Valstybės tarnautojų veiklos uždaviniai

 • Užtikrinti Valstybės kontrolės audito 2017 m. balandžio 20 d. ataskaitoje Nr. VA-2017-P-10-2-8 „Viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms perduoto valstybės turto valdymas“ nurodytų rekomendacijų, numatytų 2017 m., įgyvendinimą.
 • Užtikrinti Sveikatos apsaugos ministerijai patikėjimo teise perduoto valstybės turto valdymo efektyvumo didinimo veiksmų plano (strategijos) parengimą.
 • Užtikrinti Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojams skirto poilsio kambario ir virtuvėlės įrengimą.
 • Užtikrinti konfidencialios informacijos nustatymo, jos naudojimo ir konfidencialumo laikymosi Sveikatos apsaugos ministerijoje tvarkos parengimą.
 • Atlikti Sveikatos apsaugos ministerijos veiklos efektyvumo analizę ir pateikti pasiūlymus veiklos efektyvumui didinti ir išlaidoms mažinti.
 • Savalaikiai organizuoti ir koordinuoti Asmens sveikatos priežiūros departamento rengiamų teisės aktų projektų, susijusių su pirmine (šeimos medicinos, siuntimai į NDNT klausimai, greitosios medicinos pagalbos ir kt.), antrine ir tretine asmens sveikatos priežiūra (neurochirurgija, transplantacija, onkologija ir kt.), motinos ir vaiko sveikatos priežiūra, slauga ir kt. klausimais.
 • Savalaikiai organizuoti ir koordinuoti Asmens sveikatos priežiūros departamentui pavestų fizinių ir juridinių asmenų prašymų (skundų) nagrinėjimą.
 • Koordinuoti Asmens sveikatos priežiūros departamento tinkamą darbuotojų atstovavimą ES ir kitų darbo grupių, komisijų veikloje.
 • Koordinuoti programos „Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas“ 2017 m. veiklos plano įgyvendinimą.
 • Organizuoti teisės akto, reglamentuojančio kardiologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų, projekto rengimą.
 • Organizuoti ir kontroliuoti rengimą teisės aktų projektų, sudarančių prielaidas tobulinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.
 • Dalyvauti Stebėtojų tarybų posėdžiuose, vertinant Vilniaus Gimdymo namų ir Alytaus tuberkuliozės ligoninės veiklos ataskaitas.
 • Koordinuoti ir kontroliuoti trijų medicinos normų projektų rengimą.
 • Pagal kompetenciją atstovauti ES darbo grupėse.
 • Organizuoti tinkamą dokumentų registravimą, asmenų priėmimą bei konsultavimą, asmenų prašymų, skundų, pranešimų registraciją bei atsakymų išsiuntimą. Reikiamų teisės aktų parengimą.
 • Rengti siūlymus dėl dokumentų valdymo tobulinimo bei organizuoti dokumentų išsiuntimą per E. siuntų pristatymo sistemą.
 • Organizuoti tinkamai paruoštų laikinojo saugojimo dokumentų perdavimą ir priėmimą iš SAM administracijos padalinių į Vilniaus g. 16 esantį archyvą ir nuolatinio saugojimo dokumentų priėmimą į Sveikatos apsaugos ministerijos saugyklą.
 • Organizuoti laikino saugojimo dokumentų naikinimą iki IV ketv. pabaigos.
 • Parengti ir pateikti derinti Ministerijos struktūriniams padaliniams Vaistų politikos gaires, numatant esminius tikslus bei uždavinius, orientuotus į racionalų vaistų vartojimą, kainodaros ir kompensavimo sistemos tobulinimą ir jas įgyvendinti.
 • Parengti ir pateikti derinti Ministerijos struktūriniams padaliniams LR sveikatos apsaugos ministro 2002-04-05 įsakymo Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą.
 • Parengti ir pateikti derinti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai LR sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1053 „Dėl farmacinės veiklos licencijų paraiškų formų patvirtinimo“ pakeitimo projektą.
 • Parengti ir pateikti derinti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai Farmacinės rūpybos paslaugos specialiųjų reikalavimų aprašo projektą.
 • Parengti pateikti derinti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai LR farmacijos įstatymo Nr. X-709 pakeitimo įstatymą, kuriuo numatoma galimybė farmacijos specialistams LR reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais laikinai verstis farmacijos praktika ar atlikti vienkartinę farmacijos specialisto paslaugą LR atitinkamai neturint vaistininko praktikos licencijos ar neįrašytam į vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą.
 • Parengti ir pateikti derinti Ministerijos struktūriniams padaliniams 2017 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno projektą.
 • Per einamuosius metus organizuoti ir kontroliuoti, kad 2016 m. ministerijos finansinių ataskaitų rinkinys būtų teisingai parengtas ir pateiktas Finansų ministerijos administruojamoje viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS).
