DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
 • Aplinkos apsauga ir sveikata 26
  • 1. Laba diena, per 3m. keliuką nuo mūsųs sodybos yra ūkininko laukas, kurį jis per vėjuotą orą (dar ir vėjo pūtimo kryptis link mūsų sodybos), per karštį purškia įvairiais herbicidais ir kita chemija. Gyvenu su mažais vaikais, tėvais, o kartais net namo durų negalime praverti nuo purškalų smarvės. 6 m. nuo purškiamos teritorijos yra vandens tvenkinys, kuriame mūsų šeima maudosi. Bandžiau gražiuoju prašyti, su manimi nieks nesiskaito. Bijau, kad tai nepakenktų mano šeimos sveikatai. Gal galėtumėte patarti, kur galėčiau kreiptis ir kokiu įstatymu vadovaujantis galėčiau sulaikyti ūkininką nuo šitų purškimų neleistinomis oro sąlygomis?
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą. Jums reikėtų kreiptis pagal kompetenciją į Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros tarnybą www.vvspt.lt arba savo apskrityje esantį Visuomenės sveikatos centrą.
    
    
   Pagarbiai
   SAM informacija
   Nemokamas tel. 8 800 66 004
    

   Atnaujinta: 2015 09 11

  • 2. Sodo bendrijoje ,,Ąžuolas" ant sodo vandens bokšto sumontuoti be leidimo ir sodininkų sutikimo internetinės įrangos siūstuvai kelia grėsmę netoliese esantiems sodininkams jau du metus.Ką daryti su šią nusikalstama mafija,,Erdvės".
   Laba diena,
    
   Dėkojame už klausimą. Patartume pagal kompetenciją kreiptis tiesiogiai į Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros tarnybą www.vvspt.lt
    
   Pagarbiai SAM informaciją
    

   Atnaujinta: 2015 09 08

  • 3. Kuo vadovaujantis gydymo įstaigose tvarkomos farmacinės atliekos ? HN 66:2008 nurodytas Farmacijos departamento direktoriaus 2000 -08 - 04 įsakymas Nr. 23 negalioja.
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą.
   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 78- 3056) 2 straipsnio 15 dalies ir 43 straipsnio nuostatomis, visi vaistiniai preparatai, įskaitant ir vakcinas, kurių tinkamumo vartoti laikas pasibaigė, priskiriamas farmacinėms atliekoms, kurias turi teisę tvarkyti tik juridinis asmuo, turintis Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos išduotą farmacinių atliekų tvarkymo, išskyrus šalinimą, licenciją. Todėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos susidariusias farmacines atliekas turi perduoti juridiniam asmeniui, turinčiam farmacinių atliekų tvarkymo, išskyrus šalinimą, licenciją. Šiuo metu tokią licenciją turi UAB „Tekasta“.
    
   Atkreiptinas dėmesys, kad farmacinių atliekų, kaip ir kitų pavojingų atliekų, tvarkymo bendruosius reikalavimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) ir kiti teisės aktai.
    
    
   Pagarbiai,
    
   Miglė Domeikienė
    
   LR sveikatos apsaugos ministerijos
   Farmacijos departamento
   Vaistinių ir farmacijos specialistų skyriaus vedėja
   Tel. 8 (5) 264 8755,
    
    

   Atnaujinta: 2015 09 02

  • 4. Sveiki, Noreciau suzinoti kokie yra reikalavimai fermai statyti, iki gyvenamo namo, kur galeciau gauti informacijos.
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už informaciją. Maloniai prašome pagal kompetenciją kreiptis tiesiogiai į Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros tarnybą www.vvspt.lt
    
   Pagarbiai
   SAM informacija
    

   Atnaujinta: 2018 05 24

  • 5. Sveiki, Norejau paklausti, kokios yra sanitarines zonos iki gyvenamos statybos nuo triusiu fermos (mini fermos) Aciu
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą. Maloniai prašome pagal kompetenciją kreiptis tiesiogiai į Valastybinę visuomenės sveikatos priežiūros tarnybą www.vvspt.lt
    
   Pagarbiai
   SAM informacija

   Atnaujinta: 2015 09 03

  • 6. Normoje HN 80:2011 "Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz-300 GHz radijo dažnių juostoje" rašoma :Ši higienos norma privaloma[...] 2.1. kurie projektuoja didesnės negu 25 W efektyviosios spinduliuotės galios radiotechninius objektus[...] AR TAI REIŠKIA, kad mažesnės, nei 25W galios įrenginiai bus visai nereglamentuojami/ nekontroliuojami?
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą.
   Taip HN 81:2011 atsižvelgiant į esamą taikymo praktiką ir Ryšių reguliavimo tarnybos pasiūlymus nebus taikoma mažesnės kaip 25 W efektyviosios spinduliavimo galios radiotechniniams objektams, pvz. taksi stotelėms, tačiau tai apims Wimax stotis, nors jų suminė galia esant trims antenoms 24,1 W (tačiau efektyvioji galia atsižvelgiant į antenos stiprinimo koeficientą bus apie 100 W).
    
   Be abejo norma netaikoma patiems mobiliesiems telefonams ir kitiems gaminiams.
    
   Jei trumpai – tai HN 80:2011 nebus taikoma labai mažos galios objektams (siųstuvams) kaip neaktualiems ir nedarantiems reikšmingos įtakos.
    
   Daugiau informacijos:
   Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba
    
    
    

   Atnaujinta: 2015 09 07

  • 7. Laba diena, Norėčiau sužinoti kokie privalomi teisiniai reikalavimai dirbant su nuodingomis medžiagomis? Ačiū
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą.
   Pažymime, kad ūkio subjektų vykdoma veikla, susijusi su nuodingosiomis medžiagomis ir mišiniais Lietuvos Respublikoje yra reglamentuojama šiais teisės aktais: 
   1. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 36-987)
   2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 18 d. nutarimas Nr. 372 „Dėl Nuodingąsias medžiagas gaminančių, teikiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetencijos ir kitų priemonių, skirtų nuodingąsias medžiagas saugai užtikrinti, reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 30-1082)
   3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. V-772 „Dėl Nuodingąsias medžiagas gaminančių, teikiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetenciją patvirtinančio liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 108-5570)
   4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-975 „Dėl Nuodingųjų medžiagų pagal jų toksiškumą sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 3-47; 2009, Nr. 17-670; 2010, Nr. 14-680)
   5. Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymas (Žin., 2001, Nr. 64-2330; 2004, Nr. 163-5947)
    
   6. Leidimų įsigyti , parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas išdavimo taisyklės, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 302 (Žin., 2002, Nr. 70-2932)
   7. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OJ L 136, 2007)
   8. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OJ L 353, 2008).
   9. Komisijos reglamentas (ES) Nr.  453/2010 ,  iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OJ L 133, 2010).

                  
   Nuodingąsias medžiagas  gaminantys, tiekiantys rinkai, įsigyjantys, laikantys, naudojantys, taip pat jomis prekiaujantys asmenys privalo turėti kompetenciją patvirtinantis liudijimą. Šis liudijimas išduodamas, kai Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys ar kitos  organizacijos ar jų filialai (toliau − fizinis asmuo, juridinis asmuo ar filialas), kurie turi veiklos gaminant, tiekiant rinkai, įsigyjant, laikant, naudojant ir prekiaujant nuodingosiomis medžiagomis patirties, nustatytos Nuodingąsias medžiagas gaminančių, teikiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetencijos ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimų apraše, kreipiasi į Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVSPT) dėl liudijimo išdavimo.
    
    
   Norint gauti liudijimą privaloma pateikti:
   1.  prašymą (laisva forma)
    2. Fizinio asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją ir dokumentą, patvirtinantį veiklos su nuodingosiomis medžiagomis patirtį.
   3. Juridinio asmens ar filialo darbuotojo, dirbančio su nuodingosiomis medžiagomis, kompetencijos atitiktį patvirtinantį dokumentą.
   Liudijimas išduodamas per 15 darbo dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo datos.
   Už nuodingąsias medžiagas gaminančių, tiekiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetenciją patvirtinančio liudijimo išdavimą imama teisės aktų nustatyta 85 Lt valstybės rinkliava.
    
   Fizinis ar juridinis asmuo, planuojantis įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą privalo turėti Leidimą įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą. Leidimus išduoda Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba.
    
   Leidimo išdavimui reikia pateikti :
   1. Prašymas (laisva forma) .
   2. Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos išduota planuojamos veiklos poveikio sveikatai išankstinio vertinimo išvada.
   3. Dokumentas, įrodantis nuodingos medžiagos pavadinimą, koncentraciją ir kiekį.
   4. Nuodingos medžiagos saugos duomenų lapai.
   5. Dokumentas, įrodantis asmens kompetencijos atitiktį.
   6. Dokumentas, įrodantis asmens reputacijos atitiktį.
   7. Dokumentas, nurodantis nuodingųjų medžiagų panaudojimo paskirtį, rūšį, technologiją, apskaitą ir vietą.
   Už leidimo išdavimą imama teisės aktų nustatyta 28 Lt valstybės rinkliava.
   Vadovaujantis 2000 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463)
   RINKLIAVOS MOKESTIS UŽ LEIDIMĄ ĮSIGYTI, PARDUOTI AR KITAIP PERLEISTI NUODINGĄSIAS MEDŽIAGAS mokamas į
   Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,
   AB „Swedbank“,
   įmokos kodas – 5755,
   mokesčio dydis – 28,00 Lt
   mokėjimo paskirtis: už leidimo įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą išdavimą.
   Leidimus išduoda VVSPT vyriausioji specialistė Daiva Keršulytė, tel.(8 5) 277 80 36   el. p. daiva.kersulyte {eta} vvspt.lt ir vyriausioji specialistė Danutė Kurienė tel.  (8 5) 277 80 36    el. p. danute.kuriene {eta} vvspt.lt
    
    Plačiau informacijos ieškoti Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos svetainėje adresu:  http://www.vvspt.lt/ , laikantis šių nuorodų:    Paslaugos -   Viešosios paslaugos - Leidimų, pažymėjimų, licencijų išdavimas -    Leidimas įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą .
    
   Pagarbiai,
   Regina Burbienė
   Sveikatos apsaugos ministerijos
   Visuomenės sveikatos departamento
   Visuomenės sveikatos priežiūros skyriaus 
   vyriausioji specialistė
   Tel: + 370 5 2661462
   Fax: + 370 5 2661402
    
    
    
    
    
    

   Atnaujinta: 2015 09 20

  • 8. Ar negresia infekcijos e.coli protrukiu Lietuvoje del "zmonems laisvai prieinamu" vandens telkiniu (ypac prie gyvenvieciu esanciu mazu tvenkiniu)?. Dabar net privaciu valdu pakrantes "laisvai" dergia netgi kompanijomis apsistoje poilsiautojai, o vietine valdzia i tai nekreipia jokio demesio.
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą ir rūpestį visuomenės sveikata.
   Norėtume Jus nuraminti.
   Yra net keleta įstaįgų , stebinančių vandens kokybę:
   Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras www.smlpc.lt ir Higienos institutas www.hi.lt
    
   Be to yra patvirtintos rekomendacijos maudyklų vandens charakteristikų aprašams rengti
   Šių metų kovo 28 dieną Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymu Nr. V-302 patvirtino Maudyklų vandens charakteristikų aprašo rengimo rekomendacijas, siekdamas užtikrinti kokybišką Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/7/EB dėl maudyklų vandens kokybės valdymo, panaikinančios direktyvą 76/160/EEB, 6 straipsnio 3 dalies įgyvendinimą (Žin., 2011, Nr. 39-1897). Įsakymas įsigaliojo nuo balandžio mėn. 3 d.
   Rekomendacijos parengtos, siekiant pateikti išsamią informacijos (duomenų), reikalingos maudyklų vandens charakteristikų sudarymui, surinkimo ir pateikimo tvarką. Šiuose aprašuose surinkta informacija leis numatyti ir įvertinti visas galimas taršos poveikio grėsmes, padės įvertinti melsvadumblių, didžiųjų dumblių ir (arba) fitoplanktono išplitimo galimybę, nustatyti bei įvertinti taršos priežastis ir numatyti valdymo priemonių naudojimą, kad besimaudančiųjų sveikata būtų apsaugota nuo nuolatinės arba atsitiktinės taršos. Visa reikalinga informacija aprašuose yra suskirstyta į privalomąją, rekomenduojamąją ir laisvai pasirenkamą.
   Reikalingų duomenų surinkimas ir apdorojimas susideda iš: bendro maudyklos vandens, paplūdimio ir aplinkos aprašymo; maudyklos vandens fizinių, geografinių ir hidrologinių savybių aprašymo; maudyklos vandens kokybę lemiančios aplinkos aprašymo ir įvertinimo; melsvadumblių ir didžiųjų dumblių ir (arba) jūrinio fitoplanktono išplitimo grėsmių įvertinimo. Priklausomai nuo taršos pobūdžio ir lygio, kuris yra pagrindinis veiksnys, įtakojantis maudyklos vandens kokybę (gera, patenkinama, prasta), yra numatyti maudyklų vandens kokybės charakteristikų atnaujinimo terminai.
   Remdamasis savivaldybių pateikta informacija, Higienos institutas parengė ir internetinėje svetainėje patalpino maudyklų vandens charakteristikų aprašus, kuriuos rasite adresu: http://www.hi.lt/content/maud_charakteristikos.html.
    
