento direktoriaus paskirtas kitas valstybės tarnautojas.
   14. Skyriaus gautus dokumentus, raštvedybą bei kontroliuojamų pavedimų vykdymą tvarko skyriaus darbuotojas, tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

   VI. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   16. Skyriaus darbuotojai už savo pareigų bei funkcijų vykdymą ar netinkamą jų vykdymą asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   17. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.
   18. Skyriaus nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

  • Vaistų kompensavimo ir kainodaros politikos skyrius
   Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Tomas Alonderis
   208
   Ieva Greičiūtė-Kuprijanov
   218
   Vilma Meldziukaitė
   218
   Jolita Volkavičienė
   221
   Regina Pakštaitienė
   221
 • Finansų valdymo ir kontrolės skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 16, LT-01119 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Renata Beržanskienė
  205
  Gedmilė Bieliauskienė
  204
  Joana Načiūnienė
  204
  Lina Kanaporienė
  210
  Aliona Matusevičienė
  208
  Rasa Mičiulė
  210
  Arūnas Sekonas
  210
  Živilė Laucienė
  207
  Dmitrij Košel
  206
  Ilona Palmira Pranevičienė
  206
  Gita Sakavičiūtė
  208
 • Strateginio planavimo ir valdymo skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 16, LT-01119 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Raimonda Janonienė
  103, Vilniaus g. 16
  Rita Banuškevičienė
  312, Vilniaus g. 16
  Radvilė Jakaitienė
  305, Vilniaus g. 16
  Ilona Radvinauskienė
  103, Vilniaus g. 16
  Olė Balčiūnaitė
  307, Vilniaus g. 16
  Rūta Bartulė
  301, Vilniaus g. 16
  Jurgita Bilinskaitė
  305, Vilniaus g. 16
  Ieva Blažinskienė
  101, Vilniaus g. 16
  Audronė Daiva Dragūnienė
  101, Vilniaus g. 16
  Jurgita Kinderienė
  308, Vilniaus g. 16
  Birutė Malinauskienė
  101, Vilniaus g. 16
  Justė Pečeliūnaitė
  305, Vilniaus g. 16
  Jolanta Sinkevič
  305, Vilniaus g. 16
  Donata Švažaitė
  308, Vilniaus g. 16
  Irena Vaitaitienė
  312, Vilniaus g. 16
  Dalia Valaitienė
  312, Vilniaus g. 16
  Algirdas Čepas
  102, Vilniaus g. 16
  Gintaras Grachauskas
  311, Vilniaus g. 16
  Egidija Roževič
  301, Vilniaus g. 16
 • Tarptautinių projektų valdymo skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Radvilė Jakaitienė
  305, Vilniaus g. 16
  Asta Leonienė
  417
  Justina Račaitė
  417
  Jolanta Ptakauskienė
  306, Vilniaus g. 16
  Evelina Voitonis
  417

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS TARPTAUTINIŲ PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

     1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Tarptautinių projektų valdymo skyriaus (toliau - skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) teises, pareigas ir atsakomybę.

  2. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

  3. Skyrius yra ministerijos struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

  4.  Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui.

  5. Skyrių sudaro šie darbuotojai: skyriaus vedėjas, patarėjas, vyriausieji specialistai.

  6. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  1. Skyriaus veiklos uždaviniai:

  7.1.       pagal kompetenciją dalyvauti analizuojant Lietuvos sveikatos sistemos tarptautinės finansinės paramos poreikius ir galimybes, inicijuoti šiuos poreikius ir galimybes realizuojančias tarptautines programas ir projektus bei kartu su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais organizuoti jų įgyvendinimą bei stebėseną;

  7.2.       planuoti ir koordinuoti Šveicarijos Konfederacijos ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei kitos priskirtos tarptautinės paramos programas ir projektus sveikatos apsaugos srityje.

