Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas

2017 metai
 Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos 2017 m. birželio 9 d.  posėdžio protokolas Nr. NP-9

2017 metų paraiškų atitinkančių administracinės atitikties reikalavimus sąrašas pagal priemones

2017 metų paraiškų neatitinkančių administracinės atitikties reikalavimų sąrašas pagal priemones


 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m.  birželio 6 d. įsakymas Nr. V-647 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1528 „Dėl Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos sudarymo“ pakeitimo"


Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo 2017 metų konkurso paraiškų sąrašas
 

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO LĖŠOMS GAUTI PREVENCINIŲ PROJEKTŲ, SOCIALINIŲ INFORMACINIŲ KAMPANIJŲ, MOKSLO TYRIMŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo taryba skelbia prevencinių projektų, socialinės reklamos projektų, mokslo tyrimų projektų finansavimo konkursą.

Konkurso tikslas – stiprinti visuomenės sveikatą šiose prioritetinėse srityse:

 • alkoholio vartojimo prevencijos srityje;
 • bendruomenių gebėjimų stiprinimo savižudybių prevencijos srityje.

 (Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos 2017 m. kovo 7 d. posėdžio protokolo Nr. NP-4 išrašas, 2017 m. kovo 13 d. posėdžio protokolo Nr. NP-5 išrašas, 2017 m. balandžio 7 d. posėdžio protokolo Nr. NP-6 išrašas, 2017 m. balandžio 12 d. posėdžio protokolas Nr. NP-7).

 

I PRIORITETAS. ALKOHOLIO VARTOJIMO PREVENCIJA

BUS REMIAMOS ŠIOS ALKOHOLIO VARTOJIMO PREVENCIJOS VEIKLOS:

1.1.  Prevenciniai projektai (visiems projektams skiriama 27 proc. (352.989,44 Eur) 2017 metų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirtų lėšų).


Priemonė 1.1.1. Specialistų mokymai, kaip dirbti su priklausomų tėvų vaikais, numatant tokių specialistų palydėjimą, supervizijų organizavimą, siekiant tokių specialistų tinklo plėtros Lietuvoje.
Pareiškėjai:
mokslo ir studijų institucijos,  įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre (mokslo ir studijų institucijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme);
nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).


Priemonė 1.1.2. Veiksmingų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programų,  projektų, tiesiogiai skirtų vaikams, kurių tėvai priklausomi nuo alkoholio, įgyvendinimas, taikant  skirtingo amžiaus vaikų poreikius atitinkančius  metodus ir būdus bei siekiant kompleksinių tikslų (padėti vaikui bendrauti, pasidalyti savo patirtimi su kitais, sumažinti vaiko išgyvenamą chaosą šeimoje, vaiko prisiimtą atsakomybę ir kaltę dėl tėvų priklausomybės, padėti vaikui išreikšti jausmus, suteikti informacijos, kur galima kreiptis ir gauti pagalbą, suteikti žinių apie priklausomybę nuo alkoholio, jo poveikį ir vartojimo pasekmes ir pan.).
Pareiškėjai:
nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).


Priemonė 1.1.3. Vaisiaus alkoholinio spektro sutrikimų (VASS) prevencija: diagnostikos ir vaikų vertinimo metodikų adaptavimas Lietuvai ir pristatymas medikams, psichologams, socialiniams darbuotojams.
Pareiškėjai:
mokslo ir studijų institucijos,  įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre (mokslo ir studijų institucijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme).


Priemonė 1.1.4. Projektai, skirti vaisiaus alkoholinio spektro sutrikimų (VASS) prevencijai edukuojant jaunimą ir sudarant galimybes nemokamai dalyti nėštumo testus.
Pareiškėjai:
nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).


Priemonė 1.1.5. Priklausomybių konsultantų modelio, veikiančio užsienio šalyse, adaptavimas  savivaldybėse.
Pareiškėjai:
nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).


Priemonė 1.1.6. Vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas dešimtyje savivaldybių, pasižyminčių aukščiausiu mirtingumu susijusiu su alkoholio vartojimu (Šalčininkų r., Trakų r., Švenčionių r., Jonavos r., Ukmergės r., Visagino, Kelmės r., Vilniaus r., Anykščių r., Pasvalio r.) *.
Pareiškėjai:
nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).

* Standartizuoto mirtingumo dėl alkoholio sąlygotų priežasčių (F10, G31.2, G62.1, I42.6, K70, K86.0, X45, X65, Y15) 100 000 gyventojų  2013-2015 m. rodiklių vidurkis. Įtrauktos daugiau nei 20 000 gyventojų turinčios savivaldybės.

 

1.2. Socialinė informacinė kampanija (skiriama 25 proc. (326.842,07 Eur) 2017 metų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirtų lėšų).


Priemonė 1.2.1. Alkoholio vartojimo, savižudybių, smurto prieš vaikus, smurto artimoje aplinkoje prevencijai skirtos paveikios socialinės informacinės kampanijos  sukūrimas ir įgyvendinimas.
Reikalavimai kampanijai:
Konkursas skelbiamas atsiliepiant į nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“ kvietimą kompleksiškai ir nuosekliai skatinti visuomenę spręsti priklausomybių, savižudybių ir smurto artimoje aplinkoje problemas. Kviečiama teikti pasiūlymus nuosekliai komunikacinei kampanijai, kurios tikslas - keisti visuomenės (piliečių) nuostatas, susijusias su alkoholio vartojimu, savižudybėmis,  smurtu prieš vaikus, smurtu artimoje aplinkoje. Prevencinės kampanijos turi formuoti neigiamą visuomenės požiūrį į šiuos reiškinius, supratimą, kad šių reiškinių išgujimas iš šalies visuomenės yra kiekvieno atsakomybė ir pareiga.
Kampanijos sukurti produktai turi visoms tikslinėms grupėms siųsti aiškią žinią, kad kiekvienas iš mūsų turime jaustis atsakingi už savo artimųjų ir kitų aplinkos žmonių ateitį ir sveikatą, kiekvienas iš mūsų turi sugebėti suprasti, kas vyksta, ir imtis aktyvių prevencinių veiksmų. Žinutės neturi būti dėstomos tiesiogiai, jos turi būti perduodamos naudojant įvairias meninės išraiškos priemones.
Kampanijos akcentai:
– turi būti išryškinama pagrindinė problema: kai problemas bandoma neigti arba nesureikšminti, jos tampa norma;
– turi būti aiški priešprieša tarp to, kas visuomenėje vis dar neteisingai suvokiama kaip „normalu“, ir kas jau pripažįstama problema visose nurodytose probleminėse srityse;
– turi būti formuojamas supratimas, kad būtina veikti ir nurodoma ką daryti:
                     1) reaguoti;
                     2) ieškoti informacijos, kai nori padėti;
                     3) kreiptis pagalbos;
                     4) sulaukti pagalbos ir pan.
Kampanija privalo apimti visas aukščiau nurodytas prevencijos sritis.
Privalomi kampanijos sukurtų produktų viešinimo kanalai: nacionalinė televizija, nacionalinis radijas, naujienų portalai, socialiniai tinklai, išorinės reklamos stendai.
Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis bus finansuojama tik viena geriausiai įvertinta socialinė informacinė kampanija.
Pareiškėjai:
juridiniai asmenys, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas (valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme).

      

1.3. Moksliniai tyrimai (visiems moksliniams tyrimams skiriama 5 proc. (65.368,40 Eur) 2017 metų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirtų lėšų).


Priemonė 1.3.1. Alkoholio vartojimo sąlygojamos žalos Lietuvoje skaičiavimo metodikos parengimas ir žalos įvertinimas 2015 ir 2016 m., apimantis:
– alkoholio vartojimo poveikio sveikatai vertinimą (alkoholio sąlygojamo sergamumo, ligotumo, mirtingumo vertinimas);
– alkoholio vartojimo sąlygojamo darbingumo sumažėjimo vertinimą;
– su alkoholio vartojimu siejamų teisėtvarkos pažeidimų vertinimą;
– alkoholio vartojimo sąlygojamos ekonominės žalos vertinimą.
(Priemonei skiriama 2,5 proc. (32.684,20 Eur) 2017 metų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirtų lėšų).
Pareiškėjai:
mokslo ir studijų institucijos,  įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre (mokslo ir studijų institucijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme).