   Daugiau informacijos:
   Gražvydė Norkienė,
   Higienos instituto
   Profesinės sveikatos centro
   Profesinės sveikatos inovacijų sk. vyr. specialistė
   Tel. (8 5) 212 2589,
   El. p. grazvyde.norkiene@hi.lt.
   www.hi.lt

   Atnaujinta: 2015 09 07

  • 9. Laba diena,per kiek laiko pensiju skyrius turi apskaiciuot invaliduma.Aciu
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą.
   Apgailestaujame, tačiau tai nėra Sveikatos apsaugos ministerijos kompetencijos sritis. Maloniai prašome kreiptis tiesiogiai į Socialiinės apsaugos ir darbo ministeriją www.socmin.lt
    
   Pagarbiai
   SAM informacija
    

   Atnaujinta: 2015 12 09

  • 10. Laba diena, Sakykite prašau,ar pradinių klasių kabinetuose galima statyti kopijavimo aparatus.
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą. 
   Siunčiame šią sritį reglamentuojančio teisės akto nuorodą;
    
    
   Pagarbiai
   SAM informacija
    
    

   Atnaujinta: 2015 09 16

  • 11. Labas, Norėčiau sužinoti, kokie atstumai turi būti išlaikyti nuo gyvenamųjų pastatų iki gyvūnų globos namų teritorijos ir kokie norminiai aktai tai reglamentuoja? Iš anksto dėkoju už atsakymą.
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą.
   Atsakydami informuojame, kad vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652) 73 p. nuo ūkinių pastatų gyventojų gyvuliams ir paukščiams laikyti daugiabučių namų kvartale turi būti nustatoma 50 m. sanitarinė apsaugos zona. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų teritorijoje sanitarinė apsaugos zona nuo gyvūnų globos namų iki gyvenamųjų pastatų nereglamentuojama.
    
   Pagarbiai
   Vitolda Stragienė,
   Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos
   prie Sveikatos apsaugos ministerijos
   Sveikatos rizikos veiksnių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
   Kalvarijų g. 153, Vilnius
   Tel.: (8 5) 2778036
   Faksas: (8 5) 2778093
    
    

   Atnaujinta: 2015 09 08

  • 12. Noriu priduoti vaistus su pasibaigusiu galiojimo terminu. Kur tai galėčiau padaryti? Ar visi vaistai priimami? Farmacijos įstatyme neradau, kas įpareigotas tai daryti. Ir šiaip niekur internete nepavyksta rasti tikros informacijos. Galėčiau ateiti į vaistinę ir nutrenkti ant prekystalio, bet norėčiau tai padaryti civilizuotai ir argumentuotai. Ačiū.
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą.
   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 78- 3056) 2 straipsnio 15 dalies ir 43 straipsnio nuostatomis, visi vaistiniai preparatai, įskaitant ir vakcinas, kurių tinkamumo vartoti laikas pasibaigė, priskiriamas farmacinėms atliekoms, kurias turi teisę tvarkyti tik juridinis asmuo, turintis Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos išduotą farmacinių atliekų tvarkymo, išskyrus šalinimą, licenciją. Todėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos susidariusias farmacines atliekas turi perduoti juridiniam asmeniui, turinčiam farmacinių atliekų tvarkymo, išskyrus šalinimą, licenciją. Šiuo metu tokią licenciją turi UAB „Tekasta“.
    
   Atkreiptinas dėmesys, kad farmacinių atliekų, kaip ir kitų pavojingų atliekų, tvarkymo bendruosius reikalavimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) ir kiti teisės aktai.
    
    
   Pagarbiai,
    
   Miglė Domeikienė
    
   LR sveikatos apsaugos ministerijos
   Farmacijos departamento
   Vaistinių ir farmacijos specialistų skyriaus vedėja
   Tel. 8 (5) 2648755,
    

   Atnaujinta: 2015 09 11

  • 13. Laba diena. Norėjau paklausti, koks teisės aktas reglamentuoja sklypo parinkimą ligoninės statybai, taip pat aplinkos bei skyrių išplanavimą? Kiek žinau, visa tai buvo HN 47:1995, tačiau ši norma jau nebegalioja. Iš anksto ačiū.
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą.
   Informuojame, kad Lietuvos higienos normos HN 47-1995 „Medicinos įstaigos. Higienos normos ir taisyklės“ (toliau – HN 47-1995), patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio gydytojo higienisto 1995 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 17, tekstas nebuvo oficialiai skelbtas leidinyje „Valstybės žinios“, todėl HN 47-1995 nuostatos, kol nebuvo patvirtinto kito teisės akto, nustatančio reikalavimus sveikatos priežiūros įstaigų įrengimui, praktikoje buvo naudojamos kaip rekomendacinio pobūdžio dokumentas.
    
    
   Taip pat informuojame, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-737 (Žin., 2011, Nr. 100-4720) patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – HN 47:2011), reglamentuojanti asmens sveikatos priežiūros įstaigų įrengimo sveikatos saugos reikalavimus, tame tarpe ir reikalavimus sklypui bei patalpų įrengimui ir įsigaliosianti 2011 m. lapkričio 1 d. Atkreiptinas dėmesys, kad didelė dalis HN 47:2011 nuostatų bus taikoma tik naujai statomoms ir (ar) rekonstruojamoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.
    
   Pagarbiai,
    
   Ieva Kisielienė
   Sveikatos apsaugos ministerijos
   Visuomenes sveikatos departamento
   Visuomenes sveikatos priežiūros skyriaus 
   vyriausioji specialistė
   Tel: + 370 5 2661464
   Fax: + 370 5 2661402
    
    
    

   Atnaujinta: 2015 09 07

  • 14. Sveiki, Gyvenu bute, kuris yra 1-ame aukšte. Šalia mano buto gretimoje laiptinėje yra nuomojamos patalpos (patalpos užima plotą 1-ame aukšte ir taip pat priklauso rūsys, kurio dalis yra ir po mano butu, o iš to rūsio į lauką išeina kondicionavimo sistema, kuri yra po vienu mano buto langu), kurioje įsikūrusi įmonė, besiverčianti su reklama susijusiais darbais. Laikas nuo laiko iš rūsio (per kondicionavimo sistemą) pasijunta nemalonus maišytas kvapas (deginimimo ar dujų), kuris taip pat buna jaučiamas ir mano laiptinėje. Prireikia ne vienos valandos, norint išvėdinti, taip pat aš negaliu atsidaryti lango dėl po juo esančios kondicionavimo sistemos. Noriu pasiteirauti, kaip elgtis tokioje situacijoje ir pas ką kreiptis. Ar neturėtų tokia įmonė užsiiminėti savo veikla kažkur už miesto ribų, ar pramonės rajone, bet ne gyvenamojoje zonoje, kenkdami sveikatai? Taip pat, ar neturėtų būti gaunamas kažkoks gyventojų sutikimas, užsiiminėti tokia veikla gyvenamojoje zonoje? Nei nuomojamų patalpų savininkas, nei įmonė, kuri išsinuomavo patalpas, į namo gyventojus nesikreipė dėl sutikimo.
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą.
   Maloniai prašome pagal kompetenciją kreiptis tiesiogiai į Valstybinę viusomenės sveikatos priežiūros tarnybą:
    
    
   Pagarbiai
   SAM informacija
    

   Atnaujinta: 2015 09 07

  • 15. Laba diena. Norėčiau sužinoti, kuriuo įstatymų vadovautis, jei Farmacijos departamento prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 4 d. įsakymą Nr. 23 „Dėl Farmacinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 68-2056) yra netekęs galios?
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą.
   Šiuo metu reikėtų vadovautis LR farmacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1191 „Dėl Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių, Reikalavimų kvalifikuotam asmeniui, atsakingam už gamybą ir (ar) importą aprašo ir farmacinės veiklos licencijų formų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 132-4997), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-607 ,,Dėl Naikintinų kontroliuojamų vaistinių preparatų surinkimo vaistinėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 134-4881), Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu ir kitais teisės aktais.
    
   Norėtume atkreipti dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 2, 19, 42, 43 straipsnių pakeitimo ir 44, 45, 46, 47 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymu (Žin., 2011, Nr. 86-4148) nuo 2012.01.01 juridinis asmuo, kurio veikloje susidaro farmacinių atliekų, farmacines atliekas turės tvarkyti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Be to iki minėto termino planuojama parengti Naikintinų vaistinių preparatų priėmimo iš gyventojų ir apmokėjimo už jų tvarkymą taisykles.
    
   Pagarbiai ir su geriausiais linkėjimais
   SAM informacija
    
    

   Atnaujinta: 2015 09 08

  • 16. Laba diena, Norėčiau sužinoti kokio dydžio sanitarinė apsaugos zona yra tradicinio laidojimo uždarytų kapinių (po paskutinio laidojimo dagiau nei 25 metai t. y. jau 70 metų). 1992m. gegužės 12d. Vyriausybės nutarimo Nr. 343 "Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" pakeitime 2010-08-12 Nr. 1150 67 punkte tokios eilutės nebeliko. Dėkoju už atsakymą
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą.
   Maloniai prašome pagal kompetenciją kreiptis tiesiogiai į Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros tarybą www.vvst.lt
    
   Pagarbiai
   SAM informacija
    
    
    

   Atnaujinta: 2015 09 12

  • 17. Laba diena, noreciau suzinoti kur kreiptis ir kokia tvarka,del didelio triuksmo . Gyvename prie automagistrales,namai stovi 70 m atstumu, cia didelis triuksmas,kuris zalingas zmoniu sveikatai.Kokios institucijos padetu spresti sia problema. Aciu.
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą.
   Maloniai prašome pagal kompetenciją kreiptis tiesiogiai į Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros tarnybą www.vvspt.lt
    
   Pagarbiai
   SAM informacija

   Atnaujinta: 2015 09 09

  • 18. Laba diena, Norėčiau sužinoti,nuo kokio teritorijos taško matuojama regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno 500 m. sanitarinė apsaugos zona(pagal kokį LR įstatymą). Ar gali regioninis nepavojingų atliekų savartynas tureti skirtingas sanitarines apsaugines zonas(kompostavimo aikštelė,atliekų saugojimo,rūšiavimo ir utilizavimo teritorija).Pagal kokį LR įstatymą.Ačiū
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą.
   Maloniai prašome pagal kompetenciją kreiptis tiesiogiai į Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros tarnybą www.vvspt.lt
    
   Pagarbiai
   SAM infotrmacija
    

   Atnaujinta: 2015 09 03

  • 19. Laba diena.Prieš 5 diensa pirkau degalinėje suskystintų dujų balioną.Balionas leido ir gana stipriai.Paprašius pakeisti , degalinės darbuotojai davė kitą , tokį pat leidžiantį. Kadangi vienas balionas - niekis - visko pasitaiko , bet jei antras toks pat? Važiuosiu keisti į trečią.... . Klausymas toks : jei balionai leidžia tik užpildyti , ar neteršiama gamta ? Ar tai jau natūralu ? Kur kreiptis , jei DEGALINEJE parduodami leidžiantys balionai?
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą ir už neabejingumą visuomenės sveikatai.
   Maloniai patariame pagal kompetenciją kreiptis Į Jūsų visuomenės sveikatos centrą, jei esate Vilniuje:
    
   Pagarbiai
   SAM informacija
    

   Atnaujinta: 2015 09 16

  • 20. ar priklauso invalidumas sergant 2tipo cukralige
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą.
   Maloniai prašome pagal kompetenciją kreiptis tiesiogiai į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją www.socmin.lt
    