  8.       Įgyvendindamas nustatytus uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

  8.1.    pagal kompetenciją dalyvauja analizuojant tarptautinės finansinės paramos poreikius ir galimybes bei teikia rekomendacijas ministerijos vadovybei;

  8.2. pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais organizuoja ir koordinuoja priskirtos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų rengimą bei įgyvendinimą;

  8.3. pagal kompetenciją administruoja Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą sveikatos apsaugos srityje ir atlieka teisės aktais nustatytas ministerijos kaip tarpinės institucijos funkcijas;

  8.4. pagal kompetenciją atlieka 2009−2014 m. Norvegijos finansinį mechanizmą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas šio mechanizmo Programų operatoriaus funkcijas;

  8.5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir (ar) rengia sutarčių, teisės aktų ir kitų su skyriui priskirtų tarptautinių programų ir projektų valdymu susijusių dokumentų projektus;

  8.6. planuoja skyriui koordinuoti priskirtos tarptautinės paramos programų ir projektų prioritetus, įgyvendinimo priemones, finansavimo lėšas, rengia išmokų prognozes;

  8.7. pagal kompetenciją organizuoja priskirtų tarptautinių programų ir projektų poveikio vertinimą, rengia programų ir projektų ataskaitas ir teikia išvadas;

  8.8.    pagal kompetenciją planuoja visuomenės informavimo veiksmus ir dalyvauja organizuojant visuomenės informavimą apie skyriui valdyti priskirtų tarptautinių programų ir projektų įgyvendinimo rezultatus;

  8.9. teikia informaciją ir pagalbą skyriui koordinuoti priskirtos paramos gavėjams rengiant pagal nustatytus reikalavimus projektinius pasiūlymus, priežiūros ataskaitas ir kitą medžiagą;

  8.10. pagal kompetenciją analizuoja problemas, susijusias su skyriui koordinuoti priskirtos tarptautinės paramos planavimu ir naudojimu bei priskirtos tarptautinės paramos programų ir projektų valdymu, teikia rekomendacijas ministerijos vadovybei ir su paramos įsisavinimu susijusioms institucijoms;

  8.11. kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją, reikalingą skyriaus kompetencijai priskirtų tarptautinių programų ir projektų valdymui;

  8.12. teikia informaciją ir konsultuoja ministerijos darbuotojus, ministerijai pavaldžias įstaigas, taip pat kitas institucijas ir įstaigas skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  8.13. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtos paramos programų ir projektų priežiūros ir valdymo komitetuose, susitikimuose su Šveicarijos Konfederacijos, Norvegijos Karalystės ir kitų valstybių, teikiančių tarptautinę paramą, institucijų atstovais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  8.14. skelbia informaciją apie skyriui valdyti priskirtas tarptautines programas ir projektus ministerijos internetinėje svetainėje;

  8.15. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos strateginį veiklos planą, teikia jo įgyvendinimo ataskaitas;

  8.16. dalyvauja sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

  8.17. dalyvauja konferencijose ir seminaruose, susijusiuose su sveikatos sistemos problemomis bei tarptautinių programų ir projektų valdymu;

  8.18. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.

   

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

  9. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

  9.1. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos struktūrinių padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų; teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

  9.2. pasitelkti ministerijos struktūrinių padalinių specialistus, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų, kitų teisės aktų ir kitų dokumentų projektams rengti, piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams ir skundams nagrinėti; pasinaudoti Lietuvos Respublikos ir užsienio specialistų konsultacijomis;

  9.3. nuolat tobulinti kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;

  9.4. teikti sveikatos apsaugos ministrui, viceministrams ir ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl ministerijos vykdomos veiklos;

  9.5. dalyvauti ministerijos Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos ir kituose  posėdžiuose bei renginiuose;

  9.6. naudotis ministerijos transporto priemonėmis vykdydami pavedimus ir darbo užduotis;

  9.7. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS PAREIGOS

  10. Skyriaus darbuotojai privalo:

  10.1. vadovautis skyriaus nuostatais, savo pareigybių aprašymais bei kitais galiojančiais teisės aktais;

  10.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavestus darbus;

  10.3. skyriaus valstybės tarnautojai privalo laikytis valstybės tarnautojų veiklos ir profesinės etikos principų vykdant skyriaus funkcijas.

  V SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  11. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viceministrui.

  12. Skyriaus vedėjas:

  12.1. planuoja skyriaus veiklą ir sprendžia skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  12.2. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbuotojų darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  12.3. pagal kompetenciją teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus, susijusius su skyriaus veikla;

  12.4. atstovauja skyriui ministerijos struktūriniuose padaliniuose ir ministerijai – valstybės valdymo institucijose ir įstaigose;

  12.5. teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  12.6. atsiskaito už skyriaus darbą;

  12.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės pavedimus.

  13. Skyriaus vedėjo nesant darbe dėl atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruotės, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, jo funkcijas laikinai vykdo patarėjas ar kitas sveikatos apsaugos ministro įsakymu ar ministerijos kanclerio potvarkiu paskirtas valstybės tarnautojas.

  14. Skyriaus raštvedybą ir kontroliuojamų pavedimų vykdymą tvarko skyriaus vedėjo paskirtas skyriaus vyriausiasis specialistas.

   

  VI SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  15. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  VII SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  16. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

  17. Skyriaus nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

  ______________________________________

 • Teisės skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Martyna Mickė
  303
  Sandra Babiedaitė-Miškinienė
  416
  Viktorija Balčiūnienė
  303
  Rita Cicėnienė
  412
  Donatas Keršis
  303
  Danguolė Milkevičiūtė
  409
  Donatas Parulis
  409
  Kazys Rušinskas
  410
  Aušrinė Storpirštienė
  412
  Daiva Gatelienė
  203
  Elena Ražanskienė
  416
  Narimantas Satkus
  410
  Asta Bekintienė
  203
  Inga Skutkevičiūtė
  409
 • Valstybės turto valdymo skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 16, LT-01119 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Andriejus Bielinskis
  408
  Neringa Gerasimavičienė
  Jūratė Jakutienė
  106
  Gediminas Širvinskas
  419
  Ineta Baliukonytė
  202
  Vijolė Butkevičienė
  Salvija Miklašavičienė
  Rūta Nefaitė
  201
  Liubava Uzielienė
  202
 • Veiklos administravimo skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ieva Mantė Valivonytė
  307
  Gintaras Navickas
  414
  Aistė Beinoravičiūtė
  Vyriausioji specialistė (ministro padėjėja)
  315
  Oksana Kavaliauskienė
  412
  Arnoldas Kulikauskis
  227
  Agnė Lukauskaitė
  320
  Mantas Matkėnas
  414
  Laimutė Uždavinienė
  223
  Vesta Viščinytė
  312
  Jonas Markauskas
  227
 • Vidaus audito skyrius
  Adresas: Vilniaus g. 16, LT-01119 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vytenis Gudelis
  302
  Regina Čepulienė
  303
  Rimanta Jurkevičienė
  304
  Ina Komarova
  304
  Vingaudas Motiejūnas
  304
  Ingrida Palijanskienė
  304
  Rasa Čirgelienė
  303

   

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

  VIDAUS AUDITO SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) Vidaus audito skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja šio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises, darbo organizavimo tvarką bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) pareigas ir atsakomybę.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro (toliau – ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą.

  3. Skyriaus paskirtis – atlikti nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą, siekiant užtikrinti ministerijos, veiklos gerinimą.

  4. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministrui.

  5. Skyrius yra nepriklausomas nuo vertinamos ministerijos veiklos, jos atliekamų vidaus kontrolės procedūrų ir nėra už jas atsakingas.

  6. Skyriaus darbuotojai: skyriaus vedėjas, patarėjai, vyriausieji specialistai. Skyriaus darbuotojai į pareigas skiriami ir iš jų atleidžiami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  7. Skyriaus vedėjo, poskyrio vedėjo ir vyriausiųjų specialistų kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, kiti norminiai teisės aktai, taip pat pareigybių aprašymai.

   

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  9. Skyriaus uždaviniai:

  9.1. padėti didinti ministerijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos efektyvumą, įgyvendinti strateginį ir kitus veiklos planus, programas ir procedūras.

  9.2. tikrinti ir vertinti, ar ministerijoje, jai pavaldžiuose ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jų veikla atitinka teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;

  9.3. teikti ministrui, ministerijai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituoto viešojo juridinio asmens veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotuose ministerijos struktūriniuose padaliniuose, jai pavaldžiuose ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

  10. Įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

  10.1. tikrina ir vertina ministerijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:

  10.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;

  10.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;

  10.1.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;