 • Per einamuosius metus kontroliuoti, kad visi viešojo sektoriaus subjektai (50 įstaigų), kurie yra ministerijos pavaldume, pateiktų 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinius į VSAKIS sistemą konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniams parengti.
 • Kontroliuoti, kad visi buhalteriniai duomenys už 2017 m. būtų suvesti laiku ir teisingai į Finansų valdymo ir apskaitos sistemą FVAS.
 • Parengti viešojo sektoriaus subjektų (41 įstaigos) konsoliduotą finansinių ataskaitų rinkinį VSAKIS sistemoje už 2016 m.
 • Organizuoti papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros plėtros komiteto narių sudėties ir nuostatų projekto parengimą.
 • Organizuoti papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros visuomeninių konsultantų sąrašo, jų veiklos nuostatų ir darbo reglamento projekto parengimą.
 • Parengti pavyzdinį papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo projektą, pagal kurį turėtų būti parengta virš 10 papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašų.
 • Parengti papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros stebėsenos metmenų projektą.
 • Organizuoti papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo projekto parengimą.
 • Parengti papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų neformalaus švietimo programų rengimo, derinimo tvarkos aprašo projekto parengimą.
 • Per einamuosius metus užtikrinti tinkamą konkursų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų vadovų pareigoms užimti organizavimą.
 • Per einamuosius metus užtikrinti tinkamą konkursų viešo administravimo institucijų vadovų pareigoms užimti organizavimą.
 • Per einamuosius metus tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4723(2) nuostatas.
 • Per einamuosius metus tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos darbo kodekso, kuris įsigalios 2017 m. liepos 1 d., nuostatas.
 • Tinkamai atlikti kokybės vadybos sistemos vidaus auditus.
 • Užtikrinti informacijos apie SAM ir pavaldžių įstaigų veiklą sklaidą viešų renginių metu.
 • Užtikrinti informacijos apie SAM veiklą sklaidą ministerijos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, žiniasklaidos priemonėse.
 • Užtikrinti dalyvavimą Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos veikloje.
 • Organizuoti Lietuvos medicinos darbuotojų pagerbimo renginį.
 • Per einamųjų metų I ketv. parengti ir pateikti Ministro Pirmininko tarnybai 2016 SAM veiklos plano ataskaitą.
 • Koordinuoti konsoliduoto Sveikatos apsaugos ministerijos 2018-2020 m. strateginio veiklos plano projekto rengimą.
 • Koordinuoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto projekto rengimą ir teikimą Finansų ministerijai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei per einamųjų metų II-IV ketvirčius.
 • Koordinuoti IV restruktūrizavimo etapo grupės veiklą.
 • Integruoti sveikatos priežiūros technologijų vertinimo rezultatus į sveikatos priežiūros paslaugų kompensavimo mechanizmus užtikrinant sprendimų priėmimo procedūrų ir argumentacijos skaidrumą.
 • Užtikrinti ISO kokybės vadybos standarto funkcionavimą, užtikrinant veiklos rodiklių surinkimą ir matavimą maksimaliai išnaudojant ministerijos turimus IT įrankius.
 • Vykdyti specialistų pritraukimo į regionines sveikatos priežiūros įstaigas priemones užtikrinant tolygų sveikatos priežiūros specialistų pasiskirstymą.
 • Organizuoti rezidentūros modelio pakeitimą pereinant prie pakopinių kompetencijų.
 • Plėsti elektroninės sveikatos naudotojų skaičių ir naudojimo apimtis.
 • Siekiant užtikrinti tarptautinius standartus atitinkančių aukšto lygio paslaugų teikimą, skatinti kompetencijos centrų, dalyvaujančių Europos referencijos centrų tinkluose, veiklą.
 • Koordinuoti Sveikatos apsaugos ministerijos ir pavaldžių įstaigų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-2020 metų programos įgyvendinimo plano rengimą ir įgyvendinimo stebėseną.
 • Koordinuoti 2017 m. Nacionalinės reformų darbotvarkės sveikatos dalies rengimą ir įgyvendinimą.
 • Koordinuoti Sveikatos apsaugos ministerijos 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Pokyčių dalies įgyvendinimą ir 2018-2020 metų strateginio veiklos plano Pokyčių dalies rengimą.
 • Atstovauti Sveikatos apsaugos ministeriją Europos Sąjungos Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinėje komisijoje.
 • Pirmininkauti Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisijos darbui.
 • Planuoti, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti skyriaus veiklą įgyvendinat skyriui pavestas funkcijas.
 • Vykdyti PSO nacionalinio kontaktinio asmens funkcijas.
 • Koordinuoti dalyvavimą Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje veikloje.
 • Pagal kompetenciją koordinuoti dalyvavimą EBPO veikloje.