   Pagarbiai
   SAM informacija
   www.sam.lt
    

   Atnaujinta: 2015 12 16

  • 21. Laba diena, Man 50 m., esu dirbanti. Noriu sužinoti, kokį dar ambulatorinį reabilitacinį gydymą (nemokamą) turėčiau ir galėčiau gauti , po traumos diagnozavus kelio priekinio kryžminio raiščio pilną plyšimą ir jau pasinaudojusi teise į nemokamas paslaugas:5 vnt. fizioterapijos, 5 vnt. masažo ir 5 vnt. kineziterapijos . Gydantis gydytojas-traumatologas nurodė tęsti gydomąją mankštą(tiek sausumoje, tiek vandenyje), dėl šlaunies raumens pradėjusio nykimo tęsti fizioterapiją (ES), masažą. Dėl operacinio (rekonstrukcinės plastikos) gydymo spręs po 2-3 mėn. Reabilitologas įspėjo, kad po 5 vnt. procedūrų išnaudojimo, dabar už reabilitacines ambulatorines paslaugas turėsiu susimokėti pati pagal nustatytą atliekamų paslaugų kainoraštį. Tad dabar reabilitaciją tęsiu privačiame reabilitacijos centre (be reabilitologo nukreipimo, nes šiame centre nėra nemokamos pirminės ambulatorinės reabilitacijos) ir pati už paslaugas susimoku. Prašyčiau išsamiau paaiškinti apie pirminę, antrinę, tretinę(?) nemokamą ambulatorinę reabilitaciją iki operacijos ir po jos. Koks terminas turėtų praeiti nuo pirminės iki antrinės? Jeigu pasinaudosiu nemokamu ambulatoriniu reabilitaciniu gydymu iki operacijos, ar gausiu šias (ir kokias?) paslaugas po operacijos? Ar turės tam įtakos laikotarpis nuo konservatyvaus gydymo iki (jei reikės) operacinio? (net jei operaciją paskirtų kiek vėliau, jau uždarius nedarbingumo pažymą, o ateity vargintų potrauminiai epizodai). Dėkoju už atsakymą. Pagarbiai Rita
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą.
   Pagal kompetenciją atsakydami į Jūsų paklausimą pranešame, kad Jūs turėtumėte kreiptis į gydantį (ar savo šeimos) gydytoją. Jis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ patvirtintu Suaugusiųjų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašu, apie medicininės reabilitacijos paslaugų poreikį, esant biosocialinių funkcijų sutrikimui, turi spręsti kartu su fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoju, t. y. gydantis (arba šeimos) gydytojas turėtų Jus siųsti konsultuoti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojui ir vėliau, vadovaudamasis jo konsultacijos išvada, skirti medicininį reabilitacinį gydymą.
   Minėtu įsakymu yra patvirtinta, kad iš pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, t. y. iš poliklinikų, pacientai gali būti siunčiami tik į pakartotinę, palaikomąją ir ambulatorinę reabilitaciją. Pakartotinė ir palaikomoji reabilitacija skiriama tik neįgaliesiems ar asmenims, kuriems yra nustatytas didelis specialiųjų poreikių lygis. 
    
   Jums skirtas medicininės reabilitacijos paslaugas Jūs galėtumėte gauti Jūsų  pasirinktoje, šias paslaugas teikiančioje įstaigoje, esančioje ir kitame mieste. Tačiau, atkreipiame Jūsų dėmesį, kad, jeigu būtų skirtos ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos, jos yra apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis, o maitinimo ir pragyvenimo išlaidas ambulatorinės medicininės reabilitacijos metu apmoka pats pacientas.
    
   Suaugusiųjų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkoje, patvirtintoje nurodytu įsakymu, įteisinta nuostata, kad į medicininę reabilitaciją dėl tos pačios ligos ligoniai pagal indikacijas siunčiami tik vieno kurso per vienerius kalendorinius metus.
    
   Suaugusiųjų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkoje nenumatytu atveju (dėl indikacijų, paslaugų rūšies ir trukmės), patvirtinus gydytojų konsultacinei komisijai, šeimos gydytojas medicininės reabilitacijos skyrimą Jums turėtų derinti su teritorine ligonių kasa.
    
   Į iškilusius papildomus klausimus atsakytume telefonu 8 5 266 1475.
   Pagarbiai
   Sveikatos apsaugos ministerijos
   Asmens sveikatos departamento
   Bendrosios medicinos pagalbos skyriaus
   vyriausioji specialistė           Rasa Biekšienė
    
    

   Atnaujinta: 2015 09 02

  • 22. Laba diena, norėjau pasiteirauti ar rengiant detalųjį planą, kurio tikslas 580kv.m. žemės sklypo Kaune, būdo, pobūdžio keitimas, nekeičiant žemės naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimų režimų nustatymas, numatant viešbučio-dvibučio gyvenamojo namo statybą, rekonstruojant administracinį- ūkinį pastatą į vienabutį gyvenamąjį namą, privaloma įvertinti aplink esančių įmonių sąlygojamą taršą planuojamoje teritorijoje ir pateikti triukšmo ir oro taršos sklaidos matavimus? Ar šiuo atveju man, kaip fiziniam asmeniui, kuris neteiksiu jokios gamybinės veiklos, reikia matuoti tai, ką teršia aplinkinės įmonės? Taip pat, ar aplinkinės įmonės privalo man pateikti duomenis, kad galėčiau atlikti garso ir taršos matavimus, jei jie yra privalomi. Vadovaujantis Kauno miesto triukšmo žemėlapiu sklype triukšmo lygis siekia Ldvn - 41-50dBA, atliktame Kauno miesto taršos modeliavime tarša sklype taip pat neviršija nustatytos normos. Žemės sklypas yra Drobės gatvėje, Šančių seniūnijoje, Kaune, užstatytame gyvenamųjų bei gamybinių (sandėlių) pastatų rajone, kuriame pagal Kauno miesto savivaldybės bendrojo plano II pakeitimo sprendinius (patv. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010m liepos 23d. sprendimu Nr. T-462) numatomos komercinės paskirties objektų ir gyvenamosios teritorijos. Ačiū
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą.
   Būtina patikslinti, iš kokio būdo ir pobūdžio žemės sklypas keičiamas į kokį būdą ir pobūdį, kokia ūkinė veikla buvo vykdoma planuojamame sklype, kokios paskirties statiniai yra sklype, kokia gretimai yra vykdoma ūkinė-komercinė veikla (kokios veiklos rūšys), ar žemės sklypui yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos dėl įmonių sanitarinių apsaugos zonų.
    
   Sveikatos apsaugos ministerija
   Visuomenės sveikatos departamentas
   Visuomenės sveikatos saugos skyrius
   vyriausioji specialistė
   Vilniaus g. 33, LT – 01506 Vilnius
   Tel. +370 5 205 5293
   Fax. +370 5 266 1402
    
    

   Atnaujinta: 2015 09 03

  • 23. Sveiki, Rašau, nes esu susirūpinęs viena šeimos tragedija. Pas mus name gyvena viena šeima. Vyras niekur nedirba, moteris dirba. Vyras geria, ir traukia moterį į tą liūną, ja muša, atiminėja pinigus iš jos. Bet kas baisiausia kai buvau iškvietęs policija ir bandžiau ja užstoti ji užpyko, panašu kad ji labai jį myli. Dažnai matau jai pamuštą akį. Šita šeima policijai žinoma ir yra net buvęs ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimojoje aplinkoje ir dėl triukšmo, bet ką jus manot moteris prisiėmė visa atsakomybę ir su mokėjo baudą. Buvo nutraukta byla, nes jie susitaikė. Bet viskas tik formalumai. Šeima toliau gimsta į alkoholizmo liūną ir destrukcijos proveržius. Ar yra išeitis jei moteris nenori pati pakeisti gyvenimo, bet manau kad ji gali nelabai blaiviai vertinti situaciją. "Ar ne vertėtų alkoholį pardavinėti tik vaistinėse su receptais kaip vaistus, nes musų Lietuvėlėje labai daug žmonių yra paskendę alkoholinio liūne ir tikrai toli gražu ne tik kaimai bet ir miestai - jaunimas, žlunga šeimos, vertybės" Prisiminkime kur mes pirmaujame Europoje: avarijose, savižudybėse, alkoholyje, tai labai glaudžiai susyje. Nevertėtų pagalvoti apie priverstinį gydimą nuo alkoholio priklausomybės.
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už Jūsų tvirtą pilietinę poziciją ir už neabejingumą šiai skaudžiai visuomenės sveikatos problemai.
   Jūsų siūlymus persiuntėme tiesiogiai sveikatos apsaugos ministrui. Tikimės, kad jis atsižvelgs į Jūsų nuomonę, formuodamas visuomenės alkoholio kontrolės politiką.
    
   Jūs taip pat galite rašyti tiesiogiai ministrui el. paštu vytenis.andriukaitis@sam.lt
    
   Linkime sveikatos ir stiprybės.
    
   Pagarbiai
   SAM informacija
    

   Atnaujinta: 2015 09 07

  • 24. Labas vakaras, Norėjau pasiklausti, ar yra Higienos norma, kuri nurodytų didžiausią leidžiamą cheminių medžiagų (teršalų) koncentraciją negyvenamosios aplinkos ore (tiksliau pramonės rajone), ar reikia remtis tik HN 35:2007 Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ ?

   Laba diena,

    

   Atsakydami į pateiktą klausimą dėl leidžiamą cheminių medžiagų (teršalų) koncentraciją negyvenamosios aplinkos ore (tiksliau pramonės rajone), informuojame, kad teršalų ribiniai dydžiai aplinkos ore yra nustatyti šiuose teisės aktuose:

    

   LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOSRESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

                            Į S A K Y M A S

    

     

      

    

   Nr. 471/582

   2000 m. spalio 30 d.

    

    

   Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo
   (Skelbta: Valstybės Žinios, 2000.11.22, Nr.: 100, Publikacijos Nr.: 3185; Valstybės Žinios, 2007.06.16, Nr.: 67, Publikacijos Nr.: 2627)

            

   LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR

           LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

                            Į S A K Y M A S

    

     

      

    

   Nr. 591/640

   2001 m. gruodžio 11 d.

    

    

   Dėl Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo
   (Skelbta: Valstybės Žinios, 2001.12.19, Nr.: 106, Publikacijos Nr.: 3827; Valstybės Žinios,

   2010.07.13, Nr.: 82, Publikacijos Nr.: 4364)

    

   LR aplinkos ministerija nustato ribinius/leidžiamus teršalų emisijų dydžius ūkio subjektams (pramonei) ir kontroliuoja nustatytų reikalavimų vykdymą, papildomai yra eilė teisės aktų AM ministro įsakymai, LAND, kurie nustato reikalavimus ūkinei veiklai.

            

    

    
    
    
    
    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Papildomai pateikiame susijusių teisės aktų sąrašą:

    

   Eil. Nr.

   Žymuo

   Pavadinimas

   Valstybės žinios

   1.

   Potvarkis

   1993 m. spalio 27 d. Nr. 737p

    

   Dėl prisijungimo prie 1979 metų konvencijos "Dėl tolimų atmosferos teršalų pernašų"

    

   2.

   Įstatymas

   1999 m. lapkričio 4 d. Nr. VIII-1392

   Aplinkos oro apsaugos ĮSTATYMAS

   Žin., 1999, Nr. 98-2813 

   3..

   Įstatymas

   2003 m. rugsėjo18 d. Nr. IX-1740

    

   ĮSTATYMAS dėl 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolo dėl bendradarbiavimo programos Tolimų oro teršalų pernašų Europoje monitoringo ir vertinimo srityje (EMEP) ilgalaikio finansavimo ratifikavimo

   Žin., 2003, Nr. 97-4316 

   4.

   Įstatymas

   2004 m. vasario5 d. Nr. IX-2008

    

   ĮSTATYMAS dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo ratifikavimo

   Žin, 2004, Nr. 44-1438 

   5.

   Įstatymas

   2004 m. rugsėjo14 d. Nr. IX-2435

    

   ĮSTATYMAS dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolo dėl sunkiųjų metalų ratifikavimo

   Žin., 2004, Nr. 152-5525

   6.

   Įsakymas

   2003 m. rugsėjo 25 d. Nr. 468

    

   Dėl sieros dioksido, azoto oksidų, lakiųjų organinių junginių ir amoniako nacionalinių limitų patvirtinimo

    

    

   Žin., 2003, Nr. 99-4465 

   7.

   Įsakymas

   2001 m. sausio 25 d. Nr. 64

    

   Dėl Vykdomos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimo ataskaitų rengimo, sudėties nustatymo ir įforminimo nuostatų patvirtinimo

    

    

    

   Žin., 2001, Nr. 19-611 

   PAKEISTAS

    

    

   8.

   Įsakymas

   2003 m. spalio 16 d. Nr. 509

   Dėl aplinkos ministro 2001 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Vykdomos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimo ataskaitų rengimo, sudėties

   nustatymo ir įforminimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

   Žin., 2003, Nr. 100-4507 

   9.

   Įsakymas

   2005 m. gruodžio 29 d. Nr. D1- 653

   Dėl aplinkos ministro 2001 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 64 "Dėl vykdomos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimo ataskaitų rengimo, sudėties nustatymo ir įforminimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

   Žin., 2006, Nr. 4-122 

   10.

   Įsakymas

   2007 m. lapkričio 30 d. Nr. D1-653  

   Dėl Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti

   Žin., 2007, Nr. 127-5189

    

   11.

