Ministerijos kolegija

Mums svarbi jūsų nuomonė.

Čia galite pateikti pasiūlymus dėl darbo grupių/ komisijų veiklos gerinimo.

Teikti pasiūlymą

Kolegija yra Sveikatos apsaugos ministerijos patariamoji institucija, kuri sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41-1131) 32 straipsniu.

Kolegiją sudaro sveikatos apsaugos ministras, viceministrai, ministerijos kancleris bei kiti ministerijos ir kitų institucijų atstovai.

Kolegijos narių skaičių nustato ir Kolegijos personalinę sudėtį bei Reglamentą tvirtina ministras.

Į Kolegijos posėdžius gali būti kviečiami visuomeniniai ministro patarėjai, taip pat kitų institucijų atstovai tik šiems sutikus.

Kolegija svarsto:

  • valstybės politikos formavimo sveikatinimo veiklos srityje klausimus;
  • strateginius ministerijos veiklos klausimus;
  • įstaigų prie ministerijos ir kitų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų metines veiklos ataskaitas;
  • sveikatos programų projektus;
  • ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus;
  • ministerijos vadovybės, ministerijos struktūrinių padalinių ir jai pavaldžių įstaigų vadovų ataskaitas, ministerijos darbo organizavimo, veiklos planų įgyvendinimo eigą ir perspektyvas;
  • ministro teikimu kitus svarbius su sveikatinimo veikla susijusius klausimus.
  • Kolegijos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu posėdžiuose.

Daugiau informacijos:

Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius