Triukšmo prevencijos taryba

Mums svarbi jūsų nuomonė.

Čia galite pateikti pasiūlymus dėl darbo grupių/ komisijų veiklos gerinimo.

Teikti pasiūlymą

Triukšmo prevencijos taryba yra kolegiali patariamoji institucija, atskaitinga Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Triukšmo prevencijos taryba dalyvauja įgyvendinant valstybinį triukšmo valdymą, nagrinėja triukšmo prevencijos plėtros klausimus ir teikia pasiūlymus valstybės politiką triukšmo prevencijos srityje įgyvendinančioms valstybės institucijoms.

Triukšmo prevencijos tarybos teisinius pagrindus reglamentuoja Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas, šios tarybos sudėtis ir nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 10 d. nutarimu.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1209 „Dėl Triukšmo prevencijos tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ nuostatas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras tvirtina personalinę Triukšmo prevencijos tarybos sudėtį.

Triukšmo prevencijos tarybos pirmininkas – sveikatos apsaugos viceministras. Į Triukšmo prevencijos tarybos sudėtį įeina Sveikatos apsaugos ministerijos, Aplinkos ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų atstovai, mokslo ir mokymo įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Europos Komisijos finansuotas projektas „Taršos mažinimo galimybių tinklas“ (angl. Pollution Reduction Options NETwork, ProNET), kurio tikslas – surinkti patalpų oro kokybės ir transporto, aplinkos ir sveikatos sričių gerosios praktikos, kuria siekiama sumažinti neigiamą aplinkos poveikį visuomenės sveikatai, pavyzdžius, Triukšmo prevencijos tarybą parinko kaip pavyzdinį transporto, aplinkos ir sveikatos srities politinį/administracinį įrankį (žr. duomenų lapą), kuris tinkamas pritaikyti kitose Europos Sąjungos valstybėse.

Pagrindiniai Triukšmo prevencijos tarybos uždaviniai yra:

  • Įvertinti Valstybinės triukšmo prevencijos veiksmų programos projektą ir strateginių triukšmo žemėlapių projektus.
  • Analizuoti ir derinti triukšmo normas, normatyvus.
  • Įvertinti, kaip įgyvendinamos Valstybinė triukšmo strateginio kartografavimo programa bei Valstybinė triukšmo prevencijos veiksmų programa.
  • Teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei vertinimo išvadas.
  • Išklausyti kompetentingų valstybės ir savivaldybių institucijų pranešimus apie triukšmo valdymo priemonių įgyvendinimą.

 

Daugiau informacijos:

Sveikatos apsaugos ministerija
Visuomenės sveikatos priežiūros departamentas
Rizikos sveikatai valdymo skyrius
Valdas Uscila
Tel. (8 5) 205 5292, valdas.uscila@sam.lt