   Įsakymas

   2000 m. gruodžio 11 d. Nr. 520/104/360

   Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 35 - 2000 "Lakiųjų organinių junginių sklidimo į aplinkos orą ribojimo reikalavimai naujiems benzino laikymo, perpylimo bei transportavimo įrenginiams" patvirtinimo

   Žin., 2000, Nr. 108-3470 

   PAKEISTAS

   12.

    

    

   Įsakymas

   2001 m. birželio 25 d. Nr. 341

    

   Dėl reikalavimų benzinui vežti naudojamoms mobiliosioms talpykloms bei naujoms degalinėms patvirtinimo

   Žin., 2001, Nr. 57-2058

   13.

   Įsakymas

   2001 m. gruodžio 18 d. Nr. 600/172/454

   Dėl aplinkos, socialinės apsaugos ir darbo bei susisiekimo ministrų 2000 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 520/104/360 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 35-2000 „Lakiųjų organinių junginių sklidimo į aplinkos orą ribojimo reikalavimai naujiems benzino laikymo, perpylimo bei transportavimo įrenginiams" patvirtinimo" dalinio pakeitimo bei Lakiųjų organinių junginių sklidimo į aplinkos orą ribojimo reikalavimų esamiems benzino laikymo, perpylimo bei transportavimo įrenginiams nustatymo

   Žin., 2001, Nr. 111-4051 

   14.

   Įsakymas

   2001 m. rugsėjo 28 d. Nr. 486

    

   Dėl išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2001 nustatymo

    

    

   Žin., 2001, Nr. 88-3100 

   PAKEISTAS

   15.

   Įsakymas

   2003 m. gruodžio 24 d. Nr. 712

    

   Dėl Aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 " Dėl išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2001 nustatymo" pakeitimo

   Žin., 2004, Nr. 37-1210 

   16.

   Įsakymas

   2008 m. kovo 26 d. Nr. D1-157

   Dėl aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 "Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2001 nustatymo" pakeitimo

    

   Žin., 2008, Nr. 36-1318 

   17

   Įsakymas

   2002 m. gruodžio 31 d. Nr. 699

   Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo

    

   Žin., 2003, Nr. 31-1290 

   PAKEISTAS

   18

   Įsakymas

   2005 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-601

    

   Dėl aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 699 "Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

   Žin., 2005, Nr. 147-5366 

   19.

   Įsakymas

   2001 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 438/268/266

   Dėl Kuro ir degalų kokybės aplinkosauginių rodiklių patvirtinimo

   Žin., 2001, Nr. 77-2713 

   NEGALIOJA

    

   20.

   Įsakymas

   2004 m. balandžio 26 d. Nr. D1-201/4-128/3-170

    

   Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 438/268/266 "Dėl Kuro ir degalų kokybės aplinkosauginių rodiklių patvirtinimo" pakeitimo

    

   Žin., 2004, Nr. 71-2484 

   NEGALIOJA

   21.

   Įsakymas

   2006 m. rugpjūčio 31 d. Nr. D1-399/4-336/3-340

   Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo

   Žin., 2006, Nr. 95-3739 

   Atnaujinta: 2015 08 31

  • 25. Daug kartų kreipiausi į Alytaus miesto savivaldybę ir visuomenės sveikatos centrą dėl nuolatinio triukšmo keliamo Rotušės a. 12 aplinkoje. Medicinos darbuotojai tvirtina, kad ypač pavojingas nuolat sklindantis triukšmas. Minėtos teritorijos aplinkoje beveik visą parą sklinda 50-60 decibelų siekiantis triukšmas. Noriu žinoti ar tokio intensyvumo pastovus triukšmas nekenkia žmogaus sveikatai. Jeigu kenkia, tai kas galėtų šį reiškinį pašalinti?

   Laba diena,

   Dėkojame Jums už klausimą.

   Siekiant išvengti triukšmo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai, pagal Pasaulio sveikatos organizacijos 1999 metų (bet aktualias ir šiai dienai) rekomendacijas „Bendruomenės triukšmo vadovas“ (angl. „Guidelines for Community Noise“), gyvenamojoje aplinkoje rekomenduojamas 50–55 dBA ekvivalentinis garso slėgio lygis dienos ir vakaro metu, kai garso įvertinimo trukmė yra 16 valandų. Rekomenduojama, kad esant praviriems miegamųjų langams, nakties metu lauke būtų ne didesnis nei 45 dBA ekvivalentinis garso slėgio lygis.

   Pagal naujausias 2009 metų Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas „Nakties triukšmo rekomendacijos Europai“ (angl. „Night Noise Guidelines for Europe“) aplinkoje ties pastatų fasadais rekomenduojamas 40 dB vidutinis ilgalaikis garso lygis, nustatytas kaip vienų metų nakties vidurkis. Jei valstybės negali greitai pereiti prie rekomenduojamo 40 dB lygio, tarpiniu laikotarpiu gali būti taikoma 55 dB vertė. Kaip taisyklė vakaro metu triukšmo ribiniai dydžiai turi būti 5 dB didesni nei nakties metu, o dienos metu – 5 dB didesni nei vakaro.

    

   Lietuvoje triukšmo ribiniai dydžiai nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“.

    

   Pagal Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ gyvenamųjų namų ir atitinkamų higienos normoje nurodytų visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo, didžiausias leidžiamas ekvivalentinis garso slėgi lygis dienos metu yra 65 dBA, vakaro metu – 60 dBA, nakties metu – 55 dBA. Transporto sukeliamo triukšmo didžiausias leidžiamas maksimalus garso slėgio lygis gyvenamųjų namų ir atitinkamų higienos normoje nurodytų visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje dienos metu yra 70 dBA, vakaro metu – 65 dBA, nakties metu – 60 dBA.

    

   Gyvenamųjų namų ir atitinkamų higienos normoje nurodytų visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, veikiamoje ne transporto sukeliamo triukšmo, didžiausias leidžiamas ekvivalentinis garso slėgio lygis dienos metu yra 55 dBA, vakaro metu – 50 dBA, nakties metu – 45 dBA. Ne transporto sukeliamo triukšmo didžiausias leidžiamas maksimalus garso slėgio lygis gyvenamųjų namų ir atitinkamų higienos normoje nurodytų visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje dienos metu yra 60 dBA, vakaro metu – 55 dBA, nakties metu – 50 dBA.

    

   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pavaldūs visuomenės sveikatos centrai apskrityse pagal asmenų prašymus, pranešimus, skundus vykdo Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ laikymosi kontrolę (valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę).

    

   Pagal Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymą, triukšmo šaltinių valdytojai privalo laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių ir užtikrinti, kad naudojamų įrenginių triukšmo lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų triukšmo ribinių dydžių.

    

   Visuomenės sveikatos centrui apskrityje tiriant gyventojų skundus nustačius triukšmo ribinių dydžių viršijimus, triukšmo šaltinių valdytojams teikiami nurodymai teisės aktų pažeidimams pašalinti.

   Pagarbiai
   SAM informacija
   www.sam.lt

    

   Atnaujinta: 2015 09 04

  • 26. prašau informuoti, ar yra koks nors Sveikatos ministro įsakymas, reglamentuojantis tai, kokiu atstumu nuo gyvenamojo daugiabučio galima statyti šiukšlių konteinerius; jei taip, nurodykite šį teisės aktą

   Laba diena,

    

   Dėkojame Jums už klausimą.
   Maloniai patariame pagal kompetenciją kreiptis tiesiogiai į Jūsų visuomenės sveikatos centrą, kuris kuruoja šią sritį.

   Pagarbiai
   SAM informacija
   www.sam.lt

   Atnaujinta: 2015 09 02

 • Visuomenės sveikata 26
  • 1. ar teisingai pasielge Alytaus ligonines hirurginio skyriaus darbuotojai neleisdami motinai buti naktimis prie vaiko kuriam 8 metai sakydami kad jis jau didelis ir uztenka personslo nors vaikas gulejo pirma karta ir nejaukiai jautesi verke ir prase motinos pasilikti motina neprase nei lovos nieko nors kiek suzinojau net mokamu tokiu paslaugu Alytaus ligonineje nera vaikas patyre stresa

   Laba diena,

   Nuoširdžiai dėkojame Jums už klausimą.

   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. 329 „Dėl bazinių kainų patvirtinimo“ nustato stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarką, kurioje yra apibrėžta vaiką slaugančio asmens išlaikymo išlaidų apmokėjimo tvarka.

   Minėta tvarka nustato, kad stacionare slaugant vaiką, kuriam ne daugiau kaip treji metai, slaugančiojo asmens išlaikymo išlaidos apmokamos neatsižvelgiant į medicinines indikacijas, pagal kurias vaikas gydomas. Jei slaugomas vyresnis nei trejų metų vaikas, slaugančiojo asmens išlaikymo išlaidos apmokamos tik vaiko gydymo pagal tam tikras medicinines indikacijas atvejais. Tokiais atvejais sprendimą priima gydantis gydytojas bei vadovaujamasi sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis.

   Pagarbiai ir su geriausiais sveikatos linkėjimais:
   Anželilka Balčiūnienė
   SAM Asmens sveikatos priežiūros departamento Motinos ir vaiko sveikatos skyrius
   Tel. (8 5) 266 1469, anzelika.balciuniene@sam.lt

    

   Atnaujinta: 2016 07 04

  • 2. Sveiki, norėčiau pasiteirauti apie aromaterapijos teisinį reguliavimą Lietuvoje. Kas tikrina į šalį įvežamų ir parduodamų eterinių aliejų kokybę? Kokie reikalavimai yra keliami eterinių aliejų kokybei mūsų šalyje? Kur galėčiau rasti daugiau informacijos apie tai, kokius oficialius teisinius kelius turi praeiti fizinis ar judirinis asmuo, norėdamas į Lietuvą įvežti ir parduoti rinkoje eterinių aliejų? Dėkoju.

   Laba diena,

   Dėkojame už klausimus. Mus kaip  valdžios institucijas džiugina ekonominės veiklos vykdytojų pastangos sužinoti ir domėtis pasirinktos veiklos reguliavimu.

   Pradedant aiškintis reiškinius, visada reikia pradėti nuo vartojamų terminų reikšmės. Jūsų  pateiktoje užklausoje aš matau du svarbius terminus:

   Visų pirma pavartotą terminas „Aromaterapija“ – galima būtų apibrėžti, kaip  žmogaus savijautos gerinimą kvapiaisiais aliejais ir apskritai kvapais, lietuviškas atitikmuo galėtų būti yra kvapų terapija.

   Antrasis terminas  eteriniai aliejai. Chemijos terminų žodyne – eterinis aliejus apibrėžiamas – kaip augalinis kvapus angliavandenilių, alkoholių, ketonų, esterių, eterių ir kitų mišinys.

   Trečiasis terminas  – kosmetikos gaminys, kuris pagal 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (OL 2009 L 342, p. 59)  pateiktą apibrėžtį yra  medžiaga arba mišinys, skirtas išorinėms žmogaus kūno dalims (epidermiui, plaukams, nagams, lūpoms ir išoriniams lyties organams) arba dantims ar burnos ertmės gleivinei, norint tik arba daugiausia valyti, kvėpinti, pakeisti išvaizdą, apsaugoti išlaikyti jų gerą būklę arba pašalinti kūno kvapus.

   Tad žvelgiant į aukščiau išvardytas apibrėžtis, akivaizdu, kad kosmetikos gaminiai  neturi poveikio į žmogaus sveikatą, savijautą bei žmogaus organizmo funkcijas   Tikrosios aromaterapijos priemonės, kurios dažnai  etiketėse nurodytomis gaminio savybėmis („veikia priešuždegimiškai“, „naikina nagų grybelį“, „palengvina atsikosėjimą“, „ mažina galvos skausmą, ramina“  ir panašiai),   pretenduoja į vaistinių preparatų kategoriją  ir turėtų būti tiekiamos rinkai pagal nustatytus vaistinių preparatų įteisinimo reikalavimus. Vaistinių  preparatų tiekimo rinkai įteisinimą (vaistinių preparatų tiekimas rinkai negalimas be jų privalomos registracijos)  ir rinkos priežiūrą vykdo Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba.

