Triukšmo prevencijos taryba

Mums svarbi jūsų nuomonė.

Čia galite pateikti pasiūlymus dėl darbo grupių/ komisijų veiklos gerinimo.

Teikti pasiūlymą

Triukšmo prevencijos taryba yra kolegiali visuomeniniais pagrindais veikianti patariamoji institucija, nagrinėjanti triukšmo prevencijos plėtros klausimus ir teikianti pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms, įgyvendinančioms valstybės politiką triukšmo prevencijos srityje.

Triukšmo prevencijos tarybos veiklos teisinius pagrindus nustato Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 321 „Dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo įgyvendinimo“ 2.1.2 papunkčio nuostatas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įgaliotas patvirtinti Triukšmo prevencijos tarybos sudėtį ir nuostatus. Triukšmo prevencijos tarybos sudėtis ir nuostatai patvirti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. V-23 „Dėl Triukšmo prevencijos tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“.

Triukšmo prevencijos tarybos pirmininkas – sveikatos apsaugos viceministras. Į Triukšmo prevencijos tarybos sudėtį įeina Sveikatos apsaugos ministerijos, Aplinkos ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų atstovai, mokslo ir mokymo įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Europos Komisijos finansuotas projektas „Taršos mažinimo galimybių tinklas“ (angl. Pollution Reduction Options NETwork, ProNET), kurio tikslas – surinkti patalpų oro kokybės ir transporto, aplinkos ir sveikatos sričių gerosios praktikos, kuria siekiama sumažinti neigiamą aplinkos poveikį visuomenės sveikatai, pavyzdžius, Triukšmo prevencijos tarybą parinko kaip pavyzdinį transporto, aplinkos ir sveikatos srities politinį/administracinį įrankį (žr. duomenų lapą), kuris tinkamas pritaikyti kitose Europos Sąjungos valstybėse.

Pagrindiniai Triukšmo prevencijos tarybos uždaviniai yra:

  • Rengti ir kasmet teikiti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pranešimus apie gyventojų apsaugos nuo triukšmo būklę.
  • Išklausyti kompetentingų valstybės ir savivaldybių institucijų pranešimus apie triukšmo valdymo priemonių įgyvendinimą.
  • Pritarti strateginių triukšmo žemėlapių projektams.
  • Valstybės politiką triukšmo prevencijos srityje įgyvendinančioms valstybės ir savivaldybių institucijoms teikti pasiūlymus dėl triukšmo valdymo problemų sprendimo.
  • Svarstyti pirminę ir suvestinę triukšmo valdymo informaciją ir nagrinėti tarptautinės ir Lietuvos Respublikos triukšmo prevencijos politikos analizės duomenis.
  • Svarstyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamų triukšmo normų, normatyvų bei triukšmo poveikio visuomenės sveikatai vertinimo norminių dokumentų projektus.
  • Teikti visuomenei informaciją apie Triukšmo prevencijos tarybos vykdomą veiklą.

 

Daugiau informacijos:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Visuomenės sveikatos departamentas
Sveikatos saugos skyrius
Valdas Uscila
Tel. +370 5 205 5292, el. p. valdas.uscila@sam.lt