Priemonė 1.3.2.  Vaisiaus alkoholinio spektro sindromo paplitimo Lietuvoje tyrimas.
(Priemonei skiriama 2,5 proc. (32.684,20 Eur) 2017 metų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirtų lėšų).
Pareiškėjai:
mokslo ir studijų institucijos,  įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre (mokslo ir studijų institucijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme).

      

II PRIORITETAS.  BENDRUOMENIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS SRITYJE

BUS REMIAMOS ŠIOS BENDRUOMENIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMO SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS SRITYJE VEIKLOS:

2.1. Prevenciniai projektai (visiems projektams skiriama 33 proc. (431.431,54 Eur) 2017 metų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirtų lėšų).

      
Priemonė 2.1.1.
Bendruomenių gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityje, savivaldybėse, kuriose mirtingumo dėl savižudybių rodiklis  100 tūkst. gyventojų yra 50 atvejų ir daugiau (Ignalinos r., Joniškio r., Kaišiadorių r., Kalvarijų sav., Kelmės r., Kupiškio r., Lazdijų r., Molėtų r., Pakruojo r., Rietavo sav., Rokiškio r., Šakių r., Šilalės r., Varėnos r., Zarasų r. savivaldybės) **:
1) sveikatos priežiūros specialistų, socialinių darbuotojų, mokytojų, specialiųjų tarnybų pareigūnų, dvasininkų ir kitų tikslinių specialistų grupių mokymai atpažinti savižudybės riziką ir tinkamai į ją reaguoti;
2) mokslo įrodymais grįsto psichosocialinio vertinimo ir atvejo vadybos modelio diegimas sveikatos priežiūros įstaigose (CAMS ar panašus metodas);
3) proaktyvios pagalbos užtikrinimas po mėginimo nusižudyti, save žaloti, taikant mokslo įrodymais grįstą praktiką pirmines ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose (pvz. ASSIP, DBT ir kiti panašūs metodai).
Pareiškėjai:
mokslo ir studijų institucijos,  įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre (mokslo ir studijų institucijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme);
biudžetinės įstaigos;
VšĮ;
nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).

** – savižudybių skaičiaus (X60-X84) 100000 gyventojų 2011-2015 metų rodiklio vidurkis.

 

Projektų paraiškų priėmimo vieta:
Projektų paraiškos dėl dalyvavimo konkurse Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšoms gauti priimamos Sveikatos apsaugos ministerijoje (Vilniaus g. 33, Vilnius), 221 kabinete.

Projektų paraiškų priėmimo terminas ir laikas:
Projektų paraiškų pateikimo pradžia: 2017 m. balandžio 14 d.
Projektų paraiškų pateikimo  pabaiga: 2017 m. gegužės 15 d.
Projektų paraiškos priimamos darbo dienomis  nuo 8.00 val. iki 16.00 val. (penktadienį nuo 8.00 iki 14.45 val.)
Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

Projektų, finansuojamų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, konkursų organizavimo ir šių projektų finansavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašas (nauja redakcija):

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Valstybinio visuomenės sveikatos fondo tarybos 2017 m. balandžio 12 d. posėdžio protokolas Nr. NP-7).

Papildomos informacijos teikimas:
tel. 266 1431; 266 1436; 266 1453; 219 3308; 219 3323
el. paštas fondas@sam.lt
Išsamesnę informaciją galima rasti Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje  sam.lrv.lt

 

 


Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo 2016 m. ataskaita

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. V-235  „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1528 „Dėl Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos sudarymo“ pakeitimo"

 

Kiti dokumentai

Lietuvos Respublikos Seimas, ,,Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 papildymo 38-1 straipsniu įstatymas", 2015 m. balandžio 21 d., Nr. XII-1629

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 18 d. nutarimas Nr. 1197 ,,Dėl Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo nuostatų ir Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo sudėties patvirtinimo"


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. sausio 18 d. Nr. V-50 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymo  Nr. V-1528 „Dėl Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos sudarymo“ pakeitimo"

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministro 2016 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. V-665 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymo  Nr. V-1528 „Dėl Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos sudarymo“ pakeitimo"