       Tačiau dažnai Aromaterapijos žodis naudojamas kaip prekinis pavadinimas  ir tokie gaminiai  su tokiu taip vadinamu brandiniu pavadinimu pateikiami rinkai kaip kosmetikos gaminiai. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad tokie gaminiai turi  apsiriboti tik valomuoju, kvėpinamuoju ir išvaizdą gerinančiu , apsaugančiu gerą būklę, ar pašalinančiu kūno kvapus poveikiu ir jų poveikis tiri apsiriboti poveikiu  išorinėms žmogaus kūno dalims (epidermiui, plaukams, nagams, lūpoms ir išoriniams lyties organams).    Gryni natūralūs  eteriniai aliejai paprastai yra naudojami kaip žaliava kosmetikos gaminių gamybai. Tokie kosmetikos gaminiai atitinkantys pirmiau minėto Kosmetikos gaminių reglamento reikalavimus (pagal paskirtį, sudėtį ir atlikus saugos įvertinimą – nekeliantys pavojaus vartotojo sveikatai, turintys parengtą pagal kosmetikos reglamento reikalavimus gaminio informacijos bylą ir saugos vertinimo ataskaitą,  tinkamai supakuoti ir paženklinti ) turi būti notifikuoti Europos Komisijos kosmetikos gaminių portale – CPNP.  Lietuvoje rinkai tiekiamų kosmetikos gaminių rinkos priežiūrą  vykdo Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.Jeigu turite papildomų klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu ministerija@sam.lt

   Pagarbiai
   SAM informacija
   ministerija@sam.lt

   Atnaujinta: 2016 02 18

  • 3. Laba diena, Maitinimo organizavimo aprašo (LR Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. V-998) 48 punkte nurodyta: " Mokyklose, kuriose maitinimo paslaugas teikia pati mokykla, Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalo pildyti nereikia". Norėčiau sužinoti ar visuomenės sveikatos priežiūros specialistei, dirbančiai lopšelyje - darželyje reikia pildyti tokį žurnalą?

   Laba diena,

   Dėkojame Jums už klausimą.

   Visuomenės sveikatos specialistei, dirbančiai lopšelyje-darželyje, kuris pats organizuoja maitinimo paslaugas, Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalo pildyti nereikia. Tačiau pastebėjus, jei maitinimo organizavimas neatitinka Maitinimo organizavimo aprašo reikalavimų, reikia apie tai informuoti lopšelio-darželio administraciją ir teikti siūlymus kaip pašalinti neatitikimus.

   Dėkojame, kad sveikatą stiprinate kartu.

   Daugiau informacijos:

   Ieva Gudanavičienė

   Sveikatos apsaugos ministerijos

   Visuomenės sveikatos priežiūros departamento

   Mitybos ir fizinio aktyvumo skyriaus vyriausioji specialistė

   tel.: 8 (5) 219 3343, el.p. ieva.gudanaviciene@sam.lt

    

    

   Atnaujinta: 2016 02 11

  • 4. Laba diena,jau pries metus laiko buvo skelbiama,kad sergantiems onkologinėmis ligomis nereiks kaskart atvykstant pas onkologa atsivezti šeimos gydytojo siuntimą.Tačiau Kauno kliniku registraturoje,jeigu po vizito praėjo daugiau nei mėnuo-reikalauja naujo siuntimo.Ar teisingai toreikalauja registratorė ar negalioja taip išgirta lengvata?Dėkoju

   Laba diena,

   Dėkojame Jums už klausimą.

   Pacientai, sergantys tam tikromis lėtinėmis ligomis, kartą jau gavę šeimos gydytojo siuntimą, antrą kartą ir vėliau pas gydytoją specialistą gali kreiptis be šeimos gydytojo siuntimo. Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-288 „Dėl Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Tikslas – pagerinti gydytojų specialistų teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sergant lėtinėmis ligomis prieinamumą. Kraujotakos sistemos, piktybiniais navikais, nervų sistemos, endokrininės sistemos ir kt. lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams po pabaigto aktyvaus gydymo kartą jau gavusiems šeimos gydytojo siuntimą, numatyta galimybė lankytis nustatytu periodiškumu pas gydytojus specialistus (gydytojus kardiologus, gydytojus endokrinologus, gydytojus onkologus, gydytojus pulmonologus ir kt.) be šeimos gydytojo siuntimo. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. ši tvarka galioja ir pacientams, sergantiems lėtinėmis akių ligomis (glaukoma, diabetine retinopatija ir kt.).

   Pagarbiai

   SAM informacija
   ministerija@sam.lt

   Atnaujinta: 2015 12 09

  • 5. Apie kieto vandens poveikį žmogaus sveikatai, maistui ir buitinei technikai dažnai girdime įvairios, netgi prieštaringos, informacijos. Norėčiau išsiaiškinti, kas iš to informacijos srauto yra tiesa, o kas nesusipratimas ar melas. Prašau Jūsų prie kiekvieno teiginio parašyti, ar jis teisingas / klaidingas ir kodėl tai tiesa arba melas.
   1. Kietas vanduo didina / mažina kraujagyslių ir sąnarių ligų susirgimo riziką.

   Kietas vanduo toks yra dėl gausaus jame ištirpusių mineralų, pagrinde kalcio, kiekio. Šis vanduo neturi įtakos sąnariams, tačiau prisideda prie aterosklerozės vystymosi, nes kalcis kaupiasi cholesterolio, nusėdusio kraujagyslių vidiniame paviršiuje, plokštelėse. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad neorganinis kalcis ir kiti neorganiniai junginiai nelinkę lengvai iš žarnyno rezorbuotis į žmogaus kraujotaką, Todėl dažniau žmogui kalcio trūksta, nei yra jo perteklius. Vandenyje esantis kalcis negali pakeisti su pieno produktais gaunamo organinio kalcio junginių. Trūkstant kalcio, arba sutrikus jo įsisavinimo ar metabolizmo procesams, vystosi vyresniems žmonėms būdingas susirgimas osteoporozė (kaulų išretėjimas), kuri būna ryškesnė moterims.
    
   2. Kietas vanduo didina inkstų akmenų susirgimo riziką.

   Inkstų akmenys gali būti įvairios kilmės, tačiau beveik visada juose randama kalcio.

   3. Prausiantis kietu vandeniu sausėja oda, plaukai tampa šiurkštūs, atsiranda pleiskanų.

   Taip, praustis geriau minkštesniu vandeniu, tačiau, kai vanduo per daug minkštas, jis sunkiai nuplauna muilą.

   4. Skalbiami kietame vandenyje gelsta ar pilkėja balti skalbiniai, blunka spalvoti.

   Skalbiniai nepilkėja ir neblunka, tačiau blogiau išsiskalbia ir atrodo ne taip šviežiai. Skalbiant rekomenduotina vandenį paminkštinti tam tikslui skirtais vandens minkštikliais.
    
   5. Kietas vanduo gadina buitinius prietaisus: skalbykles, elektrinius virdulius ir pan.

   Taip. Kaitinant vandenį, pakilus temperatūrai jau virš 50 laipsnių, pradeda išsiskirti kalcio junginiai, kurie iškrenta į nuosėdas arba kaupiasi ant karštų prietaiso dalių.
   6. Kietame vandenyje gaminamas maistas praranda dalį mikroelementų ir vitaminų (ypač daržovės ir pan.).

   Atvirkščiai. Verdant minkštame vandenyje mineralų netekimas iš maisto produktų yra didesnis. Vitaminų kiekiui vandens kietumas neturi. Tačiau, virimo metu kietas vanduo greit netenka savo kietumo.

   7. Gal žinote daugiau tiesų ar mitų apie kietą vandenį?

   Daugiau mitų apie kietą vandenį neteko girdėti, tačiau norėčiau patarti, kad gyventojai, gaunantys kietą vandenį, turėtų jį užvirinti ir tik tada gerti. Toks vanduo tampa minkštas ir tinka visiems tikslams. Kietas vanduo paprastai aptinkamas šuliniuose, o tose vietovėse, kur centralizuotai tiekiamas vanduo iš paviršinių šaltinių – upių ir ežerų, jis būna minkštas. Lietuvoje beveik visur tiekiamas tik požeminis vanduo, tuo tarpu daugelyje Europos sostinių ir kitų miestų vanduo tiekiamas iš atvirų šaltinių. Toks vanduo lengviau užteršiamas cheminiais teršalais, bakterijomis ir virusais, todėl jis būtinai turi būti filtruojamas ir dezinfekuojamas (vandenvietėse dažniausiai jis dezinfekuojamas chloru).
   Dezinfekavimui gali būti naudojamos ir kitos, pažangesnės technologijos. Lietuvoje dažniausiai vanduo yra tokios kokybės, kad jo nereikia dezinfekuoti.

   8. Konsultaciją teikusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktai (e-paštas ar telefono numeris, jei iškiltų papildomų klausimų).
   Dr. Almantas Kranauskas

   Sveikatos apsaugos ministerijos
   Visuomenės sveikatos departamento
   Sveikatos stiprinimo ir kurortologijos skyriaus vedėjas.
   Vilniaus g.33, LT-01506 Vilnius
   Tel. (8 5) 219 3338
   almantas.kranauskas@SAM.LT
   www.sam.lt
    
    

   Atnaujinta: 2015 08 31

  • 6. Laba diena, Norėčiau sužinoti, kokios šiuo metu Lietuvoje yra vykdomos sveikatos programos sveikatos stiprinimo ir ugdymo srityje. Dėkui!
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą. Sveikatos apsaugos ministerija vykdo Visuomenės sveikatos stiprinimo programą, su kuria kviečiame susipažinti:
    
   Taip pat pagal kompetenciją maloniai kviečiame kreiptis tiesiogiai į Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kuris taip pat dirba šioje srityje:
    
   Pagarbiai
   SAM informacija
    

   Atnaujinta: 2015 12 15

  • 7. Laba diena, norėčiau sužinoti ,kokiu būdu galėčiau gauti išrašą iš med.kortelės . Jau pusantrų metų gydausi Antro lygio med.įstaigoje. Reikalinga endokrinologo pagalba. Mane gydantiems gydytojams esu labai dėkinga.Tačiau dėl man nesuprantamų priežasčių ,tam kad patekti pas juos, reikia ilgai laukti, po kelis kartus atvykti registracijai (esu dirbanti ).Ir kiekvieną kartą atsiranda naujos priežastys, dėl kurių patekti pas gydytoją specialistą darosi vis sudėtingiau. Pareiškiau norą gydytis kitoje med.įstaigoje(Klaipėdoje kitose šio lygio gydymo įstaigose pacientai med konsultaciją gauna daug greičiau ir nereikia vaikščioti po kelis kartus registracijai) todėl paprašiau ligos išrašo. Tačiau man buvo paaiškinta, jog kažkodėl, turiu kreiptis į šeimos gydytoją arba į šios įstaigos steigėją , nes priešingu atveju bus padarytas iš mano ligos istorijos tik paskutinio apsilankymo pas specialistą išrašas. Norėčiau sužinoti , ką tokiu atveju turėčiau daryti. Pagarbiai ,
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą. Pacientas turi teisę pasirinkti, kurioje gydymo įstaigoje jis nori būti priregistruotas. Taip pat pacientas turi teisę padaryti savo medicinos kortelės kopijas (už savo lėšas). Maloniai prašome dėl visų Jūsų problemų pagal kompetenciją kreiptis tiesiogiai į gydymo įstagos administraciją arba į Jūsų savivaldybės Sveikatos skyrių, kurima yra pavaldžios poliklinikos.
    
   Pagarbiai
   SAM informacija
    

   Atnaujinta: 2015 09 01

  • 8. Noriu paklausti, kokiu pagrindu atšauktas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2007 „Žmonių palaikų vežimas, laikymas, šarvojimas. Bendrieji higienos reikalavimai" patvirtinimo" 2007 m. birželio 15 d. Nr. V-497 (Žin., 2007, Nr.68-2693) 18 punktas, kuris naujai steigiamoms įmonėms, kurios teiks laidojimo paslaugas, žmogaus palaikų laikino laikymo, žmogaus palaikų paruošimo šarvoti, reikalavo, kad šarvojimo patalpos negali būti įrengiamos arčiau kaip 50 metrų nuo gyvenamųjų namų ir vaikų ugdymo įstaigų sklypo ribos. Šiuo metu ruošiamos patalpos tiesiog po daugiabučių langais. Kur kreiptis pagalbos?
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą.
   Teikiu atsakymą dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2007 „Žmonių palaikų vežimas, laikymas ir šarvojimas. Bendrieji higienos reikalavimai“ (toliau – HN 91:2007), patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-497 (Žin., 2007, Nr. 68-2693) (toliau – HN 91:2007), 18 punkto panaikinimo.
    
   HN 91:2007 nuostatos, reglamentavusios, kad naujai steigiamų įmonių, kurios teiks laidojimo paslaugas, žmogaus palaikų laikino laikymo, žmogaus palaikų paruošimo šarvoti, šarvojimo patalpos negali būti įrengiamos arčiau kaip 50 metrų nuo gyvenamųjų namų ir vaikų ugdymo įstaigų sklypo ribos, atsisakyta, kadangi ji prieštaravo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimui Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819; 2010, Nr. 120-6119) (toliau – Nutarimas). Nutarimo 1.2.1. punktas nustato, kad už normuojamų atstumų tarp statinių, taip pat statinių ir sklypo ribų nustatymą atsakinga Aplinkos ministerija.
    