 • Koordinuoti SAM atstovų dalyvavimą Lietuvos Respublikai prioritetinių 2017 metais tarptautinių organizacijų komitetų, komisijų, sesijų, konferencijų, darbo grupių veikloje. 
 • Organizuoti ir koordinuoti Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos įgyvendinimą.
 • Organizuoti ir koordinuoti Norvegijos finansinės paramos programos „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ planavimą ir įgyvendinimą.
 • Organizuoti ir koordinuoti Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo ir Norvegijos finansinio mechanizmo programų viešinimą.
 • Dalyvauti 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų komisijos darbe, svarstant pasirengimo 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimui, derybų dėl Susitarimo memorandumų proceso organizavimo klausimus bei strategines investavimo kryptis, organizuoti ir koordinuoti 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansuojamos programos planavimą, reikalingų dokumentų parengimą.
 • Dalyvauti pagal kompetenciją įgyvendinant Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2016-12-13 nutarimu Nr. XIII-82, priemones.
 • Dalyvauti ir užtikrinti kvalifikuotą Teisės departamento valstybės tarnautojų dalyvavimą Vyriausybės pasitarimuose ir posėdžiuose, taip pat darbo grupių, komisijų veikloje, vadovybės pavedimu dalyvauti institucijų organizuojamuose pasitarimuose vertinant Teisės departamento pateiktas pastabas bei sprendžiant teisines problemas, taip pat organizuoti tokius pasitarimus.
 • Organizuoti ir kontroliuoti departamento darbą taip, kad pagal kompetenciją kvalifikuotai ir laiku būtų teikiamos teisinės konsultacijos ir kitos išvados teisėkūros, atstovavimo ir teisės aktų taikymo klausimais sveikatos apsaugos ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui ir kitiems ministerijos darbuotojams.
 • Atstovauti ir užtikrinti kitų departamento darbuotojų tinkamo atstovavimo Sveikatos apsaugos ministerijai organizavimą ir atstovavimo koordinavimą Sveikatos apsaugos ministerijos interesams teismuose, kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse, nepraleidžiant procesinių terminų rengti ieškinius (skundus) ir atsiliepimus į ieškinius (skundus), kitus procesinius dokumentus.
 • Organizuoti ir kontroliuoti departamento darbą taip, kad pagal kompetenciją kvalifikuotai ir laiku būtų įvertinti Sveikatos apsaugos ministerijos padalinių, ministerijos pavaldžių įstaigų bei kitų institucijų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektai (įskaitant ir atitikimą LR Konstitucijai).
 • Atlikti visu reikalingus veiksmus pagal kompetenciją, kad 2017 m. skyriuje sėkmingai būtų naudojama „Valstybės turto informacinė paieškos sistema“ (VTIPS).
 • Atlikti visus veiksmus pagal kompetenciją, kad 2017 m. būtų pasirašyta Santariškių medicinos miestelio „Automobilių parkavimo infrastruktūros sukūrimo viešoji koncesijos" sutartis.
 • Atlikti visus veiksmus pagal kompetenciją, kad 2017 m. prasidėtų Infekcinės ligoninės Santariškių g. 14, Vilniuje rekonstrukcijos darbai.
 • Parengti ir pateikti derinti Sveikatos apsaugos ministrui Vidaus audito skyriaus 2017 m. veiklos planą.
 • Pagal suderintą su Sveikatos apsaugos ministru Vidaus audito skyriaus 2017 m. veiklos planą organizuoti Sveikatos apsaugos ministerijos, jos pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą.
 • Užtikrinti vidaus audito pažangos stebėjimą.
 • Vykdyti vidaus audito ataskaitų, ataskaitų projektų ir darbo dokumentų kokybės kontrolę.
 • Didinti Lietuvos gyventojų sveikatos raštingumą ir informuotumą apie sveikatos stiprinimo veiksnius, didinant moksliškai pagrįstos informacijos sveikatos tema prieinamumą.
 • Diegti integruotas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas psichikos sveikatos gerinimo, priklausomybių prevencijos, sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimo srityje.
 • Skatinti sveiką mitybą, racionalų produktų pasirinkimą ir pasiūlą, parengiant teisės aktus sveikatos palankių maisto produktų vartojimui bei įgyvendinti sveikos mitybos skatinimo priemones.
 • Mažinti psichoaktyvių medžiagų vartojimą, parengiant teisės aktus, diegiant naujas paslaugas, įgyvendinant psichoaktyvių medžiagų prevencines priemones.
 • Dalyvauti, užtikrinant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo mažinimą bei psichikos sveikatos gerinimą, rengiant teisės aktus bei teikiant pasiūlymus.
 • Dalyvauti, užtikrinant integruotų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą priklausomybių prevencijos sveikatos srityje.
 • Užtikrinti visuomenės sveikatos biurų veiklos prieinamumo didinimą.
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-25