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr.V-497) „Dėl 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1528 „Dėl Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos sudarymo“ pakeitimo“ (paskelbta 2016 05 09)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1528 „Dėl Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos sudarymo“


Daugiau informacijos:

Rinalda Akelytė
Sveikatos apsaugos ministerija
Ryšių su visuomene skyrius
Tel. (8 5) 266 1431, rinalda.akelyte@sam.lt

 

Archyvas

2016 metų  Valstybiniam visuomenės sveikatos stiprinimo fondui pateiktų projektų, kuriems įgyvendinti skirtos fondo lėšos, aprašai:

 

 1. Asociacija „Savas miestas“. Sveikatingumo projektas „Pajudam“
 2. Baltijos ,,Gyvenimo meno” labdaros ir paramos fondas. Projektas „City Yoga“

 3. Konsultacijų ir iniciatyvų centras „Tavo laikas“. Projektas „Prisėsk prie manęs“

 4. Lietuvos asociacija „Gyvastis“. Projektas „Transplantuotų ir dializuojamųjų pacientų sveikatos stiprinimas, skatinant fizinį aktyvumą"

 5. Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga. Projektas „Gyvenk sveikai“

 6. Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“. Projektas  „Sniego gniūžtė 2017“

 7. Lietuvos Samariečių bendrijos Vilniaus skyrius. Projektas  „Alkoholis. Mada, žala ar būtinybė?“

 8. Lietuvos priklausomųjų asociacija. Projektas ,,Alkoholio vartojimo prevencija darbo vietoje"

 9. Raudonos nosys. Gydytojai klounai. Projektas „Klouno terapijos sklaida Lietuvos ligoninėse 2016 – 2017 metais“

 10. Sporto asociacija „Viksvojis“. Projektas „Sveikatingumo ir fizinio aktyvumo programa ,,Viksvelė 8“

 11. UAB „Lietuvos rytas“. Projektas „Lik su mumis"

 12. UAB „Lietuvos ryto televizija“. Projektas ,,0 laipsnių"

 13. Viešoji įstaiga Šeimos santykių institutas. Projektas „Vaikų psichikos sveikatos gerinimas: mokomės spręsti sunkumus kartu"

 14. VšĮ „Actio Catholica Patria“ savarankiškumo ugdymo centras  „Kitaip“.  Projektas „Valstybės globoje augusių jaunuolių savarankiškumo įgūdžių ugdymas įgalinant gyventi blaiviau“

 15. VšĮ „Blaivios pramogos“. Projektas ,,Alkoholio vartojimo prevencija renginių ir kitų priemonių pagalba"

 16. VšĮ Paramos vaikams centras. Projektas „Gydanti ir auganti draugystės galia“

 17.  VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“. Projektas „Paguodos skrynelės: priemonė vaikų iš socialinės rizikos šeimų emocinei savireguliacijai stiprinti

 18. VšĮ Psichologinės sveikatos centras. Projektas  „Vaikų psichologinės sveikatos stiprinimas ugdant jų ir jų tėvų emocines socialines kompetencijas“

 19. VšĮ Vilniaus socialinis klubas. Projektas  „Pasiekti nepasiekiamus“

 20. Viešoji įstaiga „Darnaus vystymo projektai“ . Projektas „ Sveikas gyvenimas – blaivus gyvenimas“

 21. UAB „Publicum”. Projektas „Kartu mes esame”

 22. VšĮ Anykščių jaunimo verslumo centras. Projektas „Vietos bendruomenės – sveikos gyvensenos propaguotojos"

 23. Aukšelkės kaimo bendruomenė „Aukštarūžė“. Projektas „Pasirinkimas mūsų rankose“

 24. Vilniaus specialiosios olimpiados plaukimo klubas. Projektas  „Sveikatos stiprinimas per mokymą plaukti“

 25. UAB „Ūkininko patarėjas“. Projektas „Renkuosi gyventi blaiviai“ 

 26. UAB „15 min“. Projektas  „Netapk alkoholio vergu“

 27. VšĮ Lions quest Lietuva. Projektas „Alkoholio vartojimo prevencija mokyklinio amžiaus vaikams“

 28. VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras. Projektas „Alkoholio vartojimo prevencijos stiprinimas rizikos grupei priklausantiems vaikams ir jaunuoliams: esu atsakingas už savo sveikatą!“

 29. Kėdainių trečiojo amžiaus universitetas. Projektas  „Fizinio aktyvumo galimybių įvairovės didinimas 50+“

 30. Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra. Projektas „Saugus uostas“

 31. Viešoji įstaiga „Vaikų linija“. „Patyčių prevencijos programos „Friends“ (Švedija) adaptavimas Lietuvoje“

 32. Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želemenėliai“. Projektas „Žaidžiam, šokame, bėgiojam – kartu su šeima sportuojam“

 33. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga. Projektas „Žmonių su negalia fizinio aktyvumo skatinimo programa“

 34. Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinis padalinys. Projektas „Judrieji lietuvių liaudies žaidimai vaikų ir jaunimo fiziniams aktyvumui skatinti“

 35. Kūno kultūros mokytojų asociacija „Klaipėdos sportas“. Projektas „Aktyvumo versmė“

 36. Labdaros ir paramos fondas „Agapao“


Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo 2016 metų protokolai

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšoms gauti projektų konkurso gautų paraiškų sąrašas (atnaujinta 2016 07 01)

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos 2016 m. liepos 4 d. posėdžio protokoliniu sprendimu patvirtintas „Projektų neatitinkančių administracinės atitikties vertinimo reikalavimų“ sąrašas (paskelbta 2016 07 08)

Rezervinis projektų sąrašas

Nefinansuotinų projektų sąrašas

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo 2016 metų lėšų skyrimo

„Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos sprendimas dėl Fondo lėšų skyrimo projektams ir skiriamų lėšų dydžio, vadovaujantis Projektų, finansuojamų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, konkursų organizavimo ir šių projektų finansavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto  Valstybinio  visuomenės  sveikatos  stiprinimo  fondo  tarybos  2016 m. gegužės 12 d. pasėdžio protokolu Nr. NP-9, (toliau – Aprašas)  66 punktu, perduodamas Sveikatos apsaugos ministerijai Sveikatos apsaugos ministro įsakymo projekto dėl Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo 2016 metų lėšų skyrimo (toliau – Įsakymo projektas) parengimui. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui pasirašius Įsakymo projektą, jis bus paskelbtas.“


Archyvas: KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO LĖŠOMS GAUTI
PREVENCINIŲ PROJEKTŲ, SOCIALINIŲ INFORMACINIŲ KAMPANIJŲ, MOKSLO TYRIMŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo taryba skelbia prevencinių projektų, socialinės reklamos projektų, mokslo tyrimų projektų finansavimo konkursą ir kviečia dalyvauti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas nevyriausybines organizacijas, juridinius asmenis, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, bei mokslo ir studijų institucijas teikti paraiškas Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšoms gauti.

Konkurso tikslas – stiprinti visuomenės sveikatą šiose prioritetinėse srityse:

 • alkoholio vartojimo prevencijos srityje;
 • visuomenės psichikos sveikatos ir savižudybių prevencijos srityje;
 • sveikos gyvensenos ir jos kultūros formavimo srityje.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos 2016 metų sausio 29 d. posėdžio protokolo Nr. NP-3 išrašas (spausti šią nuorodą)

1. ALKOHOLIO VARTOJIMO PREVENCIJOS SRITYJE BUS REMIAMOS ŠIOS VEIKLOS:

1.1. Prevenciniai projektai, skirti:

 • alkoholio vartojimo prevencijai tarp vaikų ir jaunimo, įtraukiant jų tėvus (teisėtus vaiko atstovus pagal įstatymą), ugdymo įstaigas ir kitus bendruomenės narius;
 • projektai tarp rizikos grupių (prioritetą teikiant socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams, alkoholio vartojimo prevencijai nėštumo metu bei bendruomeninių paslaugų teikimui);
 • alkoholio vartojimo prevencijai laisvalaikio praleidimo vietose ir masinių renginių metu;
 • alkoholio vartojimo prevencijai darbo vietose.