   Daugiau informacijos: 
   Ieva Kisielienė
   Sveikatos apsaugos ministerijos
   Visuomenes sveikatos departamento
   Visuomenes sveikatos priežiūros skyriaus 
   vyriausioji specialistė
   Tel: + 370 5 2661464
   Fax: + 370 5 2661402
    
    
    
    

   Atnaujinta: 2015 09 04

  • 9. Laba diena, Esu baigusi Vilniaus aukstesniąją medicinos mokyklą bei mįgijusi medicinos sesers kvalifikaciją. 2002 m. Baigiau Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijau sveikos gyvensenos ugdymo specialybę bei mokytojo kvalifikaciją. šiuo metu dirbu bendrojo lavinimo mokykloje visuomenės sveikatos priežiūros specialiste. Ar man reikia išklausyti privalomus 160 val. trukmės kursus, kad ir toliau galėčiau dirbti mokykloje? Ačiū už atsakymą.
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą.
   Siunčiame teisės akto nuorodą:
    
   Taip, Jūs turėsite išklausyti privalomus 160 val. trukmės kursus.
    
   LInkime sėkmės.
    
   Pagarbiai
   SAM informacija
    

   Atnaujinta: 2015 09 10

  • 10. Laba diena, rašau diplomini darba apie hospitalines infekcijas intensyvios slaugos skyriuje. Gal galėtumėte patart kur ieškoti statistinių duomenų apie šią infekcią ligoninėse, jos paplitimą, bei priežastis ? Gal yra kaupiami duomenis prie kurių būtų įmanoma prieti ? Ačiū už atsakymą.
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą.
   Dėl hospitalinių infekcijų pagal kompetenciją maloniai prašome kreiptis tiesiogiai į Higienos institutą:
    
   Pagarbiai
   SAM informacija
    

   Atnaujinta: 2015 09 07

  • 11. Laba diena, norėjau pasidomėti: Kiek valandų privaloma dirbti mokyklose dirbantiems visuomenės sveikatos priežiūros specialistams? 38 ar 40? Kokiu teises aktu remiantis? Iš anksto ačiū
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą.
   Siunčiame šią sritį reglamentuojantį teisės aktą:
    
   Pagarbiai ir su geriausiais sveikatos linkėjimais
   SAM informacija
    

   Atnaujinta: 2017 04 11

  • 12. Laba diena. Dirbu mokykloje visuomenės sveikatos priežiūros specialiste pagal terminuotą darbo sutartį. Sutartis baigiasi kovo mėnesį , o atlyginimo nesam gavę už sausio ir vasario mėnesius, neaišku dar ir kovas.Mums yra paaiškinta, kad ligonių kasos nepraveda pinigų......Noriu pasiteirauti, juk pasibaigus darbo sutarčiai darbdavys turi atsiskaityti su darbuotoju, kur garantijos, kad taip bus padaryta....? Norėčiau sužinoti, ką tokiu atveju turėčiau daryti??? Nekalbu apie tai, kad turiu mažamečius vaikus, ar jiems valgyt nereikia.....Iš anksto dėkoju už atsakymą.
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą.
   Maloniai patariame pagal kompetenciją kreiptis tiesiogiai į Valstybinę darbo inspekciją:
    
   Pagarbiai
   SAM informacija

   Atnaujinta: 2016 01 12

  • 13. Laba diena, esu benrosios praktikos slaugytoja, bet šiuo metu dirbu visuomenės sveikatos priežiūros specialiste mokykloje.Prieš 5 metus išklausiau kvalifikacijos kursą 40 valandų ir 160 valandų kurso modulį, skirtą visuomenės sveikatos priežiūros spesialistams.Norėčiau sužinoti ar būtina vėl surinkti 160 valandų, kad galėčiau toliau dirbti visuomenės sveikatos priežiūros specialiste mokykloje? Dėkoju už atsakymą. 2012-04-20
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą.
   Atsakydama į paklausimą dėl tobulinimo kursų, kuriuos baigus galima dirbti mokykloje visuomenės sveikatos priežiūros specialistu paaiškinu, kad visuomenės sveikatos srityje išklausyti kursai suteikia teisę dirbti minėtose pareigose, todėl iš naujo į juos eiti nereikia.
   Prašom tobulintis trumpalaikiuose kursuose, konferencijose  pagal Jums reikalingas temas.
    
   Pagarbiai
   SAM        
   Nijolė Bielinienė

   Atnaujinta: 2015 09 01

  • 14. Sveiki, pirmąkart susidūriau su tokia situacija, kai reikalinga reabilitacija - po menisko operacijos. Man labai keista, kad 30 metų mokant mokesčius (ir nemažus) negaliu pasinaudoti teise į pilną reabilitaciją, nes kitame rajone operavęs gydytojas jos neskyrė, mano šeimos gydytoja tik skėsčioja rankomis ir sako, kad neturi kvotų, reabilitologė poliklinikoje sukandusi dantis išrašė tik po keturias gydomosios mankštos, magneto, elektrodų ir masažo procedūras, kurių aiškiai nepakanka. Noriu sužinoti - ar operaciją daręs gydytojas privalėjo skirti reabilitaciją. Dar - kokia man yra galimybė gauti TLK pažymą nors dėl dainės reabilitacijos Palangos "Line"?
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą.
   Maloniai prašome pagal kompetenciją kreiptis tiesiogiai į Jūsų teritorinę ligonių kasą.
    
   Pagarbiai
   SAM informacija
    

   Atnaujinta: 2015 09 01

  • 15. Laba diena, norėčiau pasitikslinti, ar mokyklos medicinos kabinete yra privaloma turėti anafilaksinio šoko rinkinį ? Ačiū
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą.
   Šią sritį reglamentuoja 2 galiojantys teisės aktai:
   LR SAM 2011-08-10  įsakymas Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 103-4858), ir
   LR SAM 2011-04-07 įsakymas Nr. V-326 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 45-2112.
    
   Abu teisės aktai mini „sveikatos kabinetą“. Pirmasis nustato (97 punktas), kad mokyklos sporto salėje, dirbtuvėse gerai matomoje vietoje ir sveikatos kabinete, jei sveikatos kabinetas neįrengtas – mokyklos vadovo nustatytoje vietoje turi būti įmonės pirmosios pagalbos rinkinys.
    
   Antrasis nustato (17 punktas), kad kiekvienoje įstaigos mokymo dirbtuvėje gerai matomoje vietoje ir įstaigos sveikatos kabinete, jei sveikatos kabinetas neįrengtas – įstaigos vadovo nustatytoje vietoje turi būti įmonės pirmosios pagalbos rinkinys.
    
   Apie kokias mokyklas, „medicinos kabinetus“ yra kalbama Jūsų laiške nėra aišku. Kodėl iškilo klausimas dėl anafilaksinio šoko rinkinio turėjimo ne medicinos paslaugas (skiepijimas, injekcijos, alerginiai mėginiai ir kt.) teikiančioje įstaigoje taip pat neaišku, nes mokykla yra ugdymo, o ne asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti (būtina licencija!) įstaiga.
    
   Pagarbiai,
   Valerija Milda Tabarienė, tel. (8 5) 219 3316
    
    

   Atnaujinta: 2015 09 23

  • 16. Laba diena, pernai gruodžio 23d. turėjau avariją kelyje. Pasekoje to ištiko trečias insultas. Gulėjau šiais metais Palangos reabilitacinėje ligoninėje. Ar galiu gauti šiais metais reabilitacinį kelialapį į sanatoriją su parkinsono diagnoze. Be minėtų insultų turėjau infarktą (prieš insultus). Kas skirtų kelialapį ar šeimos gydytoja ar , jeigu gydyčiausi kitam mieste ,gali kelialapį skirti kito miesto gydytojas? Pagarbiai Onutė
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą.
   Pagal kompetenciją atsakydami į Jūsų paklausimą pranešame, kad Jūs turėtumėte kreiptis į gydantį (ar savo šeimos) gydytoją. Jis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ patvirtintu Suaugusiųjų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašu, apie medicininės reabilitacijos paslaugų poreikį, esant biosocialinių funkcijų sutrikimui, turi spręsti kartu su fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoju, t. y. gydantis (arba šeimos) gydytojas turėtų Jus siųsti konsultuoti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojui ir vėliau, vadovaudamasis jo konsultacijos išvada, skirti medicininį reabilitacinį gydymą.
    
   Minėtu įsakymu yra patvirtinta, kad iš pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, t. y. iš poliklinikų, pacientai gali būti siunčiami tik į pakartotinę, palaikomąją ir ambulatorinę reabilitaciją. Pakartotinė ir palaikomoji reabilitacija skiriama tik neįgaliesiems ar asmenims, kuriems yra nustatytas didelis specialiųjų poreikių lygis. 
    
   Jūs Jums skirtas medicininės reabilitacijos paslaugas galėtumėte gauti Jūsų pasirinktoje, šias paslaugas teikiančioje įstaigoje, esančioje ir kitame mieste. Tačiau, atkreipiame Jūsų dėmesį, kad, jeigu būtų skirtos ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos, jos yra apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis, o maitinimo ir pragyvenimo išlaidas ambulatorinės medicininės reabilitacijos metu apmoka pats pacientas.
    
   Suaugusiųjų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkoje, patvirtintoje nurodytu įsakymu, įteisinta nuostata, kad į medicininę reabilitaciją dėl tos pačios ligos ligoniai pagal indikacijas siunčiami tik vieno kurso per vienerius kalendorinius metus.
    
   Suaugusiųjų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkoje nenumatytu atveju (dėl indikacijų, paslaugų rūšies ir trukmės), patvirtinus gydytojų konsultacinei komisijai, šeimos gydytojas medicininės reabilitacijos skyrimą Jums turėtų derinti su teritorine ligonių kasa.

              

   Į iškilusius papildomus klausimus atsakytume telefonu (8 5) 266 1475.

   Pagarbiai

    

   Sveikatos apsaugos ministerijos

   Asmens sveikatos departamento

   Bendrosios medicinos pagalbos skyriaus

   vyriausioji specialistė                                                          Rasa Biekšienė

   www.sam.lt

   Atnaujinta: 2015 09 22

  • 17. Laba diena,rugsejo17d.uzdaviau klausima ; dirbu mokykloje visuomenes sveikatos prieziuros specialiste esu pavaldi biurui,kas turetu pildyti dienyne grafa apie mokiniu sveikata.Jus mane nukreipete pas P.R.Sketerskiene,paklausiau taciau atsakymo nesulaukiu Dekoju.
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą.
    
   Atsakydami į Jūsų paklausimą informuojame, kad rekomendacijas dėl dienynų pildymo yra pateikusi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija 2009 m. gruodžio 15 d. raštu Nr. SR-12-05-114 ,,Dėl pasikeitimų dienynuose" savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovams ir mokyklų vadovams. Vadovaujantis pateiktomis rekomendacijomis, mokykla žinias apie mokinių sveikatą tvarko savo nuožiūra. Siekiant užtikrinti informacijos apie mokinių sveikatą konfidencialumą, siūloma visų duomenų iš ,,Vaiko sveikatos pažymėjimo" į dienyną neperrašinėti, o klasės vadovui ir mokytojams pateikti rekomendacijas dėl mokinių sveikatos, kūno kultūros mokytojams – rekomendacijas dėl mokinio priskyrimo fizinio ugdymo grupei, mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose.
    
   Taip pat pažymime, kad vadovaujantis Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 (Žin., 2005, Nr. 153-5657), 18.9–18.11 punktų nuostatomis, informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas ir apibendrinimas, asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas klasės auklėtojui (mokytojams), pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo  grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams yra priskiriama visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, funkcijoms.
    
    
    
   Pagarbiai,
    
   Giedrė Namajūnaitė
   Sveikatos apsaugos ministerijos
   Visuomenės sveikatos departamento
   Visuomenės sveikatos saugos skyriaus
   vyriausioji specialistė
   Tel. 8 5 205 5294
    

   Atnaujinta: 2015 08 31

  • 18. Laba diena, norėčiau sužinoti, kas aprūpina mokyklos slaugytojus medikamentais ir tvarsliava?
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą.
   Atsakydami į pateiktą klausimą, informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 21:2010 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 (Žin., 2011, Nr. 103-4858), 97 punkto reikalavimais, bendrojo ugdymo mokyklos sporto salėje, mokyklos dirbtuvėse ir sveikatos kabinete, jei sveikatos kabinetas neįrengtas – mokyklos vadovo nustatytoje vietoje, turi būti įmonės pirmosios pagalbos rinkinys. Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio sudėtį ir apimtis reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-450 ,,Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (Žin., 2003, Nr. 79-3605). Už higienos normos reikalavimų įgyvendinimą mokykloje atsakingas mokyklos vadovas.
    
    
    Pagarbiai
   Giedrė Namajūnaitė
   Sveikatos apsaugos ministerijos
   Visuomenės sveikatos departamento
   Visuomenės sveikatos saugos skyriaus
   vyriausioji specialistė
   Tel. (8 5) 205 5294
    
    

   Atnaujinta: 2015 09 06

  • 19. Labas rytas.Ar privalo mokyklos visuomenes sveikatos prieziuros specialistas pildyti F38,o po to F41 ir kodel.Dekoju uz atsakyma.
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą.
   Informuojame, kad vadovaujantis Privalomų sveikatos statistikos ataskaitų pateikimo valstybės institucijoms tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 ,,Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972), 12 punktu, visos visuomenės sveikatos priežiūros ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos, vykdančios sveikatos ugdymo ir mokymo veiklą, privalo užpildytą statistinės ataskaitos formą Nr. 41-1-sveikata ,,Sveikatos ugdymo ir mokymo ataskaita“ kiekvienais metais pateikti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui. Sveikatos ugdymo ir mokymo statistinės ataskaitos forma ir jos pildymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. V-111 (Žin., 2005, Nr. 24-775; 2011, Nr. 88-4215).
    
   Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 (Žin., 2005, Nr. 153-5657), 6 punktu nustatyta, kad visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje (toliau – specialisto), etatas steigiamas savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigose. Atsižvelgiant į tai, specialisto vykdomos sveikatos ugdymo ir mokymo veiklos duomenys turi būti įtraukti į bendrą metinę sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje įsteigtas specialisto etatas, Sveikatos ugdymo ir mokymo ataskaitą. Atskirų darbuotojų vykdytos sveikatos ugdymo ir mokymo veiklos statistiniai duomenys įstaigoje gali būti surenkami pagal kiekvieno darbuotojo pildomą pirminę statistinę apskaitos formą Nr. 038/a Sveikatos ugdymo ir mokymo apskaitos sąsiuvinį, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 707 (Žin., 1997, Nr. 3-67), arba kita įstaigos vadovo nustatyta tvarka.
   Statistinė ataskaitos forma Nr. 41-1-sveikata, jos pildymo taisyklės ir metodinė medžiaga ataskaitos pateikimui skelbiama Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro internetinėje svetainėje skyrelyje Ugdymo ir mokymo ataskaitos (http://www.smlpc.lt/lt/sveikatos_mokymas/ugdymo_ir_mokymo_ataskaitos/).
    
    
    
   Pagarbiai,
    
   Giedrė Namajūnaitė
   Sveikatos apsaugos ministerijos
   Visuomenės sveikatos departamento
   Visuomenės sveikatos saugos skyriaus
   vyriausioji specialistė
   Tel. 8 5 205 5294
    
    

   Atnaujinta: 2015 10 01

  • 20. Laba diena, kokia įstaiga organizuoja profesinio tobulinimo kursų programos ,,Asmenų, siekiančių gauti bei turinčių ir siekiančių išlaikyti licenciją, bei siekiančių verstis ar besiverčiančių mokymu apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai licencijuotame juridiniame asmenyje“ mokamus tęstinius profesinio tobulinimo kursus. ,,Specialieji profesinio tobulinimo organizavimo klausimai“ 54 val. Iš anksto ačiū
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą.
   Maloniai prašome pagal kompetenciją kreiptis tiesiogiai į Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrą:
    
   Pagarbiai
   SAM informacija
    

   Atnaujinta: 2015 09 09

  • 21. Laba diena, Didelis demesys skiriamas ranku plovimui, pateikiama daug rekomendaciju kaip jas plauti. Taciau kokias rekomendacijas PSO ir Lietuvos specialistai pateikia viso kuno higienai. Teko skaityti Sveikatos apsaugos ministerijos specialistu nuomone, kad "prausimosi procedūros atlikimo trukmė (nepriklausomai, ar tai šiltasis, ar šaltasis metų laikotarpis) visuomenės sveikatos saugos požiūriu neturi įtakos asmens higienos kokybei". Ar tikrai prausimosi trukme neturi itakos asmens higienai?
   Laba diena,
    
   Dėkojame Jums už klausimą. 
   Atsakydami į Jūsų paklausimą informuojame, kad Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras rekomenduoja rankas plauti ne trumpiau kaip 20 sekundžių. Viso kūno prausimosi trukmė nėra nustatyta. Taip pat informuojame, kad rekomendacijos dėl asmens higienos yra paskelbtos Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro internetinėje svetainėje (www.smlpc.lt) ir pan.:

   http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Vaiku_sveikata/Sveikatos_prieziura_mokyklose/Metodine_medziaga/Mokiniu%20asmens%20higiena%20ir%20kosmetika.pdf

    

    

   http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Naudingi_patarimai/Asmens_higiena.pdf

    

    

   http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/en/

    

    

   http://www.livestrong.com/article/272190-good-personal-hygiene-practices-procedures/

    

    

   http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/facts2004/en/

    

    

   http://www.epralima.com/infoodquality/English_materials/Manuais/4.Personal_Hygiene.pdf

    

    

    

   http://www.hygieneexpert.co.uk/maintaininggenitalhygiene.html

    

    

   http://www.nhs.uk/Livewell/penis-health/Pages/how-to-wash-a-penis.aspx

    

   http://womentc.wordpress.com/2008/05/22/female-genital-hygiene/

    

   http://vz.lt/article/2012/12/28/kam-reikalingas-svarus-kunas?pageno=2

    

   http://www.women-health-info.com/176-Intimate-hygiene-1.html

    

   http://lt.wikipedia.org/wiki/Lytin%C4%97_higiena

    

   Pagarbiai
    
   Giedrė Namajūnaitė
   Sveikatos apsaugos ministerijos
   Visuomenės sveikatos departamento
   Visuomenės sveikatos saugos skyriaus
   vyriausioji specialistė
   Tel. (8 5) 205 5294
    
    

   Atnaujinta: 2015 09 04

  • 22. 2013-05-09d. Konstitucinis Teismas išaiškino: Darbo kodekso (2002 m. birželio 4 d. redakcija) 4 straipsnio 2 dalyje (2005 m. gegužės 12 d. redakcija) nustatyta: „Vyriausybė, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos turi teisę pagal savo kompetenciją priimti norminius teisės aktus darbo santykių reglamentavimo klausimais. Vyriausybė negali priimti norminių teisės aktų, pabloginančių darbuotojų padėtį, palyginti su ta, kurią nustato šis kodeksas ir kiti darbo įstatymai. Kitų valstybės ir savivaldybių institucijų norminių teisės aktų nuostatos, pabloginančios darbuotojų padėtį, palyginti su ta, kurią nustato šis kodeksas ir kiti darbo įstatymai, negalioja Taigi žemesnės galios teisės aktais, inter alia Vyriausybės nutarimais, negali būti nustatyta ilgesnė nei nustatytoji Darbo kodekse maksimali dienos ir savaitės darbo trukmė; tokiais aktais gali būti nustatytas tik trumpesnis darbo laikas. Darbo kodekso (2002 m. birželio 4 d. redakcija) 4 straipsnio 2 dalyje (2005 m. gegužės 12 d. redakcija) nustatyta: „Vyriausybė, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos turi teisę pagal savo kompetenciją priimti norminius teisės aktus darbo santykių reglamentavimo klausimais. Vyriausybė negali priimti norminių teisės aktų, pabloginančių darbuotojų padėtį, palyginti su ta, kurią nustato šis kodeksas ir kiti darbo įstatymai. Kitų valstybės ir savivaldybių institucijų norminių teisės aktų nuostatos, pabloginančios darbuotojų padėtį, palyginti su ta, kurią nustato šis kodeksas ir kiti darbo įstatymai, negalioja.“ Taigi žemesnės galios teisės aktais, inter alia Vyriausybės nutarimais, negali būti nustatytos trumpesnės nei nustatytosios Darbo kodekse minimaliosios kasmetinės atostogos. ir ką dar svarsto Jūsių Trišalė Taryba šiuo garbingu Lietuvai laikotarpiu?
   Trišalė taryba patikslino sveikatos priežiūros specialistų
   sutrumpintą savaitės darbo laiką ir pailgintų kasmetinių atostogų trukmę
   Sveikatos apsaugos ministerijoje susirinkę Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) trišalės tarybos nariai svarstė ypač aktualius sveikatos priežiūros specialistams klausimus. LR Konstitucinis Teismas 2013 m. gegužės 9 d. nutarimu pripažino prieštaraujančiu Konstitucijai diferenciacijos, priklausomai nuo darbe patiriamos skirtingos emocinės ir protinės įtampos, nebuvimą nustatant visiems sveikatos priežiūros darbuotojams vienodą savaitės darbo laiko (38 val.) ir kasmetinių atostogų (36 kalendorinės dienos) trukmę. Sveikatos apsaugos ministro sudaryta darbo grupė pateikė Tarybai siūlymus, kaip turėtų būti tobulinimas šis, buvusios Vyriausybės nustatytas, teisinis reglamentavimas. 
   „Vienas pirmųjų mūsų sukurtos Trišalės tarybos uždavinių – vadovaujantis Konstitucinio Teismo nutarimu, aiškiau apibrėžti medikų darbo sąlygų teisinį reglamentavimą. Atsižvelgę į darbe patiriamą protinę, emocinę įtampą, turime nustatyti teisingą ypatingai sudėtingomis sąlygomis dirbančių sveikatos priežiūros specialistų darbo laiką ir atostogų trukmę., – teigė sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis. – Džiaugiuosi, kad po intensyvios darbo grupės veikos ir karštų diskusijų tarp Trišalės tarybos narių, radome bendrą sprendimą. Tai – svarbūs žingsniai mūsų medikų darbo sąlygų gerėjimo link. Ir toliau kartu svarstysime visus su darbo santykiais susijusius sveikatos sistemos klausimus: darbo apmokėjimą, saugumą, atostogų trukmę, profesinio tobulinimo, darbo rinkos senėjimo, slaugos specialistų trūkumo ir kitas aktualijas“. Pasak ministro, Tarybos paskirtis – padėti viešai ir skaidriai išspręsti visas sveikatos sistemoje kylančias dilemas, derinti darbuotojų, darbdavių ir valstybės interesus, kartu tobulinti sveikatos sistemą.
   LNSS Trišalės taryboje apsvarstyti sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2013 m. gegužės 13 d. sudarytos darbo grupės, vadovaujamos sveikatos apsaugos ministro patarėjos Noros Ribokienės, parengti Vyriausybės nutarimų projektai. Nutarta koreguoti 2009 m. Vyriausybės nutarimus, didžiajai sveikatos priežiūros darbuotojų daliai paliekant pagerintas sąlygas: sutrumpintą 38 val. darbo savaitę bei pailgintas 36 dienų atostogas. Nustatyti kriterijai, kuriais vadovaujantis būtų diferencijuojama darbuotojų darbo laiko bei atostogų trukmė, priklausomai nuo patiriamos emocinės, protinės bei nervinės įtampos. Siūloma, kad sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems skubią medicinos pagalbą, kai tai yra pagrindinė jų funkciją pagal pareigybės aprašymą, būtų nustatyta 37 val. darbo savaitė ir 37 kalendorinių dienų kasmetinės atostogos. Licencijuotiems sveikatos priežiūros specialistams, atliekantiems ar dalyvaujantiems atliekant operacijas, kai tai yra pagrindinė jų funkcija pagal pareigybės parašymą būtų nustatyta 37 val. darbo savaitė ir 38 kalendorinių dienų kasmetinės atostogos. Sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems su pacientais, kuriems taikoma priverstinė hospitalizacija ar laisvės ribojimas, siūloma 37 val. darbo savaitė ir 38 kalendorinių dienų kasmetinės atostogos.
   Kitas Trišalės tarybos posėdis planuojamas 2013 m. rugpjūčio mėnesį.
    

   Atnaujinta: 2015 08 31

  • 23. Laba diena, gimdžiau ligoninėje, akušerė lietė mano krūtis ir mokė žindyti be pirštinių. Man tai nepatiko, ar tai higieniška? Prašau, nurodykite higienos normas ar straipsnį. Kaip akušerė turi elgtis?

   Laba diena,

   Dėkojame Jums už klausimą.
   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d įsakymu Nr. V–946 (Žin., 2012, Nr. 124-6241) patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ (toliau – HN), kuri įsigaliojo nuo 2013 m. gegužės 1 d.