Galimi pareiškėjai – nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoką suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme);

1.2. Socialinės informacinės kampanijos, skirtos:

 •  alkoholio daromos žalos prevencijai, formuojant sveikos gyvensenos ir laisvalaikio be alkoholio skatinimą, visuomenės atsakingumą.

Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas  (valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme);

1.3. Moksliniai tyrimai, skirti:

 •  vaikų ir jaunimo alkoholio vartojimo prevencijos priemonių kokybės, veiksmingumo ir ekonominio atsiperkamumo vertinimui.

Galimi pareiškėjai – mokslo ir studijų institucijos, įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre  (mokslo ir studijų institucijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme).

 

2. VISUOMENĖS PSICHIKOS SVEIKATOS IR SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS SRITYJE BUS REMIAMOS ŠIOS VEIKLOS:

2.1. Prevenciniai projektai, skirti:

 • vaikų psichikos sveikatos gerinimui ir savižudybių prevencijai.

Galimi pareiškėjai – nevyriausybinės organizacijos.

2.2. Moksliniai tyrimai, skirti:

 •  pagalbos kenčiančiam ar bandžiusiam nusižudyti asmeniui prieinamumo ir veiksmingumo vertinti.

Galimi pareiškėjai – mokslo ir studijų institucijos, įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre.

2.3. Socialinė reklama, skirta:

 •   savižudybių prevencijai.

Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas.

3. SVEIKOS GYVENSENOS IR JOS KULTŪROS FORMAVIMO SRITYJE BUS REMIAMOS ŠIOS VEIKLOS:

3.1. Prevenciniai projektai, skirti:

 •   sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo skatinimui.

Galimi pareiškėjai – nevyriausybinės organizacijos.

Projektų paraiškų priėmimo vieta:

Projektų paraiškos dėl dalyvavimo konkurse Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšoms gauti priimamos:
Sveikatos apsaugos ministerijoje (Vilniaus g. 33, Vilnius), 221 kabinete.

Projektų paraiškų priėmimo terminas ir laikas:

Projektų paraiškų pateikimo pradžia: 2016 m. gegužės 16 d.

Projektų paraiškų pateikimo  pabaiga: 2016 m. birželio 16 d.

Projektų paraiškos priimamos darbo dienomis  nuo 9.00 val. iki 15.00 val.

              Projektų, finansuojamų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, konkursų organizavimo ir šių projektų finansavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašas (spausti šią nuorodą)
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Valstybinio visuomenės sveikatos fondo tarybos 2016 m. gegužės 12 d. posėdžio protokolo Nr. NP- 9 išrašas).

                Bendra konkursui numatoma skirti Fondo lėšų suma: 1 272 100 eurų

                Procentinis lėšų paskirstymas tarp veiklų (prevenciniams projektams, socialinės reklamos projektams, mokslinių tyrimų projektams):

 • Prevenciniams projektams  skiriama 65 procentai visų Fondo lėšų, skirtų einamųjų metų projektams įgyvendinti;
 • Socialinės reklamos projektams skiriama 30 procentų visų Fondo lėšų, skirtų einamųjų metų projektams įgyvendinti;
 • Mokslinių tyrimų projektams skiriama  5 procentai visų Fondo lėšų, skirtų einamųjų metų projektams įgyvendinti.

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Valstybinio visuomenės sveikatos fondo tarybos 2016 m. balandžio 4 d. posėdžio protokolo Nr. NP-7 išrašas);


Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos patvirtintos sritys ir prioritetai 2016 metams

2016 m. balandžio 4 d. Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos posėdžio protokolo Nr. NP-7 išrašas ,,dėl lėšų paskirstymo Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo finansuojamoms veikloms

Papildomos informacijos teikimas:

tel. (8 5) 260 4716,  (8 5) 266 1431, (8 5) 205 5298

el. paštas fondas@sam.lt

Išsamesnę informaciją galima rasti Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje:
http://sam.lrv.lt/lt/darbo-grupes/valstybinis-visuomenes-sveikatos-stiprinimo-fondas/tab.dokumentaiDaugiau informacijos:

Rinalda Akelytė
Sveikatos apsaugos ministerija
Ryšių su visuomene skyrius
Tel. (8 5) 266 1431, rinalda.akelyte@sam.lt