   Vadovaujantis HN medicininės pirštinės turi būti užsimaunamos ant sausų švarių rankų ir mūvimos šiais atvejais:

   – atliekant procedūras, kurių metų rankos gali būti užterštos krauju ir (ar) kūno skysčiais, ekskretais arba kai rankomis liečiamos gleivinės, atviros žaizdos;

   – atliekant aseptines invazines procedūras (pvz., sąnarių, kūno ir organų ertmių punkciją, peritoninę dializę, įkišant centrinės venos kateterį ir šlapimo pūslės kateterį ir kt.) ir kitas invazines procedūras, kurių metu yra sąlytis su krauju, steriliais audiniais, gleivinėmis, būtina mūvėti sterilias vienkartines pirštines;

   – liečiant aplinkos daiktus ir paviršius, suterštus krauju ir (ar) kūno skysčiais, ekskretais.

   Kitais atvejais prieš ir po tiesioginio kontakto (sąlyčio) su pacientu medicinos personalas, tame tarpe ir akušeris, privalo atlikti higieninę rankų antiseptiką, t. y. plauti ir dezinfekuoti rankas pagal HN nustatytus reikalavimus.


   Pagarbiai,
   Eglė Savulienė
    
   Sveikatos apsaugos ministerijos
   Motinos ir vaiko sveikatos valdybos
   Nėščiųjų  sveikatos priežiūros skyrius
   vyriausioji specialistė
   Tel. (8~5) 260 4895
   El. p.: egle.savuliene@sam.lt

   www.sam.lt


    

    

   Atnaujinta: 2015 09 02

  • 24. Laba diena. Dirbu kasininke parduotuvėje Maxima -400, Klaipėdoje. Pirkėja prieš mane rūkė elektroninę cigaretę ir pūtė garus tiesiai man į veidą. Pakviečiau apsaugą, bet ji manęs neapgynė, motyvuodama, kad nėra įstatymo. Šitas įvykis man sukėlė stresą, nes aš pati nerūkau,ir manau, kad el. cigaretės garuose esantis nikotinas , o gal ir kitos medžiagos nėra toks jau nekaltas dalykas, kad būtų galima pūsti juos kitam žmogui į veidą. Kokius argumentus galiu pateikti darbovietės vadovybei,norėdama apsaugoti save nuo panašių incidentų ?

   http://www.sam.lt/go.php/lit/Lietuva-sekmingai-baige-derybas-del-Tabako-produktu-direktyvos/4411/1

   Elektroninės cigaretės – miegantis vulkanas?

    

   Elektroninės cigaretės - 2003 m. Kinijoje sukurtas ir pasaulinei rinkai pristatytas elktroninis produktas, kuris populiarinamas kaip alternatyva  „sveikam“ rūkymui ir pagalbinė priemonė, norintiems atsisakyti rūkymo priklausomybės. Šiandien, jau plačiai į rinką įsiliejęs, produktas visomis įmanomomis priemonėmis bando paminti tabako vartojimo kontrolės ir sveikos visuomenės puoselėjimo idėjas. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), tabako kontrolės organizacijos bei mokslininkai skatina visus vartotojus elgtis apdairiai ir susilaikyti nuo elektroninių cigarečių įsigijimo ir vartojimo, kadangi iki šiol nėra mokslinių tyrimų, patvirtinančių šio produkto naudojimo saugumą. Tuo tarpu prekybininkai jau užsiima aktyviu marketingu.

    

   Politinių sprendimų kol kas nematyti

    

   Kol gigantiškos tabako pramonės gyvenimas Europoje ir toliau karsta: draudžiama cigarečių reklama, rūkymas viešojo maitinimo įstaigose, bendro naudojimo patalpose ir kai kuriose kitose viešose vietose,  cigarečių pakuotes siekiama dekoruoti vaizdiniais įspėjimais, o tabako gaminių akcizas nuolat didinimas - elektroninės cigaretės pristatomos kaip nepamainoma tariamai sveiko ir patogaus rūkymo priemonė.

   Kinijoje elektroninės cigaretės – uždraustos, o už prekybą jomis baudžiama didžiulėmis piniginėmis baudomis ar netgi laisvės atėmimu. Lietuvoje situacija kiek sudėtingesnė – elektroninės cigaretės parduodamos į kairę ir į dešinę. Buvo mėginimų šį produktą pripažinti tabako gaminį imituojančia preke ir tokiu būdu užkirsti kelią laisvam prekės įsigijimui, tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas tokio sprendimo priimti nesiryžo.

    

   „Tėvai nesuos“

    

   Kol prekyba elektroninėmis cigaretėmis nekontroliuojama, vis dažniau tenka susidurti su mokyklų darbuotojų nerimu. E-cigaretės - vis labiau populiarėjantis žaislas paauglių rankose. Vaikai viliojami blizgiomis pakuotėmis, pamėgtais šokolado, karamelės, apelsino skoniais; bekvapės, bedūmės - ,,tėvai nesuuos“ ir atrodo kaip tikros – saugus ir skanus būdas rūkyti sparčiai vilioja ne tik jau rūkančius, bet ir iki šiol nedrįsusius to padaryti paauglius.

   Mokyklų atstovai nežino, kaip tokiais atvejais elgtis ir drausminti paauglius. Koalicijos prezidento A.Verygos teigimu, svarbiausia nelikti abejingiems šiam reiškiniu. „Nors e-cigaretės Lietuvoje ir yra nekontroliuojamos, mokyklų pedagogai turi informuoti moksleivius, kad jų vartojamas produktas nėra saugus. Tokie produktai nėra kramtomoji guma, tad mokykloje neturi būti toleruojami“ – sako A. Veryga. Be to kaip ir daugeliu kitų atvejų, kiekviena ugdymo įstaiga tokių produktų vartojimo draudimą gali numatyti savo vidaus taisyklėse.

   Internetinėse svetainėse mirgėte mirga elektroninių cigarečių reklamos, postringavimai apie jų tariamus privalumus – nekenksmingos, nesukeliančios vėžio, padedančios mesti rūkyti. Nieko nuostabaus, kad jaunoji karta aktyviai pratinasi prie nikotino vaikystėje pamėgtų skonių pagalba ir tokiu būdu įgyja tarp paauglių vertinamą suaugusiojo įvaizdį.

    

    

   Ar sprogimas blogiausia, kas gali nutikti?

    

   Dalyje elektroninių cigarečių yra nikotino, kuris nepaisant to, kokiu būdu pasisavinamas sukelia priklausomybę ir  yra ne mažiau žalingas nei esantis cigaretėse. Kai kurių elektroninių cigarečių kapsulėje yra net iki 21 miligramo nikotino, kurio pakaktų vieno vaiko mirčiai. Nikotino žalą papildo propileno glikolis - bekvapės, beskonės, labai degios dujos, dažna kosmetikos priemonių sudedamoji dalis, veterinarinis vaistas. Teigiama, kad jis netinkantis kumelėms, kurių pienas naudojamas maistui. O reklaminiuose pranešimuose nuolat, gamintojų ir prekybininkų naudai, skambanti manipuliacija apie elektronines cigaretes kaip pagalbinę priemonę metantiems rūkyti – iki šiol moksliškai nėra įrodyta.

   Lietuvos spaudoje pasirodė informacija apie 57-erių metų JAV gyventojo burnoje sprogusią cigaretę. Vyras buvo sunkiai sužeistas: išmušti keli dantys, nutrauktas liežuvio galiukas, apdeginta burna ir veidas. Anot nukentėjusiojo, sprogimas buvo toks stiprus, kad nulėkęs cigaretės galiukas uždegė spintą. Vyras gydomas ligoninėje. Kol kas spėjama, kad elektroninės cigaretės sprogimas galėjo įvykti dėl baterijos defekto.

   „Toks nelaimingas atsitikimas šokiruoja. Nors jo priežastis ir yra produkto defektas, nereikia pamiršti, kad cheminėmis medžiagomis prisotintų medžiagų patekimas į burną, plaučius ilgainiui gali turėti tokių sveikatos sutrikimų apie kuriuos nieko net nenutuokiame. Žmonės, kurie stačia galva neria į tokias naujoves elgiasi išties neatskingai“, - teigia A.Veryga.

    

   Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija                                                         Greta Griškevičiūtė
   Kontaktinis asmuo:

   Aurelijus Veryga

   Tel. 8 614 05 997

   Fax. 8 37 327 349

   aurelijus.veryga@gmail.com

    

   Atnaujinta: 2015 09 16

  • 25. dirbu budetoja SU.reikia tikrintis profilaktiskai sveikata.noriu paklausti kokiu pagrindu.kenksmingi faktoriai i9rasyti pagal13 prieda 4 sk.5.2.24.moketi reikia patiem.kodel.juk salygos nekenksmingos ir kontakto su studentais neturiu,tik sedziu prie duru.ar tai teisinga.laukiu atsakymo,arba kreipsiuos i ziniasklaida ar teisininkus.

   Laba diena,

   Dėkojame Jums už klausimą.
   informuojame Jus, kad profilaktiniai sveikatos tikrinimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301  „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“. Minėtame įsakyme nustatyta, kad  asmenys, norintys įsidarbinti ar dirbantys darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika, privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis periodiškai. Periodinių sveikatos tikrinimų išlaidos apmokamos iš darbdavio lėšų.

   Darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo, siųsdamas įsidarbinantį ar dirbantį asmenį tikrintis sveikatą, privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti Privalomo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos formą (F Nr. 047/a) (įsidarbinančiam) arba Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą – F Nr. 048/a) (dirbančiajam) nurodydamas: vardą, pavardę, darbo stažą pagal profesiją metais; kenksmingus darbo aplinkos veiksnius ir jų dydžius konkrečioje darbo vietoje; pavojingus darbus konkrečioje darbo vietoje ir kt. Asmens medicininė knygelė (F Nr. 048/a) turi būti su asmens nuotrauka ir patvirtinta darbovietės antspaudu bei darbdaviui atstovaujančio ar jo įgalioto asmens parašu. Taigi, profilaktinio tikrinimo rūšis ir apimtis priklauso nuo darbdaviui atstovaujančio ar jo įgalioto asmens nurodytų galimų profesinės rizikos veiksnių.

   Kaip supratome, Jūs dirbate budėtoja mokslo įstaigoje. Kaip minėjome, informaciją, kad Jūs dirbate galimos profesinės rizikos sąlygomis, nurodo darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo, kuris kenksmingus darbo aplinkos veiksnius ir jų dydį konkrečioje Jūsų darbo vietoje nurodo Jūsų Asmens medicininėje knygelėje. Minėtame įsakyme nustatyta, kad periodinių sveikatos tikrinimų išlaidos apmokamos iš darbdavio lėšų, todėl dėl periodinių profilaktinių sveikatos tikrinimų išlaidų apmokėjimo, jeigu reikėtų, turėtumėte kreiptis į savo darbdavį (įstaigos administraciją).

    

   Pagarbiai

   Rūta Liaudanskienė

   Vilniaus teritorinės ligonių kasos

   Gyventojų aptarnavimo skyriaus

   vedėjos pavaduotoja

   Ž. Liauksmino g. 6, 01101 Vilnius

   Tel. (8 5)  266 1333

   El. paštas ruta.liaudanskiene@vlk.lt

   www.vlk.lt

    

   Atnaujinta: 2015 09 07

  • 26. Norėtume sužinoti ar keitėsi skleidžiamo triukšmo lygio normos? Šventosios atrakcionų parkas kelia didelį triukšmą, o transliuojama muzika viršija bet kokias leidžiamas ribas, tai tiesiog pavojinga žmonių sveikatai.Kas turėtų įvesti tvarką?

   Laba diena,

   Dėkojame Jums už klausimą.

   Triukšmo ribiniai dydžiai nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 įsigaliojo 2011 m. lapkričio 1 d. ir yra galiojanti.

   Asmenų skundus dėl stacionarių triukšmo šaltinių keliamo akustinio triukšmo nagrinėja atitinkamos apskrities visuomenės sveikatos centras, pavyzdžiui, Klaipėdos apskrityje – Klaipėdos visuomenės sveikatos centras.

    

   Jei triukšmavimas siejamas su viešosios rimties trikdymu, tuomet gyventojai turėtų kreiptis į policijos pareigūnus.

    

   Lietuvos Respublikos triukšmo valdymas savivaldybėms suteikia įgaliojimus tvirtinti triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisykles, nustatyti muzikinių ir kitų masinių renginių, kuriuos organizuoja juridiniai ir fiziniai asmenys, trukmę. Kaip laikomasi savivaldybės nustatytų reikalavimų prižiūri savivaldybių administracijų pareigūnai.

    

   Pagal Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymą, siekdamos apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, kai viršijami triukšmo ribiniai dydžiai, savivaldybių institucijos kartu su Sveikatos apsaugos ministerija ar jos įgaliota institucija (t.y. su visuomenės sveikatos centru apskrityje) turi teisę laikinai apriboti stacionarių triukšmo šaltinių veiklą, taikyti kitas triukšmo mažinimo priemones.

   Pagarbiai ir su geriausiais sveikatos linkėjimais
   SAM informacija
   www.sam.lt

    

    

   Atnaujinta: 2